För forskare

KI Biobank bistår forskare med rådgivning kring frågor om hur man startar en provinsamling, hur prov ska tas och märkas samt vilka lagliga krav som måste vara uppfyllda för att få samla in humanbiologiska prov. Vi hjälper till att upprätta de avtal som krävs enligt biobankslagen som t.ex. utlämningsavtal, multicenteravtal och Material Transfer Agreement (MTA). Vi erbjuder provhantering såsom plasma- och serumalikvotering, DNA-extraktion, formatering av prover inför analys och hjälp med olika former av transport. Vi tillhandahåller även robusta IT-system som säkerställer full spårbarhet av varje prov för såväl kunder med prov på KI Biobank, som på annan institution på KI/SLL.

Biobankservice

Vår biobankservice omfattar tre huvudområden:

1) Studie- startup: För rådgivning genom forskningsstudiens olika faser.  Vi kan t ex innan du startar din insamling hjälpa dig med etikansökan, samtyckesformulär och provgivarinformation.

2) Provhantering: Vi säkerställer att dina forskningsprov förvaras tryggt i larmade frysar och att varje rör är spårbart. Vi extraherar DNA från blod, celler och vävnad. Vidare kan vi preparera viabla celler. På uppdrag av forskaren plockar vi ut prov från respektive samling och skickar dem till angivet laboratorium för analys.

3) IT: För spårbarhet och provregistrering för forskare som lagrar prov på annan institution på KI samt SLL som saknar egna system tillhandahåller vi tjänsten SCARAB-LIMS. Inom MyResearch-projektet utvecklas en IT-infrastruktur för insamlandet av individbaserade uppgifter från flera informationskällor och/eller longitudinella mätningar samt information om biologiska prov. MyResearch är ett av VR finansierat projekt. Information om projektet hittar du på MyResearch.se.

För frågor och offerter om våra tjänster:

Biobankskoordinator
E-post: biobank@ki.se

Tjänstekatalog

För mer info om våra tjänster se även vår tjänstekatalog

Priser

Se KI Biobanks prislista för provservice 2018 som gäller från den 1 Juni 2018.

KI Biobanks prislista för IT-tjänster 2018 börjar gälla den 1 juni 2018.

Skicka prov till KI Biobank

Läs mer om hur du skickar prov.

Utplock av prov

För att plocka ut prov från din provsamling måste du fylla i en Withdrawal Order (Withdrawal Order REMP om proverna finns i REMP-rör) och iordningställa en fil (text, word eller excelfil) med provgivarID. ProvgivarID är CDK (Customer Donor Key) eller RID (ReferralID). Beställning och fil skickas till biobank-lab@ki.se. Beställningen, med ansvarig forskares underskrift, skall även skickas in med ordinarie post till KI Biobank, MEB, Karolinska Institutet, Box 281, 171 77 Stockholm.

När prov ska skickas vidare för analys ser vi till att ett material transfer agreement (MTA) upprättas, se nedan under Avtal.

Withdrawal Order

Avtal

Biobanksavtal

För att få med den information som krävs om biobanker i etikansökan och i informationen till provgivare rekommenderar vi att ni kontaktar KI Biobank i tidig planeringsfas (biobank@ki.se).

Svensk lagstiftning kräver spårbarhet på biobanksprover. För att uppfylla kraven har nationella och/eller lokala biobanksavtal tagits fram. Om provtagning kommer att ske inom sjukvården krävs att en överenskommelse upprättas mellan landstingets biobank och ansvarig forskare.

Provtagning för forskning som genomförs inom Stockholms läns landsting ska av legala skäl först registreras på Stockholms medicinska biobank (SMB).

Serviceavtal

Innan provinsamling som ska lagras på KI Biobank kan starta skall ett serviceavtal mellan ansvarig forskare och KI Biobank upprättas. Kontakta KI Biobank (biobank@ki.se) vid frågor som rör serviceavtal.

Multicenteravtal

När prover samlas in i verksamheter som tillhör flera olika huvudmän, oftast med stor geografisk spridning, kan det lagliga ansvaret föras över till forskningshuvudmannen med hjälp av ett multicenteravtal. Multicenteravtalet underlättar hanteringen då det räcker med att ett avtal tecknas med ett Regionalt Biobankscentrum (RBC) istället för med respektive huvudman. I Stockholm har Stockholms Regionala Biobankscentrum ansvaret för att upprätta multicenteravtal.

Multicenteravtal

Multicenteravtal Appendix B

Material Transfer Agreement (MTA) då prov skickas för analys inom Sverige

När prover ska skickas för analys utanför den huvudman som har det legala ansvaret måste man upprätta ett Material Transfer Agreement (MTA). Detta avtal reglerar säkerhet och ansvar för prov och datahantering. Enligt svensk lagstiftning inkluderar ett kodat prov också den information som finns kopplad till provgivaren. För mer information se datainspektionen.

Vänligen använd denna mall då prov ska skickas för analys utanför huvudmannen (KI) men inom Sverige.

Material Transfer Agreement (MTA) - internationellt

Enligt PUL får prov skickas även internationellt för analys förutsatt att beslut från etikprövningsnämnd finns. När prov skickas utanför Sverige ber vi er att använda följande mall som signeras och återsändes till KI Biobank:

MTA-mall (internationellt)