Skip to main content

Utbildning

Centrum för Genusmedicin deltar aktivt i olika utbildningsprogram för att introducera genusperspektivet som ett kärnbegrepp inom medicinsk vård och omvårdnad.

I första hand vänder vi oss till Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SLL men centrumet har också ett väldokumenterat deltagande vid både nationella och internationella utbildningsmöten och program.

Centrum för Genusmedicin deltar aktivt i olika utbildningsprogram för att introducera genusperspektivet som ett kärnbegrepp inom medicinsk vård och omvårdnad.

I första hand vänder vi oss till Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SLL men centrumet har också ett väldokumenterat deltagande vid både nationella och internationella utbildningsmöten och program.

Våra mål är:

- att stärka genusmedicinsk utbildning på alla nivåer för forskare, vårdpersonal och andra intresserade

- att sprida kunskap om genusmedicin till allmänheten och beslutsfattare. För att vården skall vara jämlik krävs medicinsk kunskap som även belyser genusmedicinska aspekter.

För mer upplysning kontakta utbildningssamordnare Birgitta Hübinette, e-post: birgitta.hubinette@ki.se

Postgraduate kurser

Postgraduate course anordnas av Centrum för Genusmedicin, bl.a."Sex/Gender aspects in biomedical research" för PhD studenter på KI.

Kursen äger rum vecka 22, 27 - 31 maj, 2013.

Kursnr. 2387.Poäng: 1,5

Kursledare: Docent Karolina Kublickiene

e-post:karolina.kublickiene@ki.se

Anmälan kan göras till kursadm galina.drozdova@ki.se

Ny kurs planeras till våren 2014.

Program postgraduate kurs 2013 (Pdf-fil, 930 Kb)
Utvärdering Sex Gender Aspects in Biomedical (Pdf-fil, 291 Kb) DENNA FIL FINNS EJ I GAMLA
Kursplan för kurs på forskarnivå

Centrum för Genusmedicin deltar aktivt i "Future in Science and Medicine" Nov2k, läs mer i länk nedan.

Nov2k

Litteratur av intresse

Analysis of sex and gender-specific research (Pdf-fil, 886 Kb)

Landstingsutbildning

Centrum för genusmedicin deltar i olika seminarium inom Stockholms läns landsting.

2013 års upplaga av seminariet "Genus i vården" äger rum den 6 december, Landstingshuset i Stockholm. Här presenteras utvärderingar, forskningsresultat samt uppdateringar inom jämlikhets- och jämställdhetsområdet i Stockholms läns landsting. Det görs även några nedslag i intressanta projekt på andra ställen i landet.

Läs programmet och hur Du anmäler Dig.

Program 131206 (Pdf-fil, 203 Kb)
Genusdag tog pulsen på jämställdhet

Workshops/seminarier och möten

Centrum för genusmedicin deltar och arrangerar workshops och symposium.

Den 14 oktober 2013 arrangerar vi ånyo symposiet "Sex, Drugs and Medical Devices III", Nobel forum, Karolinska Institutet, Solna.

Anmälan görs via e-post: germedicin@meds.ki.se eller ingeborg.eriksson@ki.se

Ingen anmälningsavgift.

Läs programmet.

Program 14 oktober 2013 (Pdf-fil, 416 Kb)

Sex, Gender and Drugs II. October 15 2012, Nobel Forum, Karolinska Institutet.

Se programmet.

Program 15 oktober 2012 (Pdf-fil, 393 Kb)

Gender differences in sexual behavior, a translational perspective. Mini-Symposium

November 12, time: 15:00 - 17:00, 2012, Birkeaulan 1, Karolinska Huddinge.

Läs programmet.

Program November 12, 2012 (Pdf-fil, 311 Kb)

Grundutbildning

Centrum för genusmedicin deltar i olika grundutbildningsprogram.

En av Karolinska Institutets kurser för år 2013 - 2014 är bl.a "Hälsa och ohälsa ur ett genusperspektiv". Denna kurs sker på distans.

Studiestart: vecka 37, 2013 - vecka 4, 2014.

Poäng: 7,5 HP

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård eller omsorg. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att är att öka kunskapen om sociala, psykologiska och biologiska likheter och skillnader mellan män och kvinnor, dess konsekvenser för sjukdom, hälsa och för rehabilitering och omhändertagande i vården.

Efter slutförd kurs ska studenten:

- kunna förklara och diskutera begreppen kön och genus,

- visa fördjupad förståelse om hur genus är konstruerat,

- vidmakthållet och förstärkt samt självständigt

- kunna analysera och i grupp diskutera vilken betydelse genus har för hälsa och sjukdom,

- kunna reflektera över hur biologiska och sociokulturella aspekter påverkar hälsa och sjukdom ur ett genusperspektiv,

- kritiskt kunna värdera forskningsartiklar ur ett genusperspektiv samt kunna redogöra för begreppet genusbias,

- självständigt kunna analysera undersöknings- och behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården ur ett genusperspektiv,

- kunna reflektera över patientbemötande inom hälso- och sjukvården ur ett genusperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar olika studier av sociala, biologiska och psykologiska likheter och olikheter mellan könen, dess konsekvenser för sjukdom, hälsa och för rehabilitering och omhändertagande i vården. Såväl allmänna som yrkesspecifika problem kommer att belysas, för att öka förståelsen mellan aktörerna inom hälso- och sjukvården.

Arbetsformer

Kursen är en IT baserad distansutbildning och utmärks av självständigt och kollaborativt lärande. Centralt är att ta ansvar för lärandet samt att söka och värdera ny kunskap. Olika arbetsformer, såsom individuella studieuppgifter, arbete i grupp, diskussioner och virtuella seminarier förekommer i kursen. Kursen ska genomsyras av ett reflekterande förhållningssätt.

Examination

Skriftlig redovisning av fördjupningsuppgift.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov, vilket för denna kurs innebär att ha lämnat in skriftlig fördjupningsuppgift.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Rekommenderad kurslitteratur

Nedan följer rekommenderad litteratur. Ett antal aktuella artiklar inom området kommer även att användas.

Kvinnohjärtan : hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor

Engquist, Jeanette; Schenck-Gustafsson, Karin

Lund : Studentlitteratur, 2003 - 326 s.

ISBN:91-44-02787-7 (hft.) LIBRIS-ID:8975994

Legato, MJ

Principles of Gender-Specific Medicine

Elsevier Academic Press,

ISBN:0-12440905-9

Hovelius & Johansson (red); Risberg, Gunilla

Kropp och genus i medicinen

Studentlitteratur, 2004

ISBN:9789144032177

Öhman, Ann

Genusperspektiv inom vårdvetenskap

Högskoleverket, 2009

ISBN:978-91-85027-71-2

Ovanstående kurs är nu avslutad. Ny kurs kommer i början av hösten 2014.

För mer information kontakta utbildningssamordnare Birgitta Hübinette (birgitta.hubinette@ki.se).

Program & kurser KI (Pdf-fil, 7 Mb)

Ytterligare litteratur av intresse:

Every cell has a sex (Pdf-fil, 320 Kb)

Andra möten av intresse

Var god se i "kalendern".