Skip to main content

Långtidsuppföljning av projektet ”Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting”

Det är ett faktum att människan lever allt längre, och i och med detta har kravet ökat på att höja den allmänna pensionsåldern i Sverige. Den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige är idag 63 år, men den varierar mellan olika grupper av befolkningen. Det är också känt att vissa arbetspsykosociala faktorer utgör riskfaktorer för sjukskrivning, till exempel låg social support, höga krav/låg kontroll och arbetsrelaterad stress. Kunskaperna behöver dock förstärkas angående sambandet mellan arbetsförhållanden och ohälsa, och tidigt utträde eller ofrivillig nedtrappning från arbetsmarknaden.

I Sverige är ca 1 miljon personer anställda hos kommuner och landsting. År 2000 startade projektet ”Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting”, förkortat ”HAKuL”, och projektet avslutades 2003. Under denna period har hälsa, livsstil, arbetsförhållanden, arbetslust, långtidssjukskrivning och effekter av rehabilitering rapporterats genom enkätsvar från ca 10000 anställda. Den övergripande målsättningen med det ursprungliga projektet var att stärka den hållbara arbetsförmågan och det långsiktiga välbefinnandet för anställda inom kommuner och landsting samt att implementera och stödja tidig rehabilitering för de med sviktande arbetsförmåga. Nu finns denna väl undersökta kohort tillgänglig för att göra en långtidsuppföljning av arbets- och miljöfaktorer som kan påverka sjukskrivning och utträde ur arbetslivet.

Information om sjukskrivning, sjukersättning, inkomst av tjänst, pension samt arbetsgivare inhämtas med hjälp av databasen LISA hos Statistiska Centralbyrån.

Syfte med detta longitudinella projekt är att undersöka om hälsa, arbetsförhållanden och livsstil 2000-2003 förklarar sjukskrivning och tidpunkt för utträde ur arbetslivet hos anställda i kommun och landsting i Sverige under en uppföljningsperiod åren 2001-2012.

Specifika frågeställningar är:

  1. Har arbetsförhållanden, speciellt psykosocial miljö och ledarskap 2000-2003, påverkat sjukskrivning och utträde ur arbetslivet under uppföljningstiden?
  2. Har hälsa och livsstil 2000-2003 påverkat sjukskrivning och utträde ur arbetslivet under uppföljningstiden?
  3. Kan arbetsförmågebedömningar 2000-2003 predicera sjukskrivning och utträde ur arbetslivet under uppföljningstiden?
  4. Vem fortsätter arbeta efter 61 års ålder med hänsyn till hälsa, arbetsförhållanden och livsstil 2000-2003?

Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm har godkänt forskningen (Dnr:2014/111-31)

Finansiering

Projektet finansieras av AFA Försäkring.

Kontaktperson

Docent

Lena Holm

Telefon: 8052487023
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Lena.Holm@ki.se