Miljö och hållbar utveckling på FyFa

This page in English

Institutionens miljö- och hållbarhetsarbete utgår ifrån Karolinska Institutets riktlinjer. På Medarbetarportalen kan du läsa mer om KI:s mijö- och hållbarhetsarbete.

  • Genom forskning och utbildning bidra med kunskap kring hälsa och hållbar utveckling
  • Ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning
  • Minska klimatpåverkan från tjänsteresor
  • Ställa miljökrav och etiska krav vid upphandlingar och inköp
  • Minimera hälso- och miljörisker inom den laborativa verksamheten
  • Källsortera och minska avfall

KI:s miljö- och hållbarhetsarbete.

Mål för miljöarbete

FyFas mål för miljöarbetet 2017 är att:

  • Öka andelen återvunnet avfall
  • Genom grundutbildningen bidra med kunskap kring miljö och hållbar utveckling 

Mer information finns i verksamhetsplanen (länk till)

Miljö- och hållbarhetsombud

Åsa Johansson är ombud för miljö- och hållbar utveckling på FyFa. I delegationen från prefekten ingår arbetsuppgifter som att arbeta lokalt med mål, förbättringar och uppföljning, samt att samarbeta internt och externt.

Här hittar du rollbeskrivningen för institutionernas miljö- och hållbarhetsombud.

Mer om miljö och arbetsmiljö på Fyfa hittar du på:

Arbetsmiljö och hälsa

Säkerhet och avfallshantering

Intern miljörevision

Interna miljörevisioner genomförs årligen mot ISO 14001. KI:s hela organisation ska täckas under en treårsperiod vilket i princip innebär att varje institution får besök av den interna miljörevisorn vart tredje år.

Efter avslutad intern miljörevision ska den verksamhet som har reviderats upprätta en åtgärdsplan för eventuella avvikelser. FyFa hade sin senaste interna miljörevision hösten 2016.

Bidra till en bättre miljö och hållbar utveckling

Läs mer om vad du kan göra för en bättre miljö