Våra pågående studier

För närvarande pågår ca 30 projekt som baserar sig på data från svenska tvillingregistret. Studierna täcker ett brett fält av folkhälsofrågor som bl. a. inriktar sig på demenssjukdomar, allergier, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Andra forskningsprojekt rör frågor kring könsskillnader i hälsa och livssituation.

Yatss

YATSS är en tvillingstudie om hälsa och beteende hos unga vuxna. Studien vänder sig till alla tvillingar som är födda från 1985 fram till och med 1992, både enäggstvillingar och tvåäggstvillingar.

Syfte med studien

Syftet med studien är att studera hur arv och miljö påverkar sjukdomar. De flesta vanliga sjukdomar kommer att studeras som t.ex. mag- och tarmsjukdomar, lungsjukdom, astma/allergi, artrit, affektiva sjukdomar och symtom, ätstörningar, fibromyalgi, kronisk trötthetssyndrom och kvinnors hälsa. Vi har tidigare gjort i princip en exakt likadan studie (den s.k. STAGE-studien, Dnr 03-224, beslutsdatum 2003-05-05) med tvillingar födda 1959-1984. Den nu aktuella studien kommer att innefatta alla tvillingar som är födda mellan år 1985 t.o.m. 1992 ca 16000 individer. Liksom i STAGE kommer studien innefatta insamling av DNA. Med fler deltagare kan vi med ännu större säkerhet fastställa orsak till sjukdomar och beteende.

Varför är det viktigt att delta i studien?

Att vara med i en vetenskaplig studie medför inte alltid direkt nytta för personen som deltar. Däremot kan resultaten av forskningen ha stor betydelse för andra personer, både i vår generation och kommande generationer, som drabbas av olika former av sjukdomar. Ju fler som deltar, ju lättare är det för oss forskare att komma fram till ett användbart resultat. Vår forskning ökar förståelse för orsakerna till sjukdomar vilket i framtiden förhoppningsvis kan användas för att förebygga och förbättra behandlingen inom olika områden.

Det ska dock understrykas att det är frivilligt att delta i studien.

YATSS-studiens startsida

Undersökningen

Undersökningen är indelad i två delar. I den första delen tillfrågas deltagaren att fylla i en webbenkät. Enkäten tar någon dryg timme att fylla i. Om det känns långt går det bra att pausa enkäten och fortsätta senare. När enkäten är klar kommer nästa del som är ett salivprov. Deltagaren får ut ett provrör med posten. Provröret är en smart konstruktion som är avsedd för salivprov. Röret är så litet att det går att posta i vanlig postlåda. Det är mycket lätt att lämna ett salivprov. Instruktioner medföljer provröret.

Så här arbetar vi

Det svenska Tvillingregistret, med information om ca 97 000 tvillingpar födda sedan 1886, är världens största populationsbaserade Tvillingregister och är därför en ovärderlig resurs för att studera hälsa och hälsorelaterade beteenden. Den forskningsmetod som används i tvillingstudier baseras på att enäggstvillingar har likadana gener, medan tvåäggstvillingar delar ca 50 % av samma gener. När vi analyserar enkätsvar och DNA, och ser att syskon i enäggspar mer ofta drabbas av en sjukdom än syskon från tvåäggspar, så drar vi slutsatsen att detta orsakas av ärftlighet. Från ett sådant resultat kan vi gå vidare för att försöka finna exakt vilken gen som påverkar sjukdomsförloppet och vad genen har för funktion.

Hur används svaren och vad händer med resultaten

Alla deltagares svar läggs samman och blir statistik. Forskare på Karolinska Institutet analyserar resultaten. Resultat från studien kommer kunna användas av läkare och som underlag för kommande forskning.

Forskningsresultaten i sin tur kommer att publiceras i internationella medicinska tidsskrifter.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande ditt deltagande eller om studien i stort.

Telefon: 0200-210660. Vi nås lättast mellan 9.00-16.00

E-post: yatss@meb.ki.se

Ni är även välkomna att följa oss på Facebook där vi gärna informerar, diskuterar och svarar på forskningsfrågor.

Catss

Målet med studien är att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsa och beteende hos barn och tonåringar. Syftet med detta är att få en bättre förståelse av varför vissa människor får sjukdomar medan andra är friska. Genom jämförelsen av en- och tvåäggstvillingar kan vi få reda på den relativa betydelsen av arv och miljö för våra vanligaste sjukdomar. De ärftliga faktorerna utgörs av de gemensamma gener som medlemmar i samma familj har. De miljökomponenter som vi studerar hos barn utgörs av familjemiljön, vilken i hög grad är lika för barn inom samma familj; syskon får likartad uppfostran, de får i stor utsträckning samma slags mat osv. I den här studien studerar vi främst egenskaper som har mer eller mindre genetisk bakgrund, men till övervägande del är miljöfaktorer av minst lika stor betydelse som de ärftliga faktorerna.

Enäggstvillingar är genetiskt sett helt lika, det vill säga att de har identiska arvsanlag. Tvåäggstvillingar delar i genomsnitt hälften av anlagen, precis som vanliga syskon. Genom att jämföra en- och tvåäggstvillingar försöker man uppskatta arvsanlagens inverkan på olika sjukdomar och beteenden. Om enäggstvillingar visar sig vara mer lika än tvåäggstvillingar när det gäller en viss egenskap, tyder detta på att arvet här är en viktig komponent. Det är alltså nödvändigt att både enäggs- och tvåäggstvillingar ingår i undersökningen.

Den första undersökningen görs då tvillingarna fyller nio år och därefter sker två uppföljningar, vid 15 och 18 år. I första studien inbjuds föräldrarna till alla nioåriga tvillingar som att delta i en telefonintervju rörande sina tvillingars hälsa och uppförande. Intervjun fångar upp flera olika hälsoproblem (t.ex. astma, allergier, diabetes) och beteendeproblem (t.ex. uppmärksamhet och social interaktion). De tvillingar som deltar i undersökningen erbjuds att göra ett salivprov för att bestämma om de är enäggs- eller tvåäggstvillingar. En del familjer följs upp med ytterligare frågeformulär.

I dagsläget har nästan 19 000 tvillingar deltagit i studien. 

Stage

STAGE - Svenska Tvillingstudien av vuxna: Gener och Miljö

Tvillingregistret har nyligen undersökt alla tvillingar i Sverige födda mellan 1959-1985. 25 000 individer deltog i studien. Tvillingarna fick genomföra en webbaserad enkät på Internet eller en telefonintervju där man fick besvara frågor om bland annat om sjukdomar man har eller har haft, beteenden, mat- och dryckesvanor, tobaksvanor mm.

Syftet med studien är att utöka informationen i det Svenska Tvillingregistret. Vår målsättning med tvillingstudier är bland annat att studera den relativa betydelsen av arvet och miljön för uppkomsten av olika sjukdomar. Svaren från studien är för närvarande underlag för ett flertal analyser angående hur arv och miljö påverkar sjukdomar och tobaksvanor.

Just nu pågår tredje uppföljningen av STAGE där 10 000 tvillingar som tidigare deltagit kontaktas igen. Syftet med uppföljningsstudien är att följa upp samma individer ett år efter att den första och andra enkäten besvarades för att se om något har förändrats. Frågorna vi är intresserade av i uppföljningen är bland annat förändringar i allmänna hälsotillstånd, arbets- och boendesituation, din vikt, rökvanor etc.