Skip to main content

Tidigt drogmissbruk ökar framtida risk för självmord och schizofreni

Den nationella värnpliktsstudie som genomfördes åren 1969/70, med uppföljning kommande decennier, är i princip den enda större undersökning som kunnat visa på en klar koppling mellan tidigt alkoholbruk och depression respektive självmord.

Missing ALT text.
Professor Peter Allebeck. Foto: Stefan Zimmerman

Efter att hänsyn tagits till olika sociala bakgrundsfaktorer kvarstår den ökade självmordsrisken. I studien syns även ett klart samband mellan missbruk av cannabis och risken att senare utveckla schizofreni.

- Värnpliktsstudien innefattar bara män. Vi har därför påbörjat ett samarbete med pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet, som har data över olika årskullar av skolungdomar i hela landet. Vår forskargrupp ska nu börja undersöka årskullar födda 1972 respektive 1977 och bland annat titta på föräldrarnas utbildningsnivå och sociala förhållanden i relation till psykisk ohälsa hos barnen, säger Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap.

IQ och självmord

Studien är indelad i olika delar. Forskargruppen ska bland annat studera riskfaktorer för schizofreni och självmord, exempelvis hur den socioekonomiska miljön inverkar. Är det exempelvis en riskfaktor för sjukdomen om barnen inte förmår prestera lika bra resultat som sina föräldrar?

Forskargruppen har nu börjat med de första analyserna av tidigare genomförda IQ-tester. Dessa visar bland annat att ett lågt IW-värde är förknippat med en ökad självmordsrisk.

- Dessa personer kan ofta ha svårt att hitta lösningar och utgångar på olika slags problem, vilket ökar risken för psykisk ohälsa.

Sambandet mellan lågt IQ och ökad självmordsrisk har man dock bara sett hos pojkar. Hos flickor däremot var ett högt IQ-värde kopplat till en något förhöjd risk för självmord.

- Detta skulle kanske kunna förklaras av att många av dessa flickor senare gör karriär och får olika prestationskrav på sig, något som ökar risken för depression och utbrändhet.

Faktorer bakom schizofreni

En del forskare menar att ett lågt IQ-värde också skulle kunna innebära en riskfaktor för schizofreni. Men det är ännu inte klarlagt i vilken utsträckning genetiska faktorer, som skulle kunna innebära en ökad sårbarhet för sjukdomen, eller miljöfaktorer inverkar på risken att få schizofreni.

Den tidiga värnpliktsstudien har däremot kunnat fastställa att missbruk av cannabis leder till en drygt fördubblad riskökning för schizofreni. Omkring tio procent av all schizofreni skulle enligt forskarna kunna förklaras med ett tidigare cannabismissbruk.

Forskargruppen har därutöver funnit att vissa omständigheter i moderlivet respektive i samband med förlossningen kan vara riskfaktorer för att barnet senare i livet ska få schizofreni.

- Det kan handla om att fostret har varit utsatt för svält i moderlivet på grund av att modern varit sjuk eller inte haft tillgång till mat. Det har man exempelvis sett i samband med svältkatastrofer i Kina.

- Andra eventuella riskfaktorer är skador i samband med förlossningen, alternativt syrebrist hos barnet, för högt bilirubinvärde eller havandeskapsförgiftning hos modern. Totalt rör det sig om en relativ riskökning på mellan två och fyra.

Internationella studier

Uppväxtorten kan också ha betydelse för risken att utveckla schizofreni. Tidigare studier har kunnat visa att ju större stad man växt upp i, desto högre är risken.

- Man har inte exakt kunnat förklara det här sambandet. I en storstad utsätts vi för exponeringar av olika slag, buller och ljusförändringar. Kanske kan detta vara störande för den perceptiva utvecklingen. Ingen har hittills hittat något säkert svar.

Forskargruppen samarbetar även med andra länder, framförallt Vietnam, Uganda och länder i Centralamerika. I Vietnam studeras framförallt psykisk ohälsa; schizofreni är där ett underskattat problem och patienterna vårdas på ett jämfört med västvärlden annorlunda sätt.

I Centralamerika och Sydamerika har Peter Allebeck medverkat i program kring infektionssjukdomar. Exempelvis i Brasilien finns, trots stark ekonomisk utveckling, mycket fattigdom och stora problem med diarrésjukdomar.

Sedan några år pågår samarbete med forskare i Uganda kring psykiska sjukdomar, ett stort och växande problem i låginkomstländer. Av särskilt intresse är sambandet mellan psykisk sjukdom och HIV, där men vet att sambanden kan gå i bägge riktningar, men det finns få studier från länder med hög prevalens av HIV.

Text: Eva Cederquist, publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2007

Om forskningsämnet

Ju större mängder alkohol som intas i ungdomen, desto mer ökar risken att senare dö i självmord respektive tidig sjukdom. Det visar den nationella studie över cirka 50 000 värnpliktiga som genomfördes för drygt 25 år sedan, och som Peter Allebeck följt upp i olika omgångar. Av studien framkommer även att missbruk av cannabis i unga år mer än fördubblar risken för schizofreni. Andra studier har funnit ett samband mellan låg begåvning och schizofreni respektive mellan låg begåvning och ökad dödlighet inklusive självmord.