Ansvarsområden A till Ö på FyFa

This page in English

Kontaktpersoner för olika ansvarsområden vid institutionen för fysiologi och farmakologi, listade A-Ö.

A

Akademiska Hus, contact persons

Contact persons for buildings on Solna campus (link to akademiskahus.se, site in Swedish)

Aktivitetsmodell

Institutionens interna, inklusive lokalhyror: prefekt Håkan Westerblad.

Anställnings- och lönefrågor

Prefekten beslutar i anställnings- och löneärenden. Ärenden initieras i forskargrupperna och lämnas till personalansvarig Sofia Schilken för handläggning och prefektbeslut.

Anknytning

För den som önsar anknyta någon, fyll i anknytningsformulär och lämna till KIMKAT-administratör Fredrika Carlsén. Anknytningstiden är maximalt tre år i taget. Beslut om anknytning signeras av prefekt/AC samt den anknutne i samband med att hen får sitt KI-ID.

Ansökningar för forskningsanslag

Forskningsadministratör Carolina Johansson erbjuder support med forskningsanslagsansökningar.

Arbetsmiljögruppen

Ordförande: Åsa Johansson.
Representanter: Ernst BrodinKatrin IngermoMichael Elm, Eva LindgrenÅsa NordlingMargareta Porsmyr-Palmertz och Sofia Schilken.

Kontakta arbetsmiljögruppen på arbetsmiljo@fyfa.ki.se

Autoklavering

Se Service i husen på FyFa

Avfall

Läs mer om avfallshantering på institutionen

Kontaktpersoner gällande avfall vid institutionen: 
Michael Elm - se Service i husen på FyFa
Annika Olsson
Margareta Porsmyr-Palmertz
Azar Baharpoor

Avtal

Alla avtal, gåvobrev och kontrakt lämnas/skickas alltid i original till administrativ chef Eva Gipperth.

B

Belysning

Michael Elm byter lampor och lysrör i våra lokaler (exklusive Akademiska Hus ansvarsområden). Mejla service@fyfa.ki.se 

Boka lokal

Biblioteksrummen på FyFa
Du kan boka biblioteksrummen på farmakologen via din egen kalender i e-postprogrammet Outlook. Enklast gör du detta i kalendervyn när du loggat in på webbmejlen på email.ki.se.

Boka grupprum och föreläsningssalar
På FyFa är det enbart utbildningsadministratörerna som kan boka rum och föreläsningssalar i bokningssystemet TimeEdit.
Skicka ett mejl till Eva Lindgren för att boka lokaler. 

Se tillgängliga lokaler i TimeEdit (välj Lokalöversikt Campus Solna)

Brandskyddsansvarig

Åsa Johansson, intendent

Budget och resursfördelning på institutionsnivå

Administrativ chef Eva Gipperth

C

Convini

Kylskåp med snacks, dryck, färdiga rätter etc står i farmakologens entré på Nanna Svartz väg 2, och utanför fysiologens lunchrum, plan 3 på von Eulers väg 8.
Kontakt: Kristina Seitz

D

Datorer

Kontakta IT-supporten på KI
Telefon: 08-524 82 222
E-post: it-support@ki.se

Mer information om hur du beställer dator och programvaror finner du på Medarbetarportalens sidor.

Diarium & Arkiv

Registrator på FyFa är för närvarande Fredrika Carlsén (vikarierar för Sarah Kullgren, föräldraledig tom 30 juni 2018), som ansvarar för arkivet. Fredrika tar hand om rekryteringsärenden, grönt ljus och hjälper att skapa diarienummer för handlingar som rör t.ex arbetsmiljö, etc. Hon har även ansvar för registratorbrevlådan registrator@fyfa.ki.se. FyFa har ett eget arkiv för bevarande av allmänna handlingar och forskningsdata.

Övriga registratorer på FyFa:
Avtal som rör Inköp och upphandling: Soheila Khaledi
Avtal som rör Ekonomi: Kristina Seitz och Zahra Abdurahman
Avtal som rör anslag: Carolina Johansson

Disputation

Sofia Pettersson, utbildningsadministratör
E-post:
fyskursexp@fyfa.ki.se

Se även Dissertation defence at FyFa 

Doktorander

Frågor om anställning, villkor, lön eller liknande, kontakta personalansvarig på FyFa Sofia Schilken
För frågor om registrering, ansökningar, disputationer och liknande administrativt, kontakta utbildningsadministrationen:
Sofia Pettersson fyskursexp@fyfa.ki.se
Katarina Välimäki Göras farmkursexp@fyfa.ki.se

Doktorandrepresentanter

Se Doctoral student representatives 

E

Ekonomi

Administrativ chef, Eva Gipperth

Ekonomienheten:
Zahra Abdurahman, Ekonomihandläggare
Soheila Khaledi, Ekonomihandläggare
Kristina Seitz, Controller
E-post: ekonomi@fyfa.ki.se

E-post

Nytt lösenord till KI-mejlen, kontakta KIMKAT-administratör Fredrika Carlsén kimkat@fyfa.ki.se
Om KI-mejlen inte fungerar: it-support@ki.se 

F

Fakturor

Kontakta ekonomiavdelningen på FyFa. E-post: ekonomi@fyfa.ki.se

Fakturaadress:
Institutionens fakturaadress

Firmatecknare/rätt att teckna institutionen

Endast prefekten har rätten att teckna institutionen enligt delegation från rektor, vilket till exempel innebär att leasing- och hyresavtal endast får signeras av prefekten.

Flextid för teknisk och administrativ personal

Personalansvarig Sofia Schilken lämnar information om flextidsavtalet.

Flytt av kontor och möbler

Michael Elm, tekniker. Mejla service@fyfa.ki.se

Flyttkoordinatorer Biomedicum:
Åsa Johansson
Michael Elm

Forskarwebb

Kontakta ekonomienheten på FyFa. E-post: ekonomi@fyfa.ki.se  

Friskvård på FyFa

Läs mer om arbetsmiljö och hälsa på FyFa

Friskvårdsbidrag

Från 2013 erbjuds anställda vid Karolinska Institutet friskvårdsbidrag på maximalt 1500 kr per år samt en timmes friskvård per vecka på arbetstid. Kontakta ekonomienheten om utbetalning av friskvårdsbidrag.
E-post: ekonomi@fyfa.ki.se

FyFa Forum

Läs mer om kommande seminarier på FyFa Forum

FyFa Nyhetsbrev

Kontakta Gunnar Schulte, redaktör för FyFas nyhetsbrev.

Läs FyFa:s tidigare nyhetsbrev

Företagskort (FyFa:s kreditkort)

Kontakta Zahra Abdurahman
E-post: ekonomi@fyfa.ki.se

Första hjälpen

Hina Mohsin ser till att sjukvårdsmateriel för första hjälpen finns tillgänglig i lokalerna. 

G

Gemensam utrustning

Gemensam utrustning på FyFa visar en lista över labbutrustning på FyFa som alla forskargrupper kan använda.

Grönt ljus

Samordning och registrering av ansökan om grönt ljus:
Fredrika Carlsén
E-post: fredrika.carlsen@ki.se

Ladda ner blankett FyFa application form for green light (på engelska)

Läs mer om "grönt ljus" - godkännande av handledare inför start av doktorandprojekt

H

Halvtidskontroll

Half-time review at FyFa

Husansvariga hos Akademiska hus

Sök efter husansvariga på campus (länk till akademiskahus.se)

Hälsoinspiratörer

Åsa Johansson och Sofia Schilken

I

Inköp & Upphandling

Soheila Khaledi ansvarar för institutionens inköp och upphandlingar.

Institutionsråd

Enligt konsistoriebeslut ska varje institution ha ett institutionsråd, som är ett rådgivande organ till prefekten. Ordförande i institutionsrådet är prefekten. 

IT

Kontakta IT-supporten på KI
Telefon: 08-524 82 222
E-post: it-support@ki.se

J

K

Kamera

Hos Sofia Schilken finns institutionens digitalkamera att låna. 

KIMKAT (KI:s personalkatalog)

FyFa KIMKAT-administratör: Fredrika Carlsén

Kolsyreis

Underhåll, beställning och byte av gasflaskor: service@fyfa.ki.se

Kontrakt

Alla kontrakt, gåvobrev och avtal ska alltid lämnas/skickas i original till administrativ chef Eva Gipperth

Kopiatorer

Michael Elm hjälper till med krånglande kopiatorer/skrivare. Mejla service@fyfa.ki.se. Beställning av ny toner görs av forskargrupperna själva. 

Kopieringspapper

Kopieringspapper finns att hämta bredvid postrummet på farmakologen, och på fysiologen innanför den röda dörren vid postfacken på nedre plan. 

Kreditkort (FyFa:s)

Kontakta Zahra Abdurahman eller FyFa ekonomi: ekonomi@fyfa.ki.se

Kuvert

Kuvert med institutionens logotyp och adress finns att hämta i postrummet på farmakologen, och vid postfacken på bottenplan på fysiologen (von Eulers väg 6-8). Beställning av fler kuvert: service@fyfa.ki.se

Källsortering av avfall

Michael Elm, tekniker. Kontakt: service@fyfa.ki.se

L

Laboratoriedisk

(i farmakologihuset). Kontakt: service@fyfa.ki.se 

Lagerbutiken med laboratorie- och kontorsmaterial

Farmakologens bottenvåning, Nanna Svartz väg 6a. Öppettider: kl. 13:00-15:00, måndag-fredag. Kontakt: service@fyfa.ki.se

Larm och lås

Michael Elm, tekniker (e-post: service@fyfa.ki.se). 

Lika behandling

Kontakta arbetsmiljögruppen på arbetsmiljo@fyfa.ki.se

Lokaler; fördelning/tilldelning och hyror

Prefekten beslutar om fördelning av lokaler och lokalhyror.

Lokalvård

Avtal och städfrekvenser: Åsa Johansson, intendent

Lön

Kontakta i första hand personalansvarig Sofia Schilken om du har frågor om lön. Prefekten beslutar i anställnings- och löneärenden. 

M

Medielansering av vetenskapligt arbete

Läs mer om medielansering av vetenskapligt arbete.

Miljö och hållbar utveckling

Miljöombud: Åsa Wiktorsson, intendent på FyFa

N

Nycklar, lås och passerkort

Michael Elm (e-post: service@fyfa.ki.se) Se även Passerkort på FyFa

O

P

Paketleveranser

Nödvändiga uppgifter för att paket ska hitta till rätt mottagare på FyFa:

  • leveransadress med postnummer (171 77 Stockholm; ej box-adressen!)
  • namn och telefonnummer till mottagaren
  • namn och telefonnummer till avsändaren
  • innehållsbeskrivning.

Hina Mohsin hjälper till med paketleveranser. Mejla service@fyfa.ki.se

Pappersinsamling

Michael Elm ansvarar för att de vita tunnorna för kopierings- och tidningspapper töms varannan vecka. Kontakt: service@fyfa.ki.se

Parkeringsdekaler

Parkeringsdekaler finns att hämta hos:
Azar Baharpoor
Fredrika Carlsén
Åsa Johansson
Sofia Pettersson
Sofia Schilken

Passerkort

För att få ett passerkort krävs ett påskrivet intyg. Intyget kan skrivas på av prefekt eller administrativ chef. Kontakta gärna Sofia Schilken eller Fredrika Carlsén om du behöver hjälp.

Ta med intyget till Aula Medica, Nobels väg 6 där passerkort utfärdas mån-fre 08:30-16:00. Ditt passerkort måste sedan kodas in på FyFa.

Läs mer om passerkort på FyFa

Post (intern)

Delas ut på institutionen av Hina Mohsin. Kontakt: service@fyfa.ki.se.

Press

Kontakta Karolinska Institutets presstjänstpressinfo@ki.se eller 08-524 860 77. Läs mer om medielansering av vetenskapligt arbete

Protokoll

Se FyFa:s intranät: Protokoll (länk till FyFa:s intranät, fungerar enbart inom FyFa).

Q

R

Redovisningar: ekonomiska, till anslagsgivare

Alla ekonomiska redovisningar ska undertecknas av berörd forskare och administrativ chef innan de skickas till anslagsgivaren.

Registratur

FyFa:s registratur, e-post: registrator@fyfa.ki.se. Registrator på FyFa är för närvarande Fredrika Carlsén (vikarierar för Sarah Kullgren föräldraledig).

Rehabilitering

Berörd arbetsledare ansvarar i första hand för den egna personalen. Om fördjupade aktiviteter/kontakter behövs, kontakta Sofia Schilken

Reseräkningar

Ekonomiadministratör Zahra Abdurahman

Resursfördelning och budget på institutionsnivå

Eva Gipperth, administrativ chef. 

S

Samverkansgrupp

Arbetstagarorganisationer och arbetsgivare möts var sjätte vecka för dialog och information kring samverkansfrågor.
Kontakt: Sofia Schilken, personalansvarig

Shop

Farmakologens bottenvåning, Nanna Svartz väg 6a. Öppettider: kl. 13:00-15:00, måndag-fredag.
Kontakt: service@fyfa.ki.se

Sjukanmälan/friskanmälan

Görs omgående till din arbetsledare samt till Sofia Schilken första sjukdagen. Friskanmälan gör du själv i PA-webben vid återkomst efter sjukledighet.

Skrivare

Michael Elm hjälper till med krånglande kopiatorer/skrivare. Kontakt: service@fyfa.ki.se. Beställning av ny toner görs av forskargrupperna själva.

Skyddsombud

Streckkoder

Beställning av upptryckning eller nya streckkoder: service@fyfa.ki.se

Studieadministration för forskarutbildningen

Sofia Pettersson, studieadministratör. E-post: fyskursexp@fyfa.ki.se 

Studierektorer för forskarutbildningen

Studieadministration för grundutbildningen

Studierektorer för grundutbildningen

Städning
Avtal och städfrekvenser: Åsa Johansson. Kontakt: service@fyfa.ki.se

T

TimeEdit (boka lokal)

På FyFa är det enbart utbildningsadministratörerna som kan boka lokaler i bokningssystemet TimeEdit. Skicka ett mejl till Eva Lindgren för att boka lokaler. 

Se tillgängliga lokaler i TimeEdit (välj "Lokalöversikt Campus Solna") 

Transporter, flytthjälp m.m.

Michael Elm. Mejla service@fyfa.ki.se

U

Utbildningsansvarig för grundutbildning på FyFa

Elisabet Stener-Victorin

V

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Eva Gipperth, administrativ chef. 

Verkstadsteknik
Michael Elm hjälper till med verkstadstekniska uppgifter. Mejla service@fyfa.ki.se

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Länkar

Institution