Enkätstudie: Datoriserad tolkning av mammografi

Att bedöma mammografier är ett omfattande arbete. I framtiden kommer det sannolikt att finnas möjlighet att låta datorer göra en del bedömningar automatiskt.

Bakgrund

Mammografiscreening är en metod för att hitta tidig och botbar bröstcancer hos kvinnor som inte har några symtom från brösten.

I Stockholms län kallas alla kvinnor som är mellan 40 och 74 år till screeningundersökning vartannat år. Efter bildtagning bedöms mammografierna av minst två specialistläkare som tillsammans beslutar vilka kvinnor som skall kallas åter för ytterligare undersökning. Om allt ser normalt ut kommer ett brev efter två till tre veckor med svar att dina bröst är friska.

Varför görs denna studie?

Målet med denna studie är att kartlägga inställning till en automatiserad datoriserad bedömning av mammografier bland de kvinnor som deltar i mammografiscreening. Enkäten är en viktig del i arbetet med att utveckla framtidens mammografiscreening.

Studien består i sin helhet av denna enkät. Enkäten handlar om din inställning till automatiserad bedömning av mammografier men ställer även några frågor om dig som svarar på enkäten. Enkäten bör ta cirka tio minuter att besvara.

Hur kommer dina svar att hanteras?

Din medverkan är frivillig, utan ersättning och du har full rätt att avstå.

Vårdpersonal som du möter i framtiden kommer inte att veta om eller vad du har svarat, och din vård kommer inte att påverkas av om du deltar i denna studie eller ej.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Informationen som inhämtas kan inte knytas till dig personligen och kommer inte att användas till något annat än denna vetenskapliga undersökning.

Ambitionen är att resultaten från denna studie skall publiceras i en allmänt tillgänglig vetenskaplig tidskrift.

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag för att se vilka uppgifter som finns registrerade om dig, men eftersom vi inte vet vem som skickat in vilka svar kommer vi inte kunna skicka ut några specifika uppgifter eller svar.

I enlighet med personuppgiftslagen (PUL) har du dock rätt att, upp till en gång per år och kostnadsfritt, få kännedom om vilka uppgifter som finns registrerade för dig samt, vid behov, begära rättelse. Du kan då vända dig till Karolinska Universitetssjukhusets personuppgiftsombud:

Mats Gustafsson
Karolinska Universitetssjukhuset Personuppgiftsombud S3:01
171 76 Stockholm

Telefon: 08-517 728 67 eller via sjukhusets växel 08-517 700 00.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att i första hand skicka e-post till mig personligen (olof.jonmarker@sll.se) så återkommer jag så fort jag kan.

Hur fyller du i enkäten?

Enkäten besvaras genom att fylla i svar på frågorna i tur och ordning fram till enkätens slut.

Det går bra att gå tillbaka och ändra tidigare svar under tiden du håller på, men när du nått undersökningens slut eller stänger ned sidan avslutas undersökningen.

För att bilda oss en uppfattning om svarsfrekvens, får du i slutet av enkäten gärna fylla i datum för din mammografiundersökning. Datumet för undersökningen står skrivet på friskbrevet där ni hittade länken till denna enkät.

Kontaktuppgifter

Olof Jonmarker, ST-läkare
Röntgenkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Karolinska vägen, 171 76 Solna

E-post: olof.jonmarker@sll.se