Skip to main content

iPS celler i forskning

iPS celler och ES celler har båda den fantatiska engenskapen att de kan bilda alla celltyper som utgör den männskliga kroppen. Men iPS cellerna, skapade stamceller, har den fördelen att de kommer från en donator med en känd sjukdomhistoria, vilket öppnar upp en rad nya möjligheter inom medicinsk forskning världen över.

iPS cellerna främsta styrkor är att de kan användas till att skapa patientspecifika vävnadsmodeller. Dessa kan användas till att:

Patientspecifika stamceller - vävnadsmodeller

Möjligheten att tillverka stamceller från vuxen vävnad, vanligtvis en mycket liten hudbiopsi, gör att man kan tillverka stamceller från en person med en känd sjukdomshistoria. Stamcellerna kan sedan mogna ut till den vävnad som är drabbad i sjukdomen t.ex hjärnvävnad. Den skapade vävnaden kan användas inom många olika forskningsområden t.ex. för att studera hur en sjukdom uppstår och utvecklas, vilka celltyper som är involverade, hur nya diagnosredaskap kan utvecklas, om cellerna svarar på befintliga behandlingar, vid vilken dos är behandlingar mer skadliga än nyttiga och hur skulle nya typer av behandlingar se ut?

Nyckeln till det hela är att man kan tillverka de mogna cellerna som man är intresserad av, t.ex nervceller för studier på centrala nervsystemet. Kunskaperna kring hur olika celltyper bildas under fosterutvecklingen kommer från decenier av forskning, t. ex genom att studera bananflugor, maskar, zebrafiskar, kyckling embryon och möss. Många av de övergripande signalsubstanserna som styr hur en stamcell mognar till en specifik celltyp är bevarade genom evolutionen.

Dessa övergripande signalsubstanser har används för att styra ES celler till mogen vävnad, t.ex till neuron, insulinproducerande celler eller hjärtceller långt innan iPS cellerna blev en källa till stamceller. Tack vara dessa studier så har iPS cellerna snabbt kunnat komma till nytta jämsides med ES cellerna, men med den stora fördelen att man kan skapa patientspecifika vävnadsmodeller. Patientspecifika modeller har flera fördelar. 1) De kan komma från en person med en specifik sjukdom så att man i odlingsskålen kan studera sjukdomen. 2) De kan komma från en frisk person och utgöra referensmaterial att jämföra med den vävnad framställd från någon med en diagnos 3) eller så kan de friska cellerna komma att bli frisk vävand för framtida transplantationer.

Film om hur man kan odla hjärna och varför