Skip to main content

EIMS - Epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för multipel skleros

Det övergripande syftet med studien är att undersöka betydelsen av miljö och levnadsvanor och dessas samverkan med genetiska faktorer för uppkomst och utveckling av multipel skleros.

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet. MS är den vanligaste sjukdomsorsaken till rörelsehinder hos unga vuxna och får ofta svåra konsekvenser för den drabbade samt leder till stora samhällskostnader. Drygt 19 personer per 10 000 invånare i Sverige har MS. Etiologin är delvis okänd men studier visar att ärftliga komponenter och miljöfaktorer ger en ökad risk att utveckla sjukdomen.

Studieupplägg

Forskningsprojektet EIMS startade år 2004. Studien är ett samarbete mellan olika institutioner på Karolinska Institutet och mellan neurologiska enheter från olika sjukhus i Sverige.

EIMS är en fall- kontrollstudie, där nydiagnostiserade patienter och matchade kontrollpersoner tillfrågas om att lämna ett blodprov och att svara på ett frågeformulär. För närvarande har information från drygt 1600 fall och 3200 kontroller insamlats. Vi avser att fortsätta datainsamlingen flera år framåt för att kunna göra noggranna analyser avseende hur gener och miljö samverkar.

Den information som samlas in genom EIMS kommer att kunna ligga till grund för forskning många år framöver. Nya kunskaper om arv och miljö vid MS kommer att kompletteras med andra forskningsresultat, såväl nationella som internationella. En förhoppning är att denna forskning kan ligga till grund för nya behandlingsmöjligheter och förebyggande åtgärder vad gäller MS.

Samarbeten

EIMS är en multicenter-studie där 38 neurologiska enheter runt om i Sverige samarbetar med olika forskningsinstitutioner på Karolinska Institutet. Studien samarbetar även med IMSGC (International Multiple Sclerosis Genetics Consortium) och Nordic MS genetics group.

Projektgrupp

Principal Investigator
Professor Lars Alfredsson

Institutet för miljömedicin (IMM)

Telefon: 08-524 87 488

Professor Tomas Olsson

Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Telefon: 08-517 76 242

Professor Jan Hillert

Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Telefon: 08-585 82 056

Studiekoordinator Karin Kai-Larsen

Telefon: 08-524 87 478

Doktorand Anna Karin Hedström

Telefon: 08-524 874 45

Doktorand Maria Bäärnhielm

Telefon: 08-524 87 454

Docent Ingrid Kockum

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Telefon: 08-517 76 258

Forskningssköterska Eva Johansson