Skip to main content

EIRA - epidemiologisk undersökning av reumatoid artrit

EIRA är en epidemiologisk studie som undersöker riskfaktorer för att insjukna i reumatoid artrit (RA). Här studeras både miljöfaktorer och genetiska faktorers påverkan.

Etiologin till RA är i stort okänd, men att både gener och miljö är involverade i sjukdomsutvecklingen har konstaterats i såväl tvillingstudier som epidemiologiska och genetiska studier. Kunskapen om det genetiska bidraget har under senare år ökat snabbt, men det råder fortfarande brist på data om omgivningsfaktorer som orsakar RA. I Sverige finns sedan en tid exceptionellt goda förutsättningar att genomföra befolkningsbaserade epidemiologiska undersökningar av RA. Dels finns ett nationellt kvalitetsregister för RA (stöds av Socialstyrelsen), dels finns ett register över hela befolkningen. Sjukvården är dessutom numera organiserad så att det är möjligt att identifiera tidiga RA-fall i en geografiskt definierad befolkning. De nya förbättrade möjligheterna utnyttjades till att 1996 starta EIRA-studien.

Studieupplägg

EIRA är en befolkningsbaserad fall-kontrollstudie. Nydebuterade (incidenta) fall av RA i åldern 18-70 år och slumpvis valda kontroller i delar av södra och mellersta Sverige identifieras och utfrågas om exponeringar i arbete, hem- och fritidsmiljö mm. Både fall och kontroller lämnar dessutom blodprov för genetisk och serologisk analys. Datainsamlingen pågår fortfarande och hittills har data från ca 3500 fall och 4500 kontroller samlats in.

Samarbeten

EIRA ingår i ett internationellt nätverk, med särskilt fördjupat samarbete med Nurses Health Study (Boston, USA); Broad Institute (Harvard Medical School, Massachusetts Institute of Technology, USA), Genomic Institute Singapore (Singapore) och MyEIRA (systerstudie till EIRA i Kuala Lumpur, Malaysia).

Finansiering

 • Vetenskapsrådet
 • Försäkringsbolaget AFA
 • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
 • Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond
 • Reumatikerförbundet
 • Stockholms läns landsting
 • Söderbergfonden
 • Autocure
 • National Institute for Health

Projektgrupp

Projektledning

 • Lars Alfredsson, professor
 • Lars Klareskog, professor

Projektsekretariat

 • Marie-Louise Serra
 • Lena Nise
 • Caroline Öfverberg Colliander
 • Henny Rydberg

Laboratoriepersonal

 • Eva Jemseby
 • Lena Israelsson
 • Gullbritt Almgren

Forskare

 • Leonid Padyukov
 • Sara Wedrén
 • Bo Ding
 • Saedis Saevarsdottir
 • Henrik Källberg
 • Camilla Bengtsson
 • Ingvar Lundberg
 • Ann-Charlotte Elkan
 • Maria Seddigzadeh

Doktorander

 • Abqariyah (Qory) Yahay
 • Too Chun Lai
 • Annmarie Wesley
 • Cecilia Orellana