Registerforskning om understuderade hjärtinfarktpatienter

Tomas Jernberg forskar om hur olika grupper av hjärtinfarktpatienter skiljer sig åt. Särskilt har han intresserat sig för hjärtpatienter med nedsatt njurfunktion – en grupp som har sämre prognos, och där forskningsunderlaget dessutom är extra bristfälligt.

Professor Tomas Jernberg. Photo: Stefan Zimmerman
Professor Tomas Jernberg. Foto: Stefan Zimmerman

Tomas Jernberg, professor i epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

I Sverige inträffar omkring 27 000 hjärtinfarkter per år. De drabbade är en mycket heterogen grupp av patienter, med olika behov av behandling och olika hög risk för framtida sjukdom. Tomas Jernberg vill med sin forskning karaktärisera undergrupper av hjärt-kärlpatienter, för att vården ska kunna ge mer anpassad behandling.

– En grupp som jag ägnat mig mycket åt är de som har nedsatt njurfunktion, säger han. De utgör 40 procent av alla hjärtinfarkter, och har betydligt sämre prognos än andra. Dessutom är de understuderade, eftersom de ofta uteslutits ur kliniska studier.

På senare år har Tomas Jernberg även intresserat sig för underliggande mekanismer till hjärt-kärlsjukdom samt markörer för sjukdomsrisk. Ett mål är att identifiera nya biomarkörer för kraftigt förhöjd risk för hjärtinfarkt.

I sin forskning utgår Jernberg från stora register. Han är ordförande för det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART och ansvarig för Stockholmsdelen av SCAPIS, där slumpmässigt inbjudna personer mellan 50 och 64 år får genomgå omfattande kartläggning av hjärta, kärl, lungor och livsstil.

– 2018 ska SCAPIS inkludera 30 000 personer. Det är ett omfattande arbete, men vi får ett fantastiskt material som kan användas för forskning i flera decennier.

Ett annat område som han vill utveckla mer är registerforskning på nya läkemedel och medicintekniska produkter.

– Tillstånd för nya läkemedel grundas ofta på studier där patienterna selekterats mycket hårt. Då är det viktigt att det också görs uppföljningar efteråt: vad blir effekten i verkligheten?

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "From Cell to Society" 2016.