Skip to main content

Karolinska Anaesthesia Research Group for Major Surgery (KARISMA)

Vår forskargrupp har som övergripande målsättning att minska risken för komplikationer vid högrisk-kirurgi.

Allt fler äldre och sjukare patienter opereras i takt med att vården förbättras och detta ställer stora krav på det anestesiologiska omhändertagandet. Vi utvecklar en ny övervakningsmetod för att optimera cirkulation och ventilation i samband med anestesi. Vi studerar också vätskebehandling, kognitiv återhämtning och riskfaktorer för komplikationer vid högrisk-kirurgi. Forskargruppen har sin bas på centralanestesin (CANE) på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Projekt

Utveckling av metod för cirkulations- och ventilationsmonitorering under anestesi

Stor kirurgi är förenad med hög risk för komplikationer. Senaste årens forskning visar att riskerna kan minskas genom förbättrad vätske- och cirkulationsbehandling. Dessvärre är metoderna för att mäta cirkulation och ventilation komplicerade och används inte rutinmässigt. I samarbete med avdelningen för mikro och nanoteknik på KTH och forskningssavdelningen på Maquet Critical Care AB utvecklar vi en metod för att styra cirkulations- och ventilationsbehandlingen under operation. Metoden bygger på att via respiratorn mäta förändringar i koldioxidhalten i utandningsluften på de sövda patienterna. Metoden bör även kunna användas på respiratorbehandlade intensivvårdspatienter. Utvärderingen görs på djur och patienter, och metoden jämförs med beprövade referensmetoder.

Kartläggning av riskfaktorer vid högrisk-kirurgi

Genom korrekt identifiering av patienten med hög risk för postoperativa komplikationer efter avancerad kirurgi kan den perioperativa vården skräddarsys. I samarbete med Karolinska Huddinge och flera universitetssjukhus i landet planeras en prospektiv kohort multicenterstudie med start hösten 2015 med syfte att uppdatera tidigare definitioner för högriskkirurgi, högriskpatient och prediktiva värde av riskfaktorer som gäller i andra länder för att kunna ge beslutstöd inom svensk sjukvård.

Vätskebehandling och njurfunktion vid HIPEC-kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset

För vård av patienter med cancer som spridit sig till bukhinnan görs sedan ett par år cytoreduktiv kirurgi med hypertermisk intraperitoneal cytostatika (HIPEC) på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. HIPEC har visat sig öka femårsöverlevnaden från <5 % till 30-50 %. Den extensiva kirurgin i kombination med njurtoxisk cytostatika ställer stora krav på vätskebehandlingen både under och efter operationen.

Vi studerar hur preoperativa riskfaktorer och vad som händer under operation, med särskilt fokus på temperatur-, elektrolyt- och vätskeskiften, påverkar njurfunktion och postoperativa komplikationer.

Volymkinetik för albumin under och efter kirurgi/anestesi.

Den internationella utvecklingen går mot att 20% albumin anses vara förstahandsval för plasmaexpansion bland de kolloida infusionslösningarna. Dess omsättning och halveringstid under kirurgi är dock inte känd. Studien omfattar friska försökspersoner, sövda patienter, och patienter med förväntat inflammatoriskt påslag efter stor kirurgi. I dessa kliniskt relevanta situationer görs volyminetiska beräkningar av plasmaexpansion och kapillärläckage, liksom kartläggning av det skyddande glykokalyxlagret på blodkärlens innerväggar.

Mikrocirkulation

En bra cirkulationen i de minsta blodkärlen i samband med stor kirurgi har stor betydelse för det efterföljande läkningsförloppet. För närvarande finns inga kliniska rutinmetoder för mätning av mikrocirkulation. Vi studerar en ny metod bestående av en liten handhållen kamera som filmar och kvantifierar blodflödet i kapillärerna under tungan. Vi vill se om det går att korrelera dessa mätningar till andra övervakningsmetoder av cirkulationen.

Gruppmedlemmar

Håkan Björne Forskargruppsledare, Med Dr, överläkare
Marja Lindqvist Med Dr, specialistläkare
Olof Brattström Med Dr, överläkare
Emma Larsson Med Dr, ST-läkare
Caroline Hällsjö Sander doktorand, biträdande överläkare
Thorir Sigmundsson doktorand, specialistläkare
Carin Svanström ST-läkare
Tomas Öhman ST-läkare
Andreas Lundholm med. kand.

Samarbetspartners

Forskare:

 • Anders Oldner, professor, överläkare
 • Fernando Suarez Sipmann, Med Dr
 • Henrik Iversen, Med Dr, överläkare
 • Christian Buchli, Med Dr, biträdande överläkare
 • Lena Holm, professor
 • Robert Hahn, professor
 • Sigridur Kalman professor, överläkare
 • Sören Söndergaard, docent, överläkare

Maquet Critical Care AB utvecklingsavdelning:

 • Mats Wallin, Med Dr
 • Magnus Hallbäck, Med Dr
 • Pär Emtell, ingenjör

Mikro och Nanosystem, Kungliga tekniska högskolan:

 • Hans B Sohlström, docent
 • Kristinn B Gylfason, Med Dr
 • Floria Ottonello Briano, doktorand

Kliniska forskningsenheten, KFE, ANOPIVA

Anslagsgivare

 • Karolinska Institutet
 • ALF-medel
 • KTH/SLL
 • Maquet Critical Care AB

Publikationer

22111235

22998715 

23171725

24554544

25100438

25969870

24554544

Kontakta oss

[contact-card:44181]