Skip to main content

Stefan Arver group

Vi är en multidisciplinär grupp som organiskt vuxit utifrån ett antal kliniska och forskningsmässiga behov. Gruppen omfattar idag vad avser akademisk och sjukvårdskompetens, endokrinologi, psykiatri, beteendevetenskap, laboratoriemedicin, pre klinisk cell och molekylärbiologi och omvårdnad.

Vi driver idag följande större projekt som utgår från vår kompetensplattfrom:

Transfer

Longitudinell studie av personer som genomgår könsbyte och är födda och uppvuxna med en hormonell utveckling och påverkan i enlighet med det genetiska könet och som ”byter” könshormonspegel i vuxen ålder. Ett års uppföljning med mätning basal, efter en månads kastration samt 3, 6 och 12 mån med konträra könshormoner. Endpoints i studien, kärlpåverkan, kardiell funktion, muskelmassa, muskelstyrka och morfologiska och funktionella studier av muskelceller från biopsi, epigentiska studier av leukocytfraktioner och hudbiopsier, kroppssammansättning (helkropps MR), ex vivo studier av subkutana adipocyter samt morfologisk och funktionell MR av definierade regioner i hjärnan. Studien är ett samarbete mellan oss, Klin Fys, Kardiologen, neurologen MR-sektionen röntgen, CMM och Juha Keres grupp. 40 patienter totalt vara 7 inkluderat sedan start juli 2015.

Mozart

Två doktorandprojekt deskriptiv studie av personer med hypersexuell störning samt utvärdering av behandlingsintervention med kognitiv beteende terapi. Studien har även en neuroendokrin del som inkluderar mätning av gonadaxel, binjure axel, inflammatoriska markörer och oxytocin och vasopressin samt genetiska profil avseende transmittor metabolism och reglering. Samarbete med Neurovetenskap KI/psykiatri Karolinska Solna

Priotab

Akutbehandling av personer med iminent risk att begå sexuella övergrepp. Detta är en dubbelblind placebo kontrollerad studie av effekt av akut nedreglering av gonadaxeln med GnRH antagonist. Studien inkluderar utvärdering av respons med validerade frågeformulär, psykometriska test och fMRI. Syftet är att dels utvärdera effekt av behandling påverkan på centrala reglermekanismer för beteendekontroll och sammantaget identifiera biomarkörer för pedofilt tändningsmönster och risk för att begå övergrepp. Det finns också en etik del i projektet då det i den etik bedömning inte finns något definierat avseende hänsyn till 3:e part. Projektet har som PI Christoffer Rahm, post dok och inkluderar fMRI expertis (Benny Liberg, post doc), psykiater psykologer, endokrinolog (samtliga från samt etikforskare (Manne Sjöstrand).

Testosterone

important for patients with dysglycemia and cardiovascular disease. Doktorand program Enheten för Kardiologi, nstMEdicin Solna, för Anne Wang doktorand med Linda Mellbin (huvudhanledare) och Stefan Arver och Lars Rydén bihandledare. CASM bidrar med laborativ kunskap genetiska analyser (androgenreceptor polymorfism) samt ansvara för steroidhormonanalyser.

Genetisk bakgrund till nedsatt spermierörlighet

Post doc programför Rebecka Holmberg. Tillsammans med Anna Lindstrand, Klin genetik, har vi lagt upp ett program för genetisk analys av ett större antal gener relaterade till ciliestruktur och spermiefunktion. Genom systematisk insamling av DNA från väl karakteriserade fenotyper (män med nedsatt fertilitet) kan detta projekt identifiera bakomliggande genetiska fröändringar som förklaring till avvikelser i spermiefunktion. Motilitetsnedsättning är en vanlig orsak till nedsatt fertilitet och vissa mutationer är kända sedan tidigare men vi har nu möjlighet att i ett större material identifiera hittills okända förändringar vilka mer kan vara relaterade till mitokondrie funktion än strukturella förändringar. I samma material har vi även män med nedsatt kvantitativ och kvalitativ spermiebildning. Vilket i kan adresseras i den planerade studien som en extension av forskningsprogrammet.

Klinisk relevanta förändringar i muskelfunktion hos män som genomgår behandling för rektalcancer.
Detta är en fortsättning av det doktorandprogram som avslutades tidigare i år med Christina Buchlis disputation. En ny Doktorand John Tapper skal undersöka regionala skillnader i olika muskelgruppers känslighet för ändring ai androgen nivåer. Rektalcancer gruppen är en patientgrupp men vi kommer också ha tillgång till data från män som genomgått kontrollerade dosrepsonsstudier av androgener och en interventionsstudie av ”frail elderly men with sarcopenia”. Det senare är ett samarbete med S Bhasins grupp vid Brigham Womans Hospital, Harvard Medical School i Boston.

Utöver detta har vi de två doktorandprogram som Ulrik Kvist ansvara för och där vi står för utrymme resurser och stöd för att dessa skall slutföras.