Inducerade pluripotenta stamceller eller iPS-celler

År 2006 upptäckte japanska forskare att man kan "backa" en cells utveckling från färdig hudcell tillbaka till stamcellsstadiet genom att överföra generna för fyra proteiner, så kallade transkriptionsfaktorer. Därefter har forskarna visat att dessa celler, så kallas inducerade pluripotenta stamceller eller iPS-celler, kan styras om till helt andra celltyper. Förhoppningen är att dessa omstyrda celler ska kunna användas i behandling av olika sjukdomstillstånd där patientens egna celler inte fungerar, exempelvis vid Parkinsons sjukdom eller diabetes.

Bild på Outi Hovatta.Professor Outi Hovatta vid institutionen för kliniska vetenskaper, intervention och teknik har de senaste åtta åren lett ett forskarlag som inriktar sig på embryonal stamcellsforskning. Vi ställde fem frågor till henne om potentialen för inducerade pluripotenta stamceller, som skapas i laboratoriet:

Vilka är fördelarna med iPS-celler?
– De kan framställas från celler som tas från den egna individen. På så vis minskar risken att de stöts bort av immunförsvaret när de återges till patienten vid en transplantation. Embryonala stamceller härstammar däremot från ett mycket tidigt befruktat ägg och upplevs som främmande.

Hur långt har man kommit när det gäller att styra iPS-celler till andra celltyper?
– Det finns idag väl utvecklade tekniker för att styra embryonala stamceller till olika celltyper. Dessa tekniker antas kunna användas även på iPS-cellerna men ännu finns inte så mycket resultat från forskning på just dessa celler.

Vad återstår innan iPS-celler kan användas som behandling på människa?
– Säkerhetsaspekterna är ytterst viktiga. I nuläget finns en stor risk att iPS-cellerna bildar tumörer, och detta måste naturligtvis lösas först.

Ni har framställt dessa celler - vad är svårigheterna med metoden?
– Det är mycket tidskrävande att få in transkriptionsfaktorerna i cellerna och att sedan identifiera de få celler som har omvandlats till iPS-celler. Cellerna måste därefter karakteriseras och långt ifrån alla celler uppfyller kriterierna för pluripotens, det vill säga att de är kapabla att bilda många andra celltyper.

Kan alla celler bli iPS-celler?
– Främst har man använt hudceller eftersom de växer bra i odling och är lätta att ta från en vuxen person. Men även exempelvis vita blodkroppar har genmodifierats till iPS-celler. I princip spelar det inte någon roll vilken cell som används.

Text: Cecilia Odlind. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nummer 2,  2009.

Länkar

Stamceller