Interaktionen mellan B-celler och makrofager

Mikael Karlsson forskar om hur immunsystemet regleras, och varför det ibland hamnar i obalans vilket ger upphov till sjukdom. Särskilt intresserar han sig för B-celler och makrofager. Hans forskning bidrar till ökad kunskap om autoimmun sjukdom och har också koppling till cancer.

Professor Mikael Karlsson. Foto: Stefan Zimmerman

Mikael Karlsson, professor i immunologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Immunsystemet är både ett försvar som skyddar kroppen mot inkräktare och en städpatrull som bland annat tar hand om döda celler från nybildningen av kroppens vävnader eller vid en skada. Mikael Karlsson forskar om mekanismer som styr dessa processer – och hur de ibland fungerar fel. Särskilt intresserar han sig för de två celltyperna B-celler och makrofager och hur de interagerar med varandra.

– Det är viktigt att immunsystemet kan skilja på sin försvarsfunktion och sin städfunktion, säger Mikael Karlsson. Om dessa förväxlas kan det ge upphov till autoimmun sjukdom. Då har signaler kopplade till städningen aktiverat immunsystemet för mycket, så att det börjar angripa kroppsegna celler. Mikael Karlssons forskargrupp har upptäckt en mekanism för hur immunsystemet normalt undviker detta: NKT-celler reglerar att städningen inte leder till överaktivering.

Mikael Karlssons intresse för makrofager har på senare år även lett honom in på cancerrelaterad forskning.

– Vi läste att andra forskare kopplat en typ av makrofag som vi studerat mycket till bröstcancer, vilket gjorde oss nyfikna, säger Mikael Karlsson. Vi upptäckte att makrofagen i praktiken hjälper cancern, och har sedan hittat ett sätt att få makrofagen att istället angripa tumören. Det är en ny och tidigare oprövad princip för cancerbehandling.

Detta angreppssätt har Mikael Karlssons forskargrupp nu prövat på tre cancerformer hos möss, och resultaten ser goda ut.

– Vi förhandlar just nu med några bioteknikföretag om fortsatt utveckling till en behandling, säger han.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "From Cell to Society" 2016.