Skip to main content

De ska knäcka den andra genetiska koden

Vi känner idag till mycket om de delar av vårt DNA som kodar för kroppens olika proteiner. Men än vet inte forskarna exakt hur de gener som styr uttrycket av proteinerna fungerar. En grupp forskare på Karolinska Institutet ska nu försöka förstå den regulatoriska koden.

För att kunna läsa och förstå det mänskliga genomet behöver man kunna två olika koder. Den första är den kod som finns lagrad i DNA-strängen och som bestämmer ordningen på aminosyrorna i korppens olika proteiner. Men bara ett fåtal av de proteiner som generna kodar för bildas i till exempel en nervcell vid en viss tidpunkt. Därför är den andra koden, den regulatoriska, också väldigt viktig. Den regulatoriska koden styr vilka gener som avläses vid ett visst tillfälle och därmed vilka proteiner som produceras.

Bättre kunskap om sjuka celler

Att förstå den regulatoriska koden har visat sig vara en utmaning. I cellen läses den koden av en särskild grupp proteiner, transkriptionsfaktorer, som känner igen och binder till specifika avsnitt av DNA strängen. Trots att de flesta transkriptionsfaktorer har identifierats är kunskapen om vilka avsnitt av DNA strängen de binder till mycket begränsad. Mycket tyder på att transkriptionsfaktorerna även binder till varandra samtidigt som de binder till DNA vilket gör den regulatoriska koden ännu mer komplex.

- När vi vet hur genuttrycken styrs blir nästa steg att skapa en modell för hur kombinationer av olika faktorer reglerar genuttryck i normala celler och i till exempel cancerceller. Resultaten kommer förhoppningsvis att ge ökad kunskap om de mekanismer som leder till sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar, säger Jussi Taipale.