Skip to main content

Butandien

Kontaktperson vid IMM: Professor Johan Högberg

Bakgrund

1,3-Butadien är ett flyktigt kolväte som bildas vid förbränning av biomassa och i bilavgaser, samt används som industriell monomer vid framställning av gummi och plaster.
Mätningar med personburen utrustning visar att halterna är högre inomhus än utomhus och klart högre i hem med rökare. En grov skattning av den genomsnittliga butadiennivån i inandningsluft för allmänbefolkningen under ett år kan sättas till 0,4 μg/m3 (median) i Sverige idag).

Bedömning av hälsoeffekter

Butadien metaboliseras efter inandning till de reaktiva metaboliterna epoxybuten, diepoxybutan och dihydroxy-epoxybutan. Det finns kvantitativa skillnader i metabolismen mellan råtta, mus och människa. Sannolikt har epoxybuten en mindre roll och diepoxybutan en större roll för den cancerframkallande effekten av butadien.
Butadien har givit upphov till tumörer i olika organ hos mus och råtta. Mus är känsligare än råtta. Epidemiologiska studier anger att även människa drabbas av tumörer. Toxikokinetiska modeller har inte fullt ut kunnat förklara skillnaden i känslighet eller kunnat lägga fast den relativa känsligheten hos människa jämfört med mus och råtta. Butadien är genotoxiskt in vitro och in vivo, och det finns även indikationer på genotoxicitet hos människa. Butadien bedöms därför vara en genotoxiskt verkande carcinogen, varför risk för cancer kan finnas även vid låga omgivningshalter.

Rekommenderade riktvärden

En kvantitativ riskuppskattning har gjorts utifrån en epidemiologisk studie och anger ett nära linjärt dos-responssamband mellan butadienexponering och risk för leukemi hos arbetare i tillverkning av styrenbutadiengummi.
Extrapolering utifrån detta samband indikerar att livstidsrisken 1 på 100 000 att drabbas av leukemi av butadien föreligger vid 2.5 μg/m3 i inandningsluften. Detta riskestimat är förknippat med osäkerhet. Vissa faktorer bidrar snarast till en överskattning av risken, medan andra har motsatt effekt. Om riskestimatet skall användas för att fastställa riktvärden för butadien i omgivningsluft bör användning av osäkerhetsfaktorer övervägas eftersom butadien skulle kunna ge upphov till andra cancerformer än leukemi och att det kan finnas en större spridning i känslighet i den allmänna befolkningen än mellan yrkesarbetare. I IMM-rapport 1/04 (Kortfattad riskbedömning av 1,3-butadien) diskuteras en faktor på 2-10, vilket skulle ge riktvärden för butadien i omgivningsluft på mellan 0,2 - 1,0 μg/m3 (långtidsmedelvärde).

Mer information

IMM-rapport 1/04: Kortfattad riskbedömning av 1,3-butadien