Forskarskola KI/SLL i molekylärmedicin för kliniker

This page in English

Karolinska Institutet (KI) erbjuder i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) hösten 2018 en forskarskola för kliniker med inriktning mot molekylärmedicin. Syftet är att ge en kliniskt aktiva personer med forskningsintresse en fördjupad utbildning i klinisk forskningsmetodik med betoning på translationell experimentell forskning.

Utlysning

Utlysningen är stängd. Besked om antagning lämnas senast i slutet av maj.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till kliniskt verksamma personer inom Stockholms läns landsting. Den sökande bör ha en verksamhetstillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annan anställning som varar under forskarskoletiden. Du kan vara blivande doktorand eller nyligen antagen doktorand vid KI.

Du som ännu inte är doktorand men som antas till forskarskolan bör ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast sex månader efter antagning till forskarskolan. Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • är kliniskt verksam läkare, tandläkare eller har annan klinisk profession med motsvarande grundutbildning i fysiologi, medicinsk kemi, cellbiologi och molekylärbiologi
 • har ett varaktigt förordnande inom SLL eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL
 • är nyligen antagen doktorand eller blivande doktorand vid KI
 • har behörighet för forskarutbildning

Påbörjat forskningsprojekt är en fördel men inte ett krav.

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Ansökan

Ansökan inlämnas i 1 original samt 8 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två sidor) på engelska
 • Beskrivning av forskningsplanen (max tre sidor) på engelska
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning) på engelska
 • Intyg på engelska från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Intyg från klinisk verksamhetschef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna
 • LADOK-utdrag med genomförda forskarutbildningskurser

Skicka ansökan till:

REGISTRATORSKONTORET
Märk kuvertet med diarienummer UTB 3-4332/2017
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Forskarskolan som startar 2018

Utbildningsprogrammet som startar till hösten 2018 kommer att omfatta sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågå under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor.

De forskarutbildningskurser som utgör programmet omfattar dels allmänvetenskapliga kurser (statistik, etik, vetenskapsteori m fl) för att uppfylla kraven för doktorsavhandling, dels ämnesinriktade kurser. De ämnesinriktade kurserna – med olika praktiska laborativa moment – syftar dels till att ge en orientering om de vanligaste cell- och molekylärbiologiska metoderna och den teoretiska bakgrunden till dem, dels till bättre insikt hur de kan användas inom kliniskt orienterade forskningsprojekt, med exempel från olika forskningsområden. En grundläggande kurs i epidemiologisk forskningsmetodik ingår också för att underlätta samarbeten med denna forskningsgren. Ett viktigt inslag i utbildningsprogrammet är kursen i anslagsansökning som ska ge bättre förutsättningar att finansiera forskningsverksamhet efter avslutad forskarutbildning.

Kursperioder

      Från Till

Block 1

    2018-11-05 2018-11-30

Block 2

    2019-03-11  2019-04-05

Block 3

    2019-11-04  2019-11-29

Block 4

    2020-03-09  2020-04-03

Kontaktperson

För ytterligare information, kontakta:

Forskare

Erik Sundström

Telefon: 08-585 838 87
Enhet: Sundström
E-post: Erik.Sundstrom@ki.se

DoktorandForskarskolaForskarutbildning