Skip to main content

Enheten för Arbets- och miljödermatologi

Målet med vår forskning är att öka kunskapen om arbets- och miljörelaterade hudsjukdomar, riskfaktorer och förebyggande åtgärder.

Hudkontakt med allergiframkallande ämnen och hudirriterande faktorer orsakar hudallergi och eksem hos en stor del av befolkningen. För att förebygga besvären måste skadlig exponering minimeras. Mycket kunskap om viktiga orsaker och effektiva åtgärder saknas.

Vår forskning är tvärvetenskaplig och bygger på epidemiologisk, experimentell och klinisk metodik. Vi använder enkäter och intervjuer och vi undersöker arbetsplatser, produkter och material. Forskningspersoner deltar i allergitest och exponeringsförsök, och prover tas för att mäta hudexponering. Vi har utvecklat metoder för att mäta metaller, hårfärgämnen och partiklar på huden.

Vår forskning handlar främst om hudallergi och eksem som drabbar yrkesverksamma, konsumenter och barn på grund av skadlig hudexponering

  • Förekomst, prognos och konsekvenser av hudallergier och handeksem
  • Allergiframkallande metaller, ämnen i kosmetika och härdplaster
  • Andra hudskadande faktorer (våtarbete och livsstilsfaktorer)
  • Hudexponering för farliga ämnen, upptag genom huden och skyddshandskar
  • Åtgärder som kan minska skadlig hudexponering och förebygga sjukdom

Forskare vid enheten medverkar i riskbedömning och riskhantering på olika nivå, bland annat för EU:s kemikalie- och kosmetikalagstiftning och svensk arbetsmiljölagstiftning. Vi har nära samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholms läns landsting.

Enhetschef

Professor emeritus

Carola Lidén

Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Carola.Liden@ki.se

Personal

[ou:138004]

Projekt