Avslöjande möten med virtuella patienter

Den virtuelle patienten är här för att stanna. Ett suveränt verktyg inom undervisning, examination och vidareutbildning. Forskningsområdet virtuella patienter, VP, expanderar snabbt och har blivit ett hett område.

- Virtuella patientfall kan användas i en rad sammanhang. Det har till exempel blivit allt vanligare att kliniska lärare i sin undervisning behöver dem som komplement till riktiga patienter. Universitetssjukhusen blir allt mer specialistbetonade och därför mindre lämpliga för grundutbildning. Dessutom blir de kliniska perioderna för studenter allt kortare, säger Uno Fors, professor i medicinsk pedagogisk simulering.

Huvudspåret i hans forskning är att utveckla och studera olika interaktiva system där man i datorn simulerar mötet mellan patient och vårdgivare. Det är viktigt att skapa verklighetstrogna patientfall som studenten upplever som realistiska och emotionellt engagerande. Uno Fors berättar att man i forskargruppen har jobbat mycket på att få till stånd en naturlig dialog. Patienten framträder på datorskärmen med olika minspel, röstlägen och temperament. Beroende på vilka frågor studenten skriver in i datorn kan patienten leverera uppemot ett tusental olika svar.

Systemet med virtuella patienter kan alltså träna studenterna i att utreda komplicerade sjukdomsfall, men också användas vid tentamen.

- Skriftliga tentamina mäter faktakunskaper men säger inget om hur bra studenten är i den kliniska situationen. Här kan den virtuella patienten bli ett nytt viktigt verktyg. Har till exempel studenten ställt relevanta frågor? Har han eller hon missat något viktigt i anamnesen? Vilka labbprover har beställts och andra undersökningar som röntgen?

Hur bedömer studenten provsvaren? I datorn kan man höra hjärtljuden, studera röntgenbilder och även relatera detta till vad undersökningen kostar.

Uno Fors är från början tandläkare, men blev tidigt intresserad av medicinsk informatik. Under doktorandtiden ingick han i en forskargrupp som studerade de mycket komplicerade sambanden mellan nervimpulser och smärta. Han utvecklade då en matematisk modell för hur dessa samband kan se ut och som resulterade i en doktorsavhandling. Uno Fors insåg tidigt den enorma potential som datorer och matematiska modeller skulle kunna ha inom forskningen.

Lärarutbildning och rättspsykiatri

Metoden att skapa simulerade fall kan användas i många andra sammanhang. Företrädare för helt andra ämnesområden har fascinerats av de möjligheter som ges och hört av sig, intresserade av att pröva metoden inom sina egna respektive områden.

- Vi har till exempel utvecklat system för lärarutbildning och utbildning av yrkesvägledare som baseras på våra medicinska modeller, men som anpassats till just dessa ämnen, berättar Uno Fors.

I ett aktuellt projekt ska simulering användas som diagnoshjälpmedel inom rättspsykiatrin. Det går ut på att utveckla en verklighetstrogen simulerad miljö där personer dömda för svåra våldsbrott och som vårdas inom rättspsykiatrin kan "gå in i" och uppleva scenarier med hot och våld. Personen kan i datorn välja sätt att agera i olika våldssituationer och sedan tillsammans med behandlaren diskutera vilka konsekvenserna blir. Hittills har konceptet prövats i några pilotfall och nu startar en klinisk studie.

- Patienter med psykisk störning har ofta svårt att förstå verbala resonemang, men genom att åskådliggöra det som händer är det lättare för dem att sätta sig in i vad deras agerande leder till, för dem själva och andra. Tanken med projektet är att behandlaren ska få hjälp både att ställa bättre diagnos och att behandla dessa patienter på ett nytt sätt.

Arkeologi och oljeborrning

Det finns många fler exempel på hur datorbaserade simuleringar kan användas. Uno Fors och hans forskargrupp har bland annat deltagit i projekt som rör virtuella arkeologiska utgrävningar och petroleumgeologi. Det sistnämnda, kallat SvalSim, belönades för övrigt 2002 med European Academic Software Award. Det går ut på att lära sig kartlägga havsbotten för att upptäcka om där finns olja. Med hjälp av simuleringar får studenterna lära sig hur undersökningarna går till, vilka provborrningar som måste göras och beräkna kostnaderna för oljeutvinning.

Idag anses Uno Fors' forskargrupp höra till en av de ledande och de system gruppen utvecklat används inom undervisning och forskning runt om i världen - på stora universitet som Stanford i USA, i Tyskland, Egypten och Kina men också på mindre lärosäten som högskolan i Halmstad.

Uno Fors tror att rätt användning av datorer och datorbaserade simuleringar i framtiden kan bli ett mycket bra komplement till den sedvanliga undervisningen. Speciellt där patienters integritet och säkerhet kan orsaka etiska och/eller praktiska problem. Han tror också att datorsystem för examination kommer att öka, både för att avlasta lärarna och för att ge studenterna en snabbare återkoppling.

- Det viktigaste kanske är att tekniken gör det möjligt att examinera inte bara teoretisk faktakunskap utan även medicinsk problemlösningsförmåga och förmågan att översätta teoretisk kunskap i medicinsk praktik, säger Uno Fors.

Text: Ann-Marie Dock, publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2008

Om forskningsämnet

Medicinsk pedagogisk simulering omfattar bland annat utveckling och studier av olika interaktiva datorsystem, som simulerar mötet mellan patient och vårdgivare. Forskningsområdet, som har anknytning till både medicinsk pedagogik och medicinsk informatik, kallas ofta virtuella patienter, VP. Virtuella patientfall används framför allt inom undervisningen, där studenterna kan träna sådant som inte kan utföras på riktiga patienter. VP kan också bli ett viktigt examinationsverktyg.

Länkar

Medicinsk informatikProfessor