Avslutade EU-projekt vid KI

This page in English

ARCADE HSSR – förstärkning av sjukvårdsorganisationen i Afrika

 • Projektets namn: African Regional Capacity Development for Health Systems and Services Research
 • FP7 Health - Coordination (and support) actions (CSA)
 • Projektperiod: 2011-04-01 - 2015-03-31 (48 månader)
 • Projektanslag: 2 miljoner Euro
 • 7 partner
 • Koordinator: Professor Vinod Diwan

Målsättningen för projektet ARCADE HSSR är att tillföra ny forskarutbildningskapacitet till universitet i länder söder om Sahara för att förstärka vård- och hälsoorganisationen. Forskning om detta är angelägen i Afrika, där vårdorganisationen och -kapaciteten ofta är konstant underpresterande.

Fokus kommer att ligga på utbildning och träning på doktorand- och post doc-nivå, förstärkning av utbildningsorganisationen, finansiellt och administrativ ledning samt nätverksbyggande. Den förstärkta kapaciteten är avsedd att minska kompetensflykten, vara miljövänlig och att uppmuntra jämställdhet.

ARCADE-RSDH – sociala hälsofaktorer i Asien

 • Projektets namn: Asian Regional Capacity Development for Research on Social Determinants of Health
 • FP7 Health - Coordination (and support) actions (CSA)
 • Projektperiod: 2011-12-01 - 2015-11-30 (48 månader)
 • Projektanslag: 2 miljoner Euro
 • 12 partner
 • Koordinator: Professor Vinod Diwan

Målsättningen för projektet ARCADE RSDH är att tillföra ny forskningskapacitet till låg- och medelinkomstländer i Asien, för att uppmuntra forskning om sociala hälsofaktorer. Den individuella hälsan är starkt beroende av den omkringliggande sociala och fysiska miljön, och skillnader i hälsa är ofta tecken på bredare sociala skillnader. Detta är en extra stor utmaning i Asien där den största delen av världens befolkning lever.

Fokus kommer att ligga på utbildning och träning på doktorand- och post doc-nivå, förstärkning av utbildningsorganisationen, finansiellt och administrativ ledning samt nätverksbyggande. Den förstärkta kapaciteten är avsedd att minska kompetensflykten, vara miljövänlig och att uppmuntra jämställdhet.

DDPDGENES – genuttryck hos dopaminneuroner

 • Projektets namn: Identification of genes for human midbrain dopamine neuron development and Parkinson's disease
 • FP7 Health - Small or medium-scale focused research project
 • Projektperiod: 2012-01-01 - 2015-12-31 (48 månader)
 • Projektanslag: 2,82 miljoner Euro
 • 5 partner
 • Koordinator: Professor Sten Linnarsson

Projektet DDPDGENES syftar till att bestämma om genuttrycket i definierade subpopulationer av dopaminneuroner bedrar till specifik utveckling av hittills okända subtyper av dopaminneuroner i mitthjärnan och om felaktiga uttryck av dessa kan bidra till förlust av dopaminneuroner under vuxenlivet och till utvecklingen av Parkinsons sjukdom.

EurocanPlatform – translationell cancerforskning

 • EurocanPlatform logoProjektets namn: A European platform for translational cancer research
 • FP7 Health - Networks of Excellence
 • Projektperiod: 2011-01-01 - 2015-12-31
 • Projektanslag: 12 miljoner Euro
 • 28 partner
 • Koordinator: Professor Ulrik Ringborg

Det övergripande målet för projektet EurocanPlatform är att minska sjukdom och död till följd av cancersjukdomar. Man kommer att fokusera på tre forskningsområden: prevention, tidig upptäckt och förbättrad behandling.

Projektet syftar till att bygga resurser och kunskap inom grundläggande forskning, translationell forskning, epidemiologisk forskning, implementation inom vården samt populationsbaserade studier av utfallet.

IMPLEMENT – implementering av förbättringar inom kronisk vård

 • Projektets titel: Implementation of chronic care improvements
 • FP7 Health – Support Action (CSA-SA)
 • Projektperiod: 2013-09-01 – 2015 08-31 (24 months)
 • Projektanslag: 500 000 Euro
 • 4 partners
 • Koordinator: Professor John Øvretveit

IMPLEMENT vill fylla kunskapsluckor som hindrar att implementeringsprojekt blir framgångsrika. Detta ska bana väg så att förbättringar i kronisk vård påskyndas.

Projektet bjuder in experter inom forskning, industri, politik och daglig praktik att bidra till - och dra nytta av - IMPLEMENT.

MATIND – mödradödlighet i Indien

 • logo MATINDProjektets namn: Large scale innovative pro-poor programs focused on reducing maternal mortality in India: a proposal for impact evaluation
 • FP7 Health - Small/medium-scale focused research project for specific cooperation actions dedicated to international cooperation partner countries (SICA)
 • Projektperiod: 2011-04-01 - 2015-03-31 (48 månader)
 • Projektanslag: 2,97miljoner Euro
 • 5 partner
 • Koordinator: Universitetslektor Ayesha de Costa

Huvudsyftet med projektet MATIND är att utvärdera två storskaliga innovativa program, som båda verkar för att minska mödradödligheten hos fattiga kvinnor i Indien.

Båda programmen, som båda är statligt finansierade, arbetar med att med hjälp av finansiella instrument öka tillgången till hälso- och sjukvård till utsatta grupper. De skiljer sig dock i utformningen av åtgärderna. Hittills har ingen utvärdering gjorts av denna typ av storskaliga insatser.

SYSCOL – kolorektal cancer

 • logo SYSCOLProjektets namn: Systems Biology of Colorectal cancer
 • FP7 Health - Large-scale integrating project
 • Projekt period: 2011-01-01 - 2015-12-31 (60 månader)
 • Projektanslag: 12 miljoner Euro
 • 11 partner
 • Koordinator: Professor Jussi Taipale

Projektet SYSCOL syftar till att identifiera de faktorer och händelser i cellen som bidrar till att cancer i tjock- och ändtarm utvecklas.

Kolorektal cancer är en av de mest vanliga cancerformerna. I Europa är det den enskilt värsta cancerformen när det gäller antalet fall, frånvaron av bra screeningprogram och behandling, svårighet att undvika kända riskfaktorer samt stora kostnader för samhället. Både antalet sjukdomsfall och antalet dödsfall skulle kunna minskas avsevärt genom klinisk screening och tidiga förebyggande insatser hos personer med hög risk för sjukdomen.

Speciella mål för SYSCOL:

– Identifiera genetiska markörer för den individuella risken genom genotypning och sekvensering av DNA från enstaka och familjebundna fall av kolorektal cancer samt från kontroll personer.
– Identifiera gener och reglerande faktorer som bidrar till att kolorektala cancerceller växer.
– Använda data från 1) och 2) för att utveckla kvantitativa modeller för kolorektal cancertillväxt.
– Tillämpa modellen för att identifiera högriskindivider, för molekylär klassificering av sjukdomen och för att identifiera nya molekyler som kan vara måltavlor vid utveckling av nya terapier.

Systems Microscopy – 4D-metodik för framtidens systembiologi

 • Projektets namn: Systems Microscopy - a key enabling methodology for next-generation systems biology
 • FP7 Health - Network of Excellence
 • Projektperiod: 2011-01-01 - 2015-12-31 (60 månader)
 • Projektanslag: 11,99 miljoner Euro
 • 8 partner
 • Koordinator: Professor Staffan Strömblad

Projektet Systems Microscopy syftar till att utveckla metoder för nästa generations systembiologi som studerar enstaka, levande celler i fyra dimensioner.

Biologiska processer sker i tid och rum, men dagens experimentella metoder inom systembiologin ger begränsade möjligheter att studera denna komplexitet. Vanliga "omics"-metoder har ofta begränsad känslighet och gör det bara möjligt att studera grupper av celler på bekostnad av cellers variation. Nästa generations systembiologi kräver att data och modeller kan byggas i fyra dimensioner, tre rumsliga och dessutom i tid, för att kunna följa pågående processer i enstaka levande celler.

Projektet Systems Microscopy kommer att fokusera på två grundläggande men komplexa biologiska processer som är av stor betydelse vid utvecklingen av cancer: celldelning och cellmigration. Metoder, strategier och verktyg som utvecklas inom projektet kommer att vara överförbara till många sjukdomsprocesser och kunna bidra till en ökad molekylär förståelse för de faktorer på cellnivå som ligger bakom sjukdomar hos människa.

COGS – riskfaktorer för bröst-, äggstocks- och prostatacancer

 • COGS logoProjektets namn: Collaborative oncological gene-environment study
 • FP7 Health - Large scale integrating project
 • Projektperiod: 2009-05-01 - 2013-04-30 (48 månader)
 • Projektanslag: 11,71 miljoner Euro
 • 16 partners
 • Koordinator: Professor Per Hall

Det övergripande målet för COGS är att identifiera individer med förhöjd risk för bröstcancer, äggstockscancer och prostatacancer. Projektet kommer också att utvärdera betydelsen av medfödda genetiska variationer för olika typer av tumörer och för sjukdomsutveckling.

CommHERE – kommunikation om forskning

 • logo CommHEREProjektets namn: Communicating European Health Research
 • FP7 Health - Coordination and support action (CSA)
 • Projektperiod: 2011-10-01 - 2014-09-30 (36 månader)
 • Projektanslag: 2 miljoner Euro
 • 10 partner
 • Koordinator: Kommunikationsstrateg forskning Ulla Bredberg

Målsättningen för projektet CommHERE är att förbättra kommunikationen om de resultat som kommer ut från EU-finansierad forskning inom hälsoområdet till media, allmänheten och andra målgrupper inom Europa.

​EQUIP – mödra- och barnhälsa i Afrika

 • Projektets namn: Expanded Quality management Using Information Power to improve maternal and newborn health
 • FP7 Health - Small or medium-scale focused research project for specific cooperation actions dedicated to international cooperation partner countries (SICA)
 • Projektperiod: 2010-11-01 - 2014-10-31 (48 månader)
 • Projektanslag: 3 miljoner Euro
 • 5 partner
 • Koordinator: Professor Stefan Peterson

Projektet EQUIP föreslår innovativa systemiska kvalitativa insatser för att förbättra hälsan hos mödrar och nyfödda i Tanzania och Uganda. Insatserna kommer att inrikta sig på ett kvalitetsstyrningssystem som länkar samhällen och hälsovården, som förstärks genom lokalt framtagna data från pågående hälsoundersökningar.

HIVIND – HIV i Indien

 • Projektets namn: The antiretroviral roll out for HIV in India - strengthening capacity to promote adherence and patient follow-up in the context
 • FP7 Health - Collaborative project for specific cooperation actions dedicated to international cooperation partner countries (SICA)
 • Projektperiod: 2008-11-01 - 2014-04-01 (66 månader)
 • Projektanslag: 2,95miljoner Euro
 • 6 partner
 • Koordinator: Professor Vinod Diwan

Syftet med projektet HIVIND är att pröva ut metoder som kan förbättra följsamheten hos patienter i södra Indien, som tar bromsmediciner mot hiv-infektion.

Medicinering mot hiv kräver god följsamhet för att undvika att resistens utvecklas, vilket är av betydelse både för den enskilda patienten och för sjukdomsspridningen i stort. I och med att antiretroviral behandling (ART) blir alltmer tillgänglig i alla delar av världen har frågan om hur man kan uppmuntra en god följsamhet allt viktigare.

I två distrikt i Indien, med hög förekomst av hiv-infektion, ska patienter som tar antiretroviral medicin få stöd för sin medicinering via sina mobiltelefoner. Resultaten ska sedan jämföras med patienter som följs upp enligt gängse rutiner. Även andra faktorer som påverkar följsamheten kommer att studeras.

INCOMB – inkontinens

 • Projektets namn: Combating incontinence
 • FP7 Health - Small and medium-scale focused research project
 • Projektperiod: 2008-12-01 - 2012-05-31 (42 månader)
 • Projektanslag: 2,9 miljoner Euro
 • 10 partner
 • Koordinator: Professor Anders Arner

Målsättningarna för projektet INComb är att få bättre kunskap och förståelse för de mekanismer som är inblandade vid inkontinens på grund av överaktiv blåsa, att förbättra diagnostiken och att utveckla nya behandlingar. Det är ett translationellt projekt där både kliniska och prekliniska akademiska forskargrupper från flera europeiska länder medverkar, liksom samarbetspartner från näringslivet.

ISSC – infektionssjukdomar i Kina

 • Projektets namn: An integrated surveillance system for infectious disease in rural China: generating evidence for early detection of disease epidemics in resource-poor settings
 • FP7 Health - Small/medium-scale focused research project for specific cooperation actions dedicated to international cooperation partner countries (SICA)
 • Projektperiod: 2010-03-01 - 2014-02-28 (48 månader)
 • Projektanslag: 2,97 miljoner Euro
 • 5 partner
 • Koordinator: Professor Vinod Diwan

Huvudsyftet med projektet ISSC är att förbättra den tidiga upptäckten av epidemier på kinesiska landsbygden genom att integrera ett syndrombaserat övervakningssystem med systemet att bevaka inrapporterade sjukdomsfall.

I projektet ingår att utveckla ett integrerat övervakningssystem och att sedan implementera och utvärdera detta.

I Kina, är den epidemiologiska övervakningen idag baserad på rapporterade konfirmerade sjukdomsfall och den täcker bara anmälningspliktiga sjukdomar. På landsbygden är det inte möjligt att bekräfta sjukdomsfall med laboratorietester och innevånarna där får i högre grad både "gamla" och "nya" infektioner på grund av sämre levnadsvillkor och genom nära kontakter med djur och fjäderfä.

NeoOpioid – smärta hos för tidigt födda

 • Projektets namn: No pain during infancy by adapting off-patent medicines
 • FP7 Health - Small or medium-scale focused research project
 • Projektperiod: 2008-10-01 - 2012-09-30 (48 månader)
 • Projektanslag: 2,3 miljoner Euro
 • 12 partner
 • Koordinator: Professor Hugo Lagercrantz

För tidigt födda och nyfödda barn kan lida av smärta på samma sätt som vuxna, de kan till och med vara mer känsliga på grund av sin omognad i nervsystemet, och bör ha samma rätt att få smärtan lindrad.

Det övergripande målet för NeoOpioid-projektet är att utvärdera effekten och säkerheten vid olika smärtstillande behandlingar av både de mycket för tidigt födda barnen och upp till de som föds i fullgången tid.

Inom projektet kommer bland annat en multinationell europeisk studie göras av vilka rutiner som finns för nedsövning och smärtlindring på neonatalavdelningar. En "barnvänlig" behandlingsvariant kommer att tas fram. Kunskapen kommer sedan att spridas bland vårdpersonal exempelvis vid speciella smärtkurser.

TORNADO – tarmfloran och immunförsvaret

 • Projektets namn: Molecular targets open for regulation by the gut flora new avenues for improved diet to optimize European health
 • FP7 KBBE - Large scale integrating project
 • Projektperiod: 2009-09-01 - 2013-08-31 (48 månader)
 • Projektanslag: 5,9 miljoner Euro
 • 23 partner
 • Koordinator: Professor Sven Pettersson

Målsättningen för projektet TORNADO är att kartlägga dietens inverkan på tarmfloran och att visa på tarmflorans betydelse för immunförsvaret och andra organ och system i kroppen. TORNADO kommer att undersöka olika målmolekyler som regleras av tarmfloran liksom olika dieter som stärker hälsan.

WE-STAY – skolk hos ungdomar

 • Projektets namn: Work together to Stop Truancy Among Youth
 • FP7 Health - Small or medium-scale focused research project
 • Projektperiod: 2010-05-01 - 2013-04-30 (36 månader)
 • Projektanslag: 3 miljoner Euro
 • 10 partner
 • Koordinator: Professor Danuta Wasserman

Projektet WE-STAY syftar till att samla epidemiologisk information om skolk från skolan bland europeiska ungdomar. I en randomiserad kontrollerad studie avser man också att pröva tre interventionsprogram med olika typer av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder för att minska frekvensen skolk och då förbättra den psykiska hälsan hos eleverna. Resultaten från interventionerna kommer att utvärderas och leda till rekommendationer om hur man kan förebygga skolk och psykisk ohälsa, som kommer att göras tillgängligt.

Skolk från skolan är ett allvarligt folkhälsoproblem som berör ungdomar i hela världen. I USA har man rapporterat att upp till 35 % av highschool-studenterna skolkar från skolan en eller flera dagar varje år. Skolk har kopplats till psykisk ohälsa, inkluderande depression och självmordsrisk, och också dålig anpassning, drogmissbruk och kriminalitet. De flesta studier som gjorts, och då huvudsakligen i USA, har förslagit att lagar och regler förstärks för att förebygga skolket. Detta synsätt kan dock ha negativa konsekvenser för ungdomarnas välbefinnande och psykiska hälsa om de samtidigt förekommande psykologiska, psykiatriska och sociala problem inte upptäcks och behandlas.

FinansieringInternationelltProjektSamverkan