Ökad risk för hål i tänderna syns redan i fosterlivet

Redan innan ett barn är fött kan man genom att titta på mammans vikt och rökvanor avgöra om barnet kommer att ha ökad risk för karies i tonåren. Dessutom har tandborstningsvanorna försämrats bland tonåringar. Det är dags att intensifiera informationsinsatserna om hur vi ska sköta våra tänder, menar forskarna bakom resultaten.

Kariesförekomsten hos svenskar har minskat stadigt sedan slutet av 1960-talet då fluortandkräm och fluorsköljningar infördes. På 1970-talet bedrevs också kampanjer om vikten av att borsta tänderna, något vi sällan ser i dag. Under 2000-talet har dock minskningen i kariesförekomst planat ut.

Dagens tonåringar utsätter sina tänder för sötsaker oftare och i betydligt större mängd än för 20-30 år sedan. Samtidigt visar ny forskning tecken på att tandborstningsvanorna håller på att försämras.

– Våra resultat visar att 30 procent av 19-åringarna i Stockholm inte borstar sina tänder regelbundet på kvällen. I äldre studier har siffran legat på 10-15 procent, säger Annika Julihn, övertandläkare och forskare vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet.

Hennes avhandlingsstudier visar på att det finns ett samband mellan hög kariesförekomst hos 19-årigar och slarv med tandborstningen på kvällen. Att tandborstningsvanorna har blivit sämre kan i kombination med att vi förändrat våra ätvanor få effekter på kariesförekomsten på sikt, tror hon.

Bild på Annika Julihn

– Jag tror det kan behövas nya informationskampanjer om vikten av att borsta tänderna regelbundet och att ta pauser mellan måltiderna, säger Annika Julihn.

Sverige och Norden ligger i topp när det gäller både tandborstningsvanor och låg kariesförekomst jämfört med resten av Europa och världen. I sin avhandling har Annika Julihn observerat att barn till föräldrar med utländsk bakgrund, oavsett om de själva är födda utomlands eller i Sverige, har en upp till dubblerad risk att drabbas av karies som tonåringar.

– För att nå personer med utländsk bakgrund i Sverige behövs kanske även riktade informationsinsatser till dessa grupper, säger Annika Julihn.

Ökad risk om mamman är överviktig under graviditeten

I en annan studie visade Annika Julihn och hennes kollegor också att barn mellan 13 och 19 år hade en ökad risk för karies om deras mamma rökte eller var överviktig vid inskrivningen på mödravården.

– Det är alltså möjligt att upptäcka riskindivider redan innan barnen har fötts. Slutsatsen måste bli att vi inom tandvården bör göra en riskbedömning redan under mödravården och ge riskfamiljer information om tandhälsa i ett tidigare skede än vad som nu sker, menar Annika Julihn.

Den ökade risken för karies hos tonåringar då mamman är överviktig under graviditeten kan orsakas av flera faktorer. Överviktiga föräldrar har en ökad risk för att deras barn blir överviktiga och dessa har i högre grad sämre kostvanor. Men det kan också handla om att övervikt i sig kan orsaka ökad kariesrisk. Denna hypotes baseras på en nyligen publicerad studie av forskargruppen som visar att fetma hos tonåringar är kopplad till försämrad salivproduktion, något man sedan tidigare vet är kopplat till ökad kariesrisk.

Bild på Thomas Modéer

– Varför överviktiga har en sämre salivproduktion vet vi inte men det är allmänt känt att fetma orsakar en inflammation i många av kroppens vävnader. Möjligen gäller detta även salivkörtlarna som i så fall kan få en försämrad funktion, säger , professor och övertandläkare vid institutionen för odontologi samt Annika Julihns handledare, som genomfört studien tillsammans med forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet.

Möjlig biologisk koppling mellan rökning och karies

Även orsaken till kopplingen mellan rökning hos mamman under graviditeten och en senare ökad kariesrisk hos barnet som tonåring är oklar. Det skulle kunna bero på rökningens negativa effekt på fostrets immunförsvar men också på andra ohälsosamma levnadsvanor, exempelvis sämre kost- och munhygienvanor. Nyligen publicerades en studie från Japan som visade att barn i treårsåldern som utsatts för passiv rökning under graviditeten och fram till 3 års ålder hade ökad förekomst av karies oavsett kostvanor, tandborstningsfrekvens och andra livsstilsfaktorer, något som talar för att det kan finnas en biologisk koppling mellan rökning och karies.

Thomas Modéer tror även han på en tidig riskbedömning och ökad information men betonar också vikten av fortsatt forskning inom området för att hitta nya riskfaktorer och därigenom öka möjligheten att få ner kariesförekomsten ytterligare.

– Vi har fokuserat mycket på levnadsvanor inom kariesforskningen men jag tror det kan finnas anledning att även undersöka genetiska orsaker till varför vissa oftare drabbas av hål i tänderna. Detta är mycket viktigt - vi behöver ju våra tänder livet ut, säger Thomas Modéer.

 

Text: Cecilia Odlind, publicerad i Medicinsk Vetenskap nummer 2, 2010

Odontologi