Pågående EU-projekt koordinerade vid Karolinska Institutet

This page in English

Projekt inom Horizon2020 tema hälsa, demografiska förändringar och välbefinnade

BADGER – analys och diagnostik av bakterier genom energiproduktion i realtid.

 • Projektnamn: BADGER
 • H2020-SMEINST-2-2016-2017
 • Projektperiod:  2017-12-01 – 2020-03-31
 • Projektanslag: 3.572 miljoner Euro
 • 7 partners
 • Koordinator: Symcel Sverige AB
 • Forskningsledare: Christian G. Giske

Läs mer om projektet på KI Nyheter

MultipleMS – bred satsning för att påskynda personlig medicin vid multiple skleros

 • Projektnamn: MultipleMS
 • H2020-SC1-2016-RTD
 • Projektperiod:  2017-01-01 – 2021-12-31
 • Projektanslag: 14,7 miljoner Euro
 • 21 partners
 • Koordinator: Professor Ingrid Kockum

Läs mer på projektets egen webbsida

Om projektet i EU-kommissionens databas

Nyhetsartikel om projektet i Läkemedelsvärlden

BOOSTB4 – stamceller mot medfödd benskörhet före födseln

 • Projektnamn: Boost Brittle Bones Before Birth 
 • H2020-PHC-2015-single-stage-RTD
 • Projektperiod: 1 januari 2016 – 31 december 2020
 • 12 partners
 • Koordinator: Forskare Cecilia Götherström

Mer om BOOSTB4 på projektets webbsida  

Läs en nyhetsartikel från när projektet startade

COSYN – ökad förståelse för neurobiologin bakom överlappande psykiatriska diagnoser

 • Projektnamn: Comorbidity and Synapse Biology in Clinically Overlapping Psychiatric Disorders
 • H2020-PHC-2015-two-stage
 • Projektperiod: 1 januari 2016 – 31 december 2020
 • 14 partners
 • Koordinator: Professor Patrick Sullivan

COSYN är ett program för precisionsmedicin med målet att hitta effektiva terapier för personer med utvecklingstörning, autism och/eller schizofreni som kan kopplas till ovanliga genmutationer som påverkar hjärnans synapser. Nya patientspecifika neurologiska cellmodeller kommer att utvecklas för att undersöka funktionaliteten hos identifierade synaptiska mutationer, med slutmålet att användas för screening och identifiering av godkända läkemedel som ska utvärderas i individualiserade läkemedelsprövningar.

EDC-MixRisk – säkra kemikaler för framtida generationer

 • Projektnamn: Integrating Epidemiology and Experimental Biology to Improve Risk Assessment of Exposure to Mixtures of Endocrine Disruptive Compounds 
 • H2020-PHC-2015-single-stage-RTD
 • Projektperiod: 1 maj –  30 april 2019
 • Projektanslag: 6,2 miljoner Euro
 • 12 partners
 • Koordinator: Docent Åke Bergman, Swetox

Läs mer om EDC-MixRisk på projektets webbsida

SMART2D – vårdorganisation vid diabetes typ 2

 • SMART2D 2016 logoProjektnamn: A people-centred approach through Self-Management and Reciprocal learning for the prevention and management of Type-2-Diabetes
 • Horizon 2020 Health – Research and innovation action (RIA)
 • Projektperiod: 1 januari 2015 – 31 mars 2019 (51 months)
 • 6 partners
 • Koordinator: Professor Stefan Peterson

Projektet SMART2D:s mål är att stärka kapaciteten för förebyggande och hantering av diabetes typ 2-patienter genom utbyte av uppgifter mellan vårdgivare och hälsoarbetare, och att utöka vårdnätverk inom samhällsbaserade stödgrupper, riktat mot tre populationer i olika miljöer.

Syftet är att utveckla överbryggande utbildning mellan låg-, medel- och höginkomstländer; att formulera strategier på lokal och samhällsnivå för att förbättra tillgång och följsamhet till förebyggande och ledningsinterventioner för diabetes typ 2; att genomföra dessa strategier i en kontrollerad studiedesign; samt att medverka i den politiska dialogen under hela processen.

Läs mer om  SMART2Ds på projektets webbsida

Projekt inom Marie Sklodowska-Curie-programmet

SyDAD – forskarskola inom området Alzheimers sjukdom

 • Projektnamn: Synaptic Dysfunction in Alzheimer Disease
 • H2020-MSCA-ETN-2015
 • Projektperiod: 1 november 2015 – 31 okotber 2019
 • 6 partners
 • Projektanslag: 3,8 miljoner Euro
 • Koordinator: Professor Bengt Winblad

Läs mer om SyDAD på projektes egen webbsida

Projekt inom sjunde ramprogrammet (FP7) tema Health

COUNTERSTROKE – behandling vid stroke

 • Projektets namn: Treating stroke with Affibody molecules targeting the inflammatory mediator HMGB1
 • FP7 Health – Small or medium-scale focused research project
 • Projektperiod: 1 oktober 2013 – 30 september (60 månader)
 • Projektanslag: 6 miljoner Euro
 • 6 partner
 • Koordinator: Professor Helena Erlandsson Harris 

Inom projektet COUNTERSTROKE kommer man att utveckla molekyler riktade mot pro-inflammatoriska proteinet HMGB1 med målsättningen att en ny behandling mot stroke ska komma i klinisk användning

Läs mer om COUNTERSTROKE på projektets webbplats

HUMAN – det friska åldrandet

 • Projektets namn: Health and understanding of metabolism, aging and nutrition
 • FP7 Health – Large-scale integrating project
 • Projektperiod: 1 oktober 2013 – 30 augusti 2018 (60 månader)
 • Projektanslag: 12 miljoner Euro
 • 17 partner
 • Koordinator: Professor Paolo Parini 

Målsättningen för HUMAN är att få en ökad insikt i samspelet mellan genetik och fysiologi vid metabola sjukdomar och livslängd. Kunskapen kan bidra till att ge den enskilde individen verktyg att genom kost och livsstil bättre påverka sin egen hälsa och åldrande

Avsikten är att med stamcellsteknologi skapa "humaniserade" musmodeller med celler från levern och bukspottskörteln från mänskliga donatorer. På så vis kan man i möss studera geners funktion i mänskliga organ och hur de i samverkan med miljöfaktorer, som exempelvis kost, påverkar sjukdomsrisken. Cellerna som skall användas kommer antingen från patienter som drabbats av svåra metabola sjukdomar eller från individer som varit helt friska och levt exceptionellt länge; i 105 år eller mer.

Läs mer om HUMAN på projektets webbplats

​INFECT – bättre vård av allvarliga mjukvävnadsinfektioner

 • Projektets namn: Systems medicine to understand severe soft tissue infections
 • FP7 Health - Large-scale integrating project
 • Projektperiod: 1 januari 2013 – 31 december 2017 (48 månader)
 • Projektanslag: 11,9 miljoner Euro
 • 14 partner
 • Koordinator: Professor Anna Norrby Teglund

Bakterier som normalt orsakar ofarliga infektioner kan, i sällsynta fall, ge upp hov till livshotande infektioner i kroppens mjukvävnader; Necrotizing soft tissue infections (NSTIs). Varje år dör hundratals personer i alla åldrar av sådana infektioner i Europa. Forskare har idag goda kunskaper om NSTIs men denna information används inte fullt ut på sjukhusen ännu.

Målet med INFECT är att förstå vad som orsakar dessa infektioner och att överbrygga gapet mellan forskning och klinisk praxis. Vi studeras interaktionen mellan bakterier och patientens immunförsvar, hur sjukdomen kan diagnosticeras och hur den ska behandlas. För att kunna göra detta etablerar vi ett internationellt patientregister som säkrar tillgången till en stor och informativ patientgrupp. INFECT omfattar 14 partners från Europeiska och Amerikanska universitet och vårdgivare.

Läs mer  om INFECT på projektets webbplats

Projekt inom Innovative Medicines Initiative (IMI)

Innovative Medicines Initiative, IMI, är ett partnerskap mellan EU-kommissionen och European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Målet med IMI är att stödja upptäckt och utveckling av bättre läkemedel för patienterna och öka Europas konkurrenskraft för att etablera Europa som den mest attraktiva platsen för farmaceutisk forskning och utveckling.

RTCure – utveckling av immunterapier för att förhindra och behandla reumatoid artrit (RA)

 • Projektets namn: Rheuma Tolerance for Cure (RTCure)
 • Projektperiod: 2017-09-01 ttill 2022-08-31
 • EU-finansiering:  6 miljoner Euro
 • 20 partners
 • Koordinator: Professor Lars Klareskog

Läs mer om projektet på EU:s webbplats

BTCure – reumatoid artrit

 • Projektets namn: Be The Cure for rheumatoid arthritis
 • Projektperiod: 2011-2016
 • Projektanslag: 32 miljoner Euro
 • 33 partner
 • Koordinator: Professor Lars Klareskog

Målsättningen för Be The Cure är att sammanföra den akademiska forskningen inom reumatologi med den som görs inom läkemedelsindustrin. Detta med avsikten att bredda vår kunskap om faktorer som orsakar sjukdomen reumatoid artrit (RA) och dess utveckling för att på så sätt ta fram bättre och mer specifika behandlingar.

Fokus inom BTCure är att utveckla nya metoder för att diagnosticera tidig RA liksom metoder för att särskilja olika former av RA, där olika molekylära mekanismer är inblandade och därför olika behandlingar krävs.

Läs mer om BTCure på projektets webbplats

Projekt inom EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)

CeBioN – mitokondriernas nyckelroll för utveckling av neurodegenerativa sjukdomar

 • Projektets namn: Cellular bioenergetics in neurodegenerative diseases: a system-based pathway and target analysis
 • Projektperiod: 1 januari 2015 – 31 december 2017 (36 månader)
 • 5 partners
 • Koordinator: Professor Maria Ankarcrona

Mitokondrierna är nödvändiga delar av alla celler som ger dem dess energi. Men mitokondrier kan också döda celler genom att producera skadliga molekyler eller genom att initiera ett ”självmordsprogram” i cellen. Dessa processer tros spela en nyckelroll i de degenerativa förändringar som sker i samband med Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom.

CeBioND-projektet syftar till att få kunskap om ifall försämringar i de mitokondriella funktionerna är tillräckligt för att utlösa dessa neurodegenerativa sjukdomar, eller om de utgör en ytterligare riskfaktor för att utveckla sjukdomen.

Läs mer om CeBioN

DAMNPATHS – molekylära bakgrunden till selektiv död av nervceller

 • Projektets namn: Elucidation of common transcriptional targets in vulnerable dopamine, motorneuron and frontotemporal dementia disease pathways
 • Projektperiod: 1 januari 2015 – 31 december 2017 (36 månader)
 • 5 partners
 • Koordinator: Docent Eva Hedlund

Målet med DAMNPATHS-projektet är att identifiera gemensamma molekylära vägar som leder till selektiv neuronal celldöd i en grupp av kliniskt definierade neurodegenerativa sjukdomar: amyotrofisk lateralskleros (ALS), spinal muskelatrofi och spinobulbär muskelatrofi - alla kännetecknade av förlusten av nervceller som styra frivilliga muskler.

Syftet är att upptäcka avgörande faktorer i det stadium av sjukdomen då den fortfarande kan vara reversibel, och därigenom öppna nya vägar för utveckling av sjukdomsmodifierande medel som kan lindra bördan av dessa förödande sjukdomar.

Mer om DAMNPATHS-projektet

MIND-AD – effektiva förebyggande strategier för Alzheimers sjukdom/demens

 • Projektets namn: Multimodal preventive trials for Alzheimer’s disease: towards multinational strategies
 • Projekperiod: 1 januari 2015 – 31 december 2017 (36 månader)
 • 5 partners
 • Koordinator: Professor Miia Kivipelto

Den förväntade pandemiska ökningen av antalet patienter med Alzheimers sjukdom (AD) och demens medför allvarliga konsekvenser för samhället. Målet för Mind-AD-projektet är att identifiera effektiva förebyggande strategier för Alzheimers sjukdom/demens anpassade för olika riskgrupper.

Läs mer om MIND-AD-projektet

FinansieringInternationelltProjektSamverkan