Forskarskola KI/SLL inom klinisk psykiatri

Styrelsen för forskarutbildning vid KI erbjuder i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) en forskarskola med inriktning mot klinisk psykiatri för personer verksamma inom SLLs verksamhetsområde. Syftet är att ge kliniskt aktiva personer inom området psykiatri aktuell kunskap om mekanismer för uppkomst av psykiska sjukdomar, och ge en fördjupad utbildning i forskningsmetodik med tonvikt på kvantitativ metodik inom området psykiatri.

Utlysning

Nu utlyses upp till 13 platser och deadline är 7 mars 2017. Besked om antagning lämnas senast i slutet på maj.

Vem vänder sig utbildningen till?

Den sökande bör ha ett kliniskt forskningsprojekt i psykiatri och vara verksam inom SLL eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL. En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande.

Även personer som ännu inte antagits till forskarutbildning kan söka. De som ännu inte är doktorander men som antas till forskarskolan förutsätts ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast inom 6 månader efter antagning till forskarskolan. Sökande som redan är doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

Påbörjat forskningsprojekt är en fördel men inte ett krav.

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalité, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Dessutom kommer de sökandes arbetsställe att vägas in så att spridning över olika sjukhus och SLL:s verksamhetsområde uppnås. Vid antagningen av kursdeltagare kommer KI:s jämställdhetsmål att beaktas.

Ansökan

Ansökan inlämnas i 1 original samt 8 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två sidor) på engelska
 • Beskrivning av forskningsplanen (max tre sidor) på engelska.
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning) på engelska.
 • Intyg på engelska från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen.
 • Intyg från klinikchef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna.

Skicka ansökan till:

REGISTRATORSKONTORET
Märk kuvertet med diarienummer 3-4387/2016
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Information till dig som vill lämna in din ansökan personligen till Registraturen vid Universitetsförvaltningen:

Registraturens vanliga lokaler på Nobels väg 5 håller på att renoveras. Under tiden sitter Registraturen istället på Nobels väg 15a.

Det finns även en brevlåda i entrén till administrationshuset.

Kursperioder

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor.

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

  Från Till
Block 1 2017-09-18 2017-10-13
Block 2 2018-01-22 2018-02-16
Block 3 2018-09-17 2018-10-12
Block 4 2019-01-21 2019-02-15

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet är anpassat till det obligatoriska basblocket för doktorander vid KI. I övrigt innehåller det en fördjupning i forskningsmetodik med särskild tonvikt lagd på epidemiologisk metodik och biostatistik.

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • genomföra datainsamlingar
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter
 • kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Mer information

För ytterligare upplysningar om forskarskolan, kontakta:

Studierektor

Kristoffer Månsson

Enhet: CPF Avdelning
E-post: kristoffer.mansson@ki.se

Utbildningsadministratör

Katarzyna Kumanowska

E-post: katarzyna.kumanowska@ki.se

ForskarskolaForskarutbildning