Skip to main content

Vad är SFO

SFO är regeringens strategisk satsning på en rad högaktuella forskningsområden

Vetenskapsrådet, Forte (tidigare Fas), Formas, Vinnova och Energimyndigheten presenterade den 15 juni 2009 ett förslag till finansiering inom regeringens 20 utpekade strategiska forskningsområden. Rekommendationen var ett svar på det regeringsuppdrag som gavs i samband med forskningspropositionen "Ett lyft för forskning och innovation". Regeringen valde att följa rekommendationen och tog beslut om detta i höstbudgeten 2009.

Myndigheterna föreslog fördelning av 5 270 forskningsmiljoner. Satsningen på strategiska forskningsområden blir därmed en ökning av lärosätenas forskningsanslag som från 2012 uppgår till 1 315 miljoner kronor årligen.

43 forskningsmiljöer

De 112 ansökningarna granskades av ledande internationell expertis och 43 föreslogs finansiering. En stor del av ansökningar innehöll samarbeten mellan flera lärosäten.

Lunds universitet klarade sig bäst i konkurrensen och föreslogs få 715 miljoner under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Tätt därefter följde Chalmers Tekniska högskola som föreslogs få drygt 700 miljoner för fem strategiska områden. Uppsala universitet, Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan rekommenderas finansiering inom sju, sex respektive fem områden (se tabell nedan). Ett av dessa sex områden på Karolinska Institutet är Epidemiologi.

Så här beskriver man kort varför det är så viktigt att satsa på just epidemiologi

Forskare vid Karolinska Institutet ska minska sjukdomsbördan i samhället. Målet ska uppnås med hjälp av epidemiologiska studier.

Inom epidemiologin studerar man sjukdomars orsaker och utbredning i befolkningen. De nordiska länderna har särskilda goda förutsättningar för att bedriva epidemiologisk forskning. Vi har system med unika personnummer, nationella befolknings- och hälsoregister och offentlig sjukvård av hög och jämn kvalitet. Det innebär att det finns ett bra statistiskt underlag.

I det här projektet ska forskare vid Karolinska Institutet förbättra möjligheterna för epidemiologisk forskning ännu mer. Det gör de bland annat genom att föra ihop biobanker, resultat från stora befolkningsstudier, datoriserade patientsystem och förskrivningsregister.

Forskarna ska kartlägga orsaker och riskfaktorer bakom olika sjukdomar. De kommer att undersöka vad som kan göras i förebyggande syfte och ska också arbeta med att utvärdera olika behandlingar i efterhand.