Nationell forskarskola KI/Uppsala Universitet inom klinisk psykiatri 2016-2017

Antal högskolepoäng (ECTS-poäng): 15 högskolepoäng (hp)

Karolinska Institutet och Uppsala Universitet erbjuder hösten 2016 en nationell forskarskola i klinisk psykiatri. Syftet är att ge kliniskt aktiva personer inom området psykiatri aktuell kunskap om mekanismer för uppkomst av psykiska sjukdomar, metoder att studera dessa samt metoder för behandling.

Utlysning

Nu utlyses upp till 15 platser till forskarskolan med sista ansökningsdag den 10 maj kl 18.00. Kursstart sker november 2016. Meddelande om antagning skickas ut i mitten av juni.

Målgrupp

Den sökande bör ha ett kliniskt forskningsprojekt i psykiatri. En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande.

Även personer som ännu inte antagits till forskarutbildning kan söka. De som ännu inte är doktorander men som antas till forskarskolan förutsätts ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast inom 6 månader efter antagning till forskarskolan. Sökande som redan är doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • har behörighet för forskarutbildning
 • har för området relevant högskoleutbildning

Påbörjat forskningsprojekt är en fördel men inte ett krav. Vid detta ansökningstillfälle kommer upp till 15 platser att tillsättas.

Forskarskolan ersätter inte kursdeltagarens lön under de aktuella kursperioderna. Klinikchef/motsvarande ska intyga att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledighet under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden – forskningsmeriter och motivering

Om programmet

Denna forskarskola skiljer sig från de tidigare forskarskolorna i klinisk psykiatri genom att den endast omfattar 10 veckor av heltidsstudier (15 hp) och pågår under ett år. Forskarskolan fokuserar på psykiatrikurser och erbjuder inte obligatoriska baskurser inom epidemiologi och statistik. Observera att de obligatoriska kurserna i forskarutbildning måste doktoranden inhämta själv på annat sätt.

Kursperioder

Kursinnehåll - Nationell forskarskola

  Från Till
Block 1 2016-11-07 2016-12-09
Block 2 2017-11-06 2017-12-08

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet.

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • relevant design av experiment och principerna vad gäller "Good clinical practise"
 • lära sig forskningsetik och kunna skriva ansökningar till etikprövningsnämnd
 • det grundläggande inom statistik, analysera data och tolka resultat
 • förstå psykiska sjukdomar från ett translationellt perspektiv
 • de viktigaste forskningsmetoderna specifika för psykiatrisk forskning
 • få de senaste kunskaperna inom psykologisk och farmakologisk behandling av psykisk sjukdom

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 10 maj 2016 kl. 18.00

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två A4 sidor)
 • Beskrivning av ev. pågående projekt/forskningsplan (max 3 sidor)
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning)
 • Intyg från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Om det är tillämpligt: Intyg från klinikchef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna

Ansökan inlämnas i 1 original + 7 sammanhäftade kopior till:

REGISTRATOR, Dnr 3-690/2016
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Kontakt

För ytterligare upplysningar, kontakta:

Studierektor

Nitya Jayaram-Lindström

E-post: Nitya.Jayaram@ki.se

ForskarskolaForskarutbildning