Skip to main content

Epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för reumatisk muskelinflammation; myosit

Det övergripande målet med projektet är att studera miljöfaktorers betydelse för uppkomst av kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit.

Incidensen för myosit är ca 5-10 fall per miljon invånare per år. I Sverige är det ungefär 80 vuxna personer per år som nydiagnostiseras med myosit. Polymyosit och dermatomyosit förekommer oftare hos kvinnor än män (2:1) och medelåldern vid insjuknande är ca 55-60 år. Inklusionskroppsmyosit är vanligare hos äldre män med medelålder vid diagnos över 50 år (3:1).

Livet för myositpatienter begränsas av den kroniska sjukdomen då de riskerar att på grund av muskelsvaghet och låg muskulär uthållighet bli rullstolsburna eller kräva assisterad andning. Förutom muskelinflammation och hudutslag förekommer lungsjukdom med ökad mortalitet hos myositpatienter. Den konventionella medicinska behandling som erbjuds hjälper ca 2/3 av patienterna och få blir åsterställda, varför det finns ett stort behov av bättre behandling. En förutsättning för detta är en förbättrad kunskap om sjukdomens patogenetiska mekanismer.

Arv (association till HLA-DR3) och miljöfaktorer har diskuterats vara av betydelse för uppkomsten av myosit. Det saknas dock epidemiologiska undersökningar med avseende på miljöfaktorer som riskfaktorer för utlösande av myosit.

Studieupplägg

Undersökningen är en unik nationellt populationsbaserad epidemiologisk fall-kontrollstudie som baserar sig på vuxna myositfall som inträffat i Sverige under en treårsperiod. Enkätinformation från 120 myositpatienter och 616 ålders -, köns- och bostadsortsmatchade kontroller har samlats in. Enkäten omfattar frågor avseende yrke, bostadsort vid insjuknandet, husdjursexposition, rökning, samt eventuell infektion vid insjuknandet. Enkäten utformades enligt EIRA enkäten, en fall-kontrollstudie för tidig artrit. Insamlat data ska analyseras med avseende på association mellan miljöfaktorer och risk att få myosit.

Fynden från projektet kan innebära en ny era för myositforskningen och kan bidra till att förstå sjukdomsmekanismerna vid kronisk reumatisk muskelinflammation.

Projektgrupp

Professor Lars Alfredsson, Projektledning
Institutet för miljömedicin (IMM)

Telefon: 08- 524 87 488

Professor Ingrid Lundberg, Projektledning
Institutionen för medicin

Telefon: 08- 517 76 087

Sevim Barbasso Helmers, PhD, post doc

Telefon: 070 312 6975
Fax: 08 31 39 61