Skip to main content

Katastroftoxikologi

Katastroftoxikologi handlar om att förstå och beskriva de negativa hälsoeffekter och hälsorisker som kan uppkomma vid större kemiska olyckor och katastrofer. Vårt övergripande mål är att stärka den katastroftoxikologiska kompetensen i Sverige genom forskning, utveckling och nära samverkan med de myndigheter som har att hantera kemiska olyckor. Tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) utgör vi Kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC). Andra viktiga samarbetspartners i Sverige är Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hälsobaserade riktvärden vid akut exponering för kemiska ämnen

Varje år inträffar omkring 40 större kemiska olyckor inom EU. En korrekt riskbedömning utgör en hörnsten i det preventiva arbetet och för att effektivt kunna hantera stora olyckor med farliga ämnen. Vi studerar beslutsprocessen från ett toxikologiskt perspektiv. Bland annat studerar vi hur känsliga grupper som personer med luftvägsbesvär påverkas vid exponering. Vi utvecklar även modeller för att matematiskt beskriva sambandet mellan akuta effekter i förhållande till koncentration och exponeringstid. En målsättning är att ta fram ett internationellt harmonierat och vetenskapligt baserat system av riktvärden. Vi deltar även som experter i den amerikanska kommitté som tar fram Acute Exposure Guideline Levels (AEGL).

Hudupptag och sanering

Vid räddningsinsatser av människor vid en kemisk olycka kan det finnas behov av att sanera de exponerade för att undvika och reducera skador. Vi studerar olika ämnens förmåga att tränga igenom huden eller avdunstar. Detta är viktigt för att kunna förutsäga vilken tid som finns för att effektivt sanera en exponerad person.

Cyanid, en giftig brandrök

En av de giftiga ämnen som förekommer i brandrök är cyanid, som till exempel bildas när stoppade möbler brinner. Studier har visat att cyanidförgiftning är en av de vanligaste orsakerna till att människor dör i samband med bränder. Vi studerar hur cyanid beter sig i luftvägarna och vilka bakgrundsnivåer som finns. Förhoppningen är att på sikt kunna utveckla en metod som snabbt kan avgöra om en rökskadad person behöver behandlas för cyanidförgiftning.

Studierna stöds finansiellt av Socialstyrelsen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Kontaktpersoner

Forskare

Mattias Öberg

Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Mattias.Oberg@ki.se

Professor, senior

Gunnar Johanson

Telefon: 08-524 877 52
Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Gunnar.Johanson@ki.se