Om utbildning på forskarnivå

This page in English

Den som har genomgått en utbildning på forskarnivå med motsvarande fyra års heltidsstudier och godkänd doktorsexamen har erhållit högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige.

Varför välja Karolinska Institutet (KI)?

Vill du bli doktorand på KI?

Att gå en forskarutbildning innebär att ägna sig åt ett forskningsprojekt under handledning och att följa en individuell studieplan. I forskarutbildningen ingår också kurser samt författande av en doktors- eller licentiatavhandling.

Varje doktorand har sin egen forskarutbildning, beroende på forskningsprojektet, handledarna och de individuella kvalifikationerna men alla ska uppnå samma övergripande lärandemål.

Schematisk överblick av forskarutbildningen

Översikt av forskarutbildningen

Behörighetskrav

En förutsättning för antagning till forskarutbildningen är att sökande uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet.

Läs mer om kraven för att uppfylla behörigheten.

Mål för forskarutbildning

Efter genomgången forskarutbildning vid KI ska doktoranden ha en hög generell kompetens inom medicinsk vetenskap och vetenskaplig metodik, samt vetenskaplig spetskompetens inom det forskningsfält som avhandlingsprojektet behandlar.

I högskoleförordningen finns angett vilka mål som ska vara uppfyllda för att få en doktors- respektive licentiatexamen. Läs mer om målen för forskarutbildning här.

Studieplan

Innehållet i forskarutbildningen styrs av den individuella studieplan som handledare och doktorand tillsammans skriver och som sedan fastställs av institutionens studierektor i samband med antagningen. I den individuella studieplanen ingår en forskningsplan, en finansieringsplan, beskrivning av handledningen och vilka kurser och andra lärandemoment som doktoranden planerar för att uppnå examensmålen. Kurskrav och andra lärandemoment är definierade i den allmänna studieplanen för medicinsk vetenskap.

Den individuella studieplanen följs upp årligen.

Kurser

Alla doktorander ska vid sidan av sitt forskningsprojekt även gå kurser, dels grundläggande allmänvetenskapliga kurser och dels projektspecifika kurser vilka specificeras i den individuella studieplanen.

Kurser på forskarnivå.

Forskarskolor

KI erbjuder ett antal forskarskolor som kan sökas av doktorander i början av, eller strax före, antagning till forskarutbildning. I en forskarskola är utbildningen mer schemalagd än den blir för andra doktorander som söker sina kurser allt eftersom. De flesta forskarskolor riktar sig främst till doktorander som är kliniskt verksamma. För att gå en forskarskola måste man söka både till forskarskolan och till ett individuellt doktorandprojekt vid någon av KI:s institutioner.

Utbildningsprogram på forskarnivå

Vid antagning till forskarutbildning väljer doktoranden ett eller fler tematiska program som passar det aktuella forskningsprojektet. Syftet med programmen är att ge ett övergripande utbud av kurser och andra lärandeaktiviteter för doktorander inom varje forskningsområde. Programmen ger också doktoranden ett verktyg att skapa sig ett nätverk inom sitt forskningsområde som sträcker sig utanför den egna forskningsgruppen och institutionen.

Forskarutbildningsprogram på KI.

Försörjning

Alla doktorander på KI har ekonomisk försörjning under sin utbildning, antingen genom doktorandanställning, genom anställning av annan arbetsgivare eller genom externa stipendier.

Forskarutbildning är gratis för alla oavsett från vilket land man kommer.

Läs mer om försörjning på medarbetarportalen.

Examen

Karolinska Institutet utfärdar följande examina på forskarnivå:

- Licentiatexamen

- Doktorsexamen

Doktorsexamen utfärdas efter försvar av en avhandling som godkänns vid en offentlig disputation. Licentiatexamen försvaras vid ett licentiatseminarium.

Efter examen

KI utbildar doktorander inom medicinsk vetenskap för hela samhällets behov. Efter licentiat- eller doktorsexamen kan fortsatt arbete ske inom renodlad forskning vid forskningsinstitut eller industri, som kombinerad forskare och lärare inom högskolan, som forskningskompetent ledare inom industri eller sjukvård, som vetenskapsjournalist eller konsult, m.m. Dessa olika typer av yrken har olika krav. Forskarutbildningen ska därför ge en bred bas och förbereda för forskning och arbete även bortom den studieplan som ett individuellt forskarutbildningsprojekt innefattar.

Regler för forskarutbildning på KI

Regler för utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildning vid KI i siffror

2017 Totalt
Antal aktiva doktorander 2 136
Doktorsexamina 328
Licentiatexamina 4
Nyantagna  383

Länkar

Forskarutbildning