Skip to main content

Anafylaxiprojektet

Inom anafylaxiprojektet samarbetar tre postdoktorala forskare kring anafylaxi. Syftet med projektet är att utveckla bättre diagnos och nya behandlingar för att förhindra dödsfall genom anafylaxi (allergisk chock).

Bakgrund

Av skäl som förblir oklara, reagerar vissa individer våldsamt på intag av vissa livsmedel, mediciner, bi-stick och andra faktorer. Detta kan orsaka anafylaxi eller mycket svåra livshotande reaktioner. Det finns en tydlig brist på enkla blodprover eller andra åtgärder för att på förhand veta omfattningen av dessa reaktioner och behandling är huvudsakligen begränsad till adrenalininjektioner eller steroider efter att reaktionen har inträffat. Med detta forskningsinitiativ har vi startat en koordinerad insats för att bättre beskriva riskfaktorer för dessa svåra allergiska reaktioner samt att identifiera nya testmetoder och nya behandlingar. Vårt långsiktiga mål är att kunna identifiera individer i riskzonen i ett tidigt skede, så att effektiv prevention och behandling kan implementeras, med syftet att förbättra livskvaliteten för dessa personer. Detta forskningsinitiativ har gjorts möjligt genom stöd från en donation.