Skip to main content

Gränsvärdessättning för arbetsmiljön

Idag sätts hygieniska gränsvärden på nationell nivå i många länder och även på EU-nivå. Det finns även gränsvärden under annan lagstiftning än arbetsmiljölagstiftningen som kan påverka arbetarskyddet. Ett exempel är de s.k. ”Derived No-Effect Levels” (DNELs) som tillverkare och importörer av kemiska ämnen skall beräkna under EUs kemikalielagstiftning Reach. I vår forskning granskas gränsvärden ur ett toxikologiskt perspektiv. Vi studerar och diskuterar även metodiken för gränsvärdessättning, såsom tillämpningen av bedömningsfaktorer för att täcka osäkerheter i datamaterialet. Det huvudsakliga syftet är att bidra till transparent och systematisk metodik vid gränsvärdessättning.

Finansieras av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)

Kontaktperson

Forskarassistent

Linda Schenk

Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: linda.schenk@ki.se