Nationell klinisk forskarskola i odontologi

Utlysning

Forskarskolan kommer inte utlysas någon mer gång.

Vem vänder sig forskarskolan till?

Forskarskolan har en tydlig inriktning mot klinisk forskning och mot de av Socialstyrelsen och SBU definierade vetenskapliga kunskapsluckor i odontologisk behandling.

Forskarskolan vänder sig till kliniskt verksamma tandläkare och tandhygienister. En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande. Att vara antagen till en forskarutbildning är en fördel men inte ett krav för att söka en plats i den Nationella kliniska forskarskolan i odontologi. Det förutsätts att studenter som antas till forskarskolan men ännu inte är antagna till forskarutbildning på lokalt lärosäte söker till sådan plats inom 6 månader efter antagning. Sökande som redan är antagen till forskarutbildning bör inte ha varit registrerad längre tillbaka än ca två år.

Syfte

Syftet med forskarskolan är att stärka utvecklingen av behandlingsforskning i svensk tandvård och stimulera utbildningen av forskare med rätt kompetens och nätverk för framtiden.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

Ett påbörjat forskningsprojekt är en fördel men inte ett krav.

Bedömning av ansökan

Varje ansökan kommer att bedömas utifrån följande aspekter:

 • projektets vetenskapliga kvalité och genomförbarhet
 • klinisk relevans
 • den sökandes dokumenterade kliniska forskningsintresse.

Klinikchef eller motsvarande ska intyga att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledighet under de planerade kursveckorna för hela utbildningsperioden. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Ansökan

Ansökan inlämnas i 1 original samt 9 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett till den nationella kliniska forskarskolan i odontologi 2015
 • CV (max två A4 sidor)
 • Beskrivning av ev pågående projekt/forskningsplan (max 3 sidor)
 • Motivering till ansökan (varför jag vill gå just denna utbildning samt ev dokumenterat kliniskt forskningsintresse)
 • Intyg från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Intyg från klinikchef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna

Skicka ansökan till:

REGISTRATORSKONTORET
Märk kuvertet med diarienummer Dnr 3-3170/2014
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Om forskarskolan

Utbildningen består av ett skräddarsytt kurspaket speciellt riktat mot forskning i klinisk odontologi. Kurserna löper över en treårsperiod fördelade med c:a fem högskolepoäng per termin, totalt 30 högskolepoäng. Kursernas innehåll kommer att motsvara grundläggande forskarutbildningskurser samt även riktas mot kommunikation, vetenskapsmetodik med hänseende till kliniska studier, hälsoekonomi, evidensbaserad tandvård, livskvalitetsrelaterade mått och specifika kurser i odontologi. Särskild vikt kommer att läggas på att stärka forskargruppens identitet samt nätverksbildning.

Resor och uppehälle för de forskarstuderande under kursveckorna bekostas av forskarskolan. Forskarskolan förfogar inte över lönemedel, varken för kursveckor eller för forskarutbildning. Kursträffar hålls veckovis fördelade över tre tillfällen per termin och kommer geografiskt att alternera mellan de odontologiska akademierna i Sverige. Kursprogrammet skall följas i sin helhet. Undervisningen sker på svenska och engelska och vissa kurser kommer att hållas som distansundervisning.

Målbeskrivning

Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna:

 • ha förståelse för både den kvalitativa och kvantitativa forskningsprocessen
 • formulera vetenskapliga hypoteser
 • tillämpa adekvat studiemetodik vid genomförandet av kliniska odontologiska studier
 • självständigt leda insamling samt analys av data
 • göra litteratursökningar och kritiskt granska vetenskapliga publikationer
 • skriva vetenskapliga rapporter på engelska och populärvetenskapliga forskningsrapporter på svenska
 • skriva ansökningar till forskningsfinansiärer och etikprövningsnämnd
 • vara väl förtrogen med möjligheter och potentiella hinder i odontologisk forskning.

Preliminärt schema för forskarskolan

Obligatorisk upptaktsträff för studenter och handledare i augusti vecka 34 i Stockholm.  

HT 2015  

Kursblock 1

HT 2015

Upptaktsträff, epidemiologi, GCP (god klinisk sed)

Kursblock 2 VT 2016 Biostatistik, informationskompetens 
Kursblock 3 HT 2016 Mer information längre fram
Kursblock 4 VT 2017 Mer information längre fram
Kursblock 5 HT 2017 Mer information längre fram
Kursblock 6 VT 2018 Mer information längre fram
ForskarskolaForskarutbildning