Forskning om cancer och hematologi

Karolinska Institutet har en central position i världen inom forskning om cancer och hematologi. Forskningens främsta mål är att se till att så få människor som möjligt drabbas eller dör av cancer eller sjukdomar i de blodbildande organen. Forskningen täcker alla områden från studier av små molekyler till omfattande undersökningar bland stora populationsgrupper.

Cancer

Ungefär en tredjedel av alla svenskar får cancer. Flera faktorer kan kopplas till ökad risk för vissa cancerformer, exempelvis kostvanor, rökning, hormonbehandling, virusinfektioner, ärftliga anlag, med mera. Men fortfarande behövs mer forskning för att få en större förståelse för hur cancer uppkommer. Här ingår fortsatt forskning om hur kost, arv och andra miljöfaktorer påverkar cancerrisken, men även mer molekylära studier som syftar till att ta reda på varför en normal cell förvandlas till en cancercell.

Idag är den relativa 5-årsöverlevnaden för alla cancerdiagnoser cirka 67 procent, siffran varierar dock mellan olika diagnoser. Många patienter blir botade, andra lever med en cancersjukdom som är att betrakta som kronisk. Forskningen vid Karolinska Institutet syftar därför också till att förbättra behandlingen av patienter med cancer. Forskarna söker bland annat identifiera kända gener som kan stimulera eller förhindra utvecklingen av cancer. Med hjälp av så kallade cancervacciner är det möjligt att aktivera och stärka kroppens eget försvar och därmed också utveckla nya behandlingsmetoder.

Strålbehandling och kemoterapi, cellgifter, kan bota cancer genom att orsaka skador i tumörcellernas DNA. Olika cancerceller har dock olika förmåga att motstå behandlingen. Genom att studera orsakerna till detta hoppas man minska risken för behandlingsresistens, det vill säga att behandlingen inte längre fungerar, och hitta läkemedel som motverkar resistens.

Ett mål är också att genom ökad kunskap kunna agera mer preventivt. Om man kan hitta säkrare diagnostik, exempelvis när det gäller att skilja mellan mer eller mindre aggressiva tumörer, och även för bedömningen av risken för spridning och känsligheten för olika behandlingar, ökar möjligheterna att ge den bästa behandlingen så snart som möjligt. Genom att hitta specifika markörer för vissa cancerformer kan man utföra profylaktiska, förebyggande, operationer som drastiskt minskar cancerrisken.

Vid Karolinska Institutet sker även forskning om hur man ska kunna tillgodose patienters och deras familjers olika behov när en person drabbas av cancer och hur lindrande vård i livets slutskede ska ske på bästa sätt.

Hematologi

Hematologi är läran om blodet och dess sjukdomar. Blodet består av röda och vita blodkroppar, blodplättar och olika faktorer i det omgivande serumet. Sjukdomar kan uppstå vid bristtillstånd som exempelvis anemi vid brist på röda blodkroppar eller hemofili, blödarsjuka, vid brist på koagulationsfaktorer.

Cancersjukdomar i blodet drabbar främst olika typer av vita blodkroppar och mest förekommande är olika former av lymfom, myelom eller leukemier. De flesta av dessa cancerformer uppstår främst hos vuxna och äldre. Framför allt akut leukemi förekommer dock även hos små barn och där har forskning möjliggjort revolutionerande förbättringar i behandlingsresultaten under de senaste decennierna.

Cancer och onkologiHematologi