Skip to main content

Satsningen på strategiska forskningsområden utvärderad

Regeringssatsningen på strategisk forskning (SFO) har nu utvärderats – och betyget blir högt. Karolinska Institutet får högsta betyg för SFO-områdena Cancer, Diabetes, Epidemiologi och Stamceller och rekommenderas få ett tillskott på 11,8 miljoner kronor.

På uppdrag av forskningsfinansiärerna har en expertpanel bestående av framstående internationella forskare utvärderat de 43 svenska forskningsmiljöer inom den stora forskningssatsningen SFO, som pågått mellan 2010 och 2014 till en kostnad av 5,3 miljarder kronor.

Experterna ger högt betyg. De konstaterar att satsningens långsiktighet har inneburit att forskarna kunnat ha höga ambitioner och vågat ta större risker – viktiga faktorer för att kunna åstadkomma vetenskapliga genombrott. En av de aspekter som experterna tittat på är hur strategisk ledning och styrning på lärosätesnivå påverkar forskningen.

Forskarna har haft höga ambitioner och tagit stora risker vilket är en förutsättning för vetenskapliga genombrott, menar den expertpanel ledd av Tuula Teeri, rektor vid Aalto Universitet, som genomfört utvärderingen. Totalt 9 500 forskare har varit inblandade och regeringen rekommenderas att fortsätta satsningen på programmet. Satsningen inleddes 2010 och har fram till och med 2014 omfattat 5,3 miljarder kronor.

Expertpanelen bedömer att runt en tredjedel av SFO-miljöerna idag håller högsta internationella nivå. Det är ett mycket positivt resultat, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

Rekommendation är således att SFO-stödet som helhet fortsätter, säger Sven Stafström. Om regeringen gör liknande satsningar i framtiden, föreslår vi att dessa förutom att vara långsiktiga, också rör färre områden, har tydligare mål, profilering och förväntningar på effekter och ansvar för lärosätenas ledningar.

Rekommendationen för Karolinska Institutet: 11,8 miljoner kronor mer

På grundval av utvärderingen ger nu de fem myndigheter som samverkat kring satsningen ett antal rekommendationer till regeringen, däribland en viss omfördelning av medlen inom satsningen till de forskningscentra som visat högsta vetenskapliga kvalitet.

Fyra forskningsmiljöer vid Karolinska Institutet, nämligen Cancer, Diabetes, Epidemiologi samt Stamceller får i utvärderingen högsta betyg "excellent" vad gäller prestation och "excellent/good" till "excellent" vad gäller lärosätets strategiska styrning. Därför rekommenderar myndigheterna att KI får ett tillskott på 11,8 miljoner kronor under fem år till dessa miljöer, del av medel som omfördelas från forskningsmiljöer vid Lunds universitet och Stockholms universitet som ansetts vara otillräckliga, "inadequate", och som ska avvecklas under samma period.

Myndigheterna som fick regeringens uppdrag, Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och Energimyndigheten med Forte som samarbetsmyndighet, rekommenderar i sin helhet att:
•SFO-stödet som helhet fortsätter och redovisas som en särskild post i basanslaget.
•Nuvarande fördelning av SFO-medel mellan värd- och medsökande universitet bibehålls.
•En omfördelning av medel mellan lärosätena genomförs.
•Regeringen uppdrar till lärosätena att inkomma med åtgärdsprogram baserade på utvärderingens resultat.