Forskarskola KI/SLL i allmänmedicin och primärvård 2018 - 2020

This page in English

Forskarskolan med inriktning mot allmänmedicin och primärvård är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL). Forskarskolan riktar sig främst till kliniskt aktiva arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer.

Forskarskolans övergripande mål är att studenten ska tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, analytiskt och forskningsetiskt förhållningssätt för att kunna bedriva forskning inom områden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet.

Forskarskolan har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. I kurserna förekommer individuella studieuppgifter, arbete i grupp, föreläsningar, workshops och seminarier. En bärande idé är att utgå från studenternas egna forskningsprojekt och ta tillvara den erfarenhet och kunskap som studenterna har med sig från primärvården. Studenternas egna projekt är därför ett viktigt inslag i alla kursplaner vilket stärker den allmänmedicinska profilen på utbildningen.

Utlysning

Utlysningen är stängd. Besked om antagning lämnas senast i slutet på maj 2018.

Vem vänder sig utbildningen till?

Du bör ha en kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annat längre åtagande med primärvårdsanknytning.

Du kan vara blivande doktorand eller nyligen antagen till forskarutbildningen på KI.

Du som ännu inte är doktorand men som antas till forskarskolan bör ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast sex månader efter antagning till forskarskolan. Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Behörighet

Behörig att söka är du som:

 • är kliniskt verksam och har ett varaktigt förordnande inom SLL eller hos vårdleverantör som har samarbetsavtal med SLL
 • har behörighet för forskarutbildning
 • har en forskningsplan och handledare

För hjälp med forskningsplan och kontakt med potentiella handledare kan stöd ges via forskargrupperna på Sektionen för allmänmedicin och primärvård, institutionen NVS.

Varje ansökan bedöms utifrån följande aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans för primärvården
 • Sökanden - erfarenhet och motivering
 • Sammanlagd handledarpotential

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna (16 veckor) under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år. Kursavsnitten är uppdelade på fyra block om vardera fyra veckor.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 6 mars 2018 kl.16.30. Meddelande om antagning går ut i slutet av maj 2018.

Ansökan inlämnas i original samt med 4 sammanhäftade kopior. Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnd ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV
 • Beskrivning av projekt/forskningsplan
 • Motivering till ansökan (varför sökande önskar och behöver gå just denna utbildning)
 • Intyg från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Intyg från klinikchef om att den sökande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna

Skicka ansökan till:

REGISTRATORSKONTORET
Märk kuvertet med diarienummer 3-4330/2017
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Endast fullständiga ansökningar med påskrift av handledare och verksamhetschef kommer att beaktas.

Kursperioder

Block: När:
Block 1 vecka 40 – 41 2018
Block 2 vecka 46 – 47 2018
Block 3 vecka 13 – 14 2019
Block 4 vecka 19 – 20 2019
Block 5 vecka 40 – 41 2019
Block 6 vecka 46 – 47 2019
Block 7 vecka 13 – 14 2020
Block 8 vecka 19 – 20 2020

Kontakt

För ytterligare information om forskarskolan, kontakta:

Studierektor för forskarskolan

Axel Carlsson

Telefon: 08-524 886 65
E-post: axel.carlsson@ki.se

Kursledare

Maria Flink

E-post: maria.flink@ki.se

AllmänmedicinDoktorandForskarskolaForskarutbildning