Specialisttandvård

Vid institutionen för odontologi finns det nio olika specialistkliniker. Behandling vid någon av dessa kliniker sker när du har särskilda vårdbehov som kräver omfattande utredning och kvalificerad behandling.

För att få behandling på specialistklinikerna måste du ha en remiss från tandläkare eller läkare. Undantag gäller för specialistbehandling inom ortodonti (tandreglering) där både barn och vuxna med och utan remiss behandlas.

De olika specialistklinikerna är:

 • Bild- och funktionsodontologi (röntgen)
 • Cariologi (karies och salivstörningar)
 • Endodonti (rotbehandling och rotfyllning)
 • Orofacial smärta och käkfunktion
 • Käkkirurgi
 • Ortodonti (tandreglering)
 • Parodontologi (tandlossning)
 • Pedodonti (barntandvård)
 • Protetik (tandproteser)

Förhinder ska meddelas berörd specialistklinik snarast. Uteblivet besök som ej meddelats debiteras.

Specialistkliniken för bild- och funktionsodontologi 

På avdelningen görs röntgenutredningar av barn och vuxna avseende sjukdomar inom det dento-maxillo-faciala området. Patienterna kommer på remiss från institutionen för odontologi, Huddinge sjukhus samt från externa kliniker. Röntgenmetoderna som används omfattar 2D intra-/extraoral röntgen samt 3D volymtomografi (CBCT).

Personalen som tjänstgör på specialistkliniken består av specialisttandläkare, tandläkare under specialiseringstjänstgöring, röntgensjuksköterskor och röntgentandsköterskor. Exempel på vanliga utredningar som utförs är utredningar inför implantatbehandling, tandextraktion, tandreglering, käkledsbehandling samt kirurgisk behandling av olika patologiska förändringar i käkarna. Vår avdelning är sammanlänkad för bildlagring med medicinsk radiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där bl a magnet-resonansundersökningar (MR-us) kan utföras på relevanta odontologiska frågeställningar.

För dig som är remittent är det viktigt att det i remissen framgår tydlig frågeställning samt relevanta anamnes och statusuppgifter. Viktigt även att tidigare röntgenmaterial är bifogat. Utskrift på röntgensvaret tillsammans med digitalt bildmaterial på CD-skiva skickas till remittenten per post. För barntandvård sker korrespondensen med remittenten via Libretto.

Remiss

Vi tar emot remisser för röntgenutredningar via post eller fax.

3D-bild från undersökning med högupplösande datortomografi, ProMax 3D. CD med viewer bifogas remissvaret för sådan undersökning.

Specialistkliniken för käkkirurgi

Den 1 april 2012 omorganiserades den sjukhusbundna käkkirurgin i Stockholm. Det innebar att de käkkirurgiska klinikerna på institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet i Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Södersjukhuset slogs samman till en enda klinik. Kliniken är placerad på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge.

Mot bakgrund av denna organisationsförändring innebär det att institutionen för odontologi saknar en käkkirurgisk klinik. För att tillmötesgå den specialisttandvård på institutionen för odontologi som kräver käkkirurgisk kompetens finns en enhet, enheten för käkkirurgi, som är kliniskt organiserad under vuxenkliniken. På denna enhet bedrivs oral kirurgi i form av implantatfrågeställningar, dentoalveolär kirurgi samt oral medicin. I dagsläget behandlas endast patienter inskrivna på vuxenkliniken. Således tas inga externa remisser emot för käkkirurgisk vård på Karolinska Institutet.  Enheten har tillgång till lokaler för operativ verksamhet en dag i veckan. 

Remiss

Internremisser för denna vård ställs till: Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi, Enheten för käkkirurgi, Box 4064, 141 04 Huddinge

Specialistkliniken för cariologi

På specialistkliniken för cariologi utreds och behandlas patienter med specifika kariologiska frågeställningar. Exempel på sådana frågeställningar är hög och mycket hög kariesaktivitet, salivkörtelinsufficiens, muntorrhetsproblematik, misstänkt Sjögrens syndrom, hårdvävnads-defekter såsom erosionsskador och amelogenesis eller dentinogenesis imperfecta samt utredning och behandling av tandskador till följd av ätstörning.

Remiss

Patienterna remitteras framförallt från tandläkare men även från andra vårdgivare.

Fullständig information på remissen hjälper oss att se patientens vårdbehov och att kunna slussa patienterna rätt från början. Därför vore vi tacksamma om remissen förutom patientens namn, adress och telefonnummer också innehåller röntgenbilder, gärna en utskrift i pappersformat eller en CD-skiva.

Specialistkliniken för endodonti

På specialistkliniken för endodonti utreds och behandlas sjukdomstillstånd hos patienter med ursprung från tandpulpa och omkringliggande käkben.

Vi utför konsultationer och bedömningar av endodontiska tillstånd, smärtutredningar i samarbete med multidisciplinär grupp av specialister inom medicin och odontologi, ortograd konventionell och retrograd/apikal operativ endodontisk behandling samt infektionssanering inför andra medicinska behandlingar.

Förutom specialistvård av erfarna specialister kan vi erbjuda endodontibehandling hos våra utländska specialiststuderande (engelskspråkiga) till en kostnadsnivå som motsvarar ca 50% av normal tandvårdstaxa. Svenska specialister finns på plats och handleder dessa tandläkare. För att erbjuda våra patienter ett optimalt omhändertagande är vår specialistklinik utrustad med bl.a. mikroskop och annan högteknologisk utrustning för endodontiska ändamål.

Remiss

Patienterna remitteras framförallt från tandläkare men även från andra vårdgivare.

Fullständig information på remissen hjälper oss att se patientens vårdbehov och att kunna slussa patienterna rätt från början. Därför vore vi tacksamma om remissen förutom patientens namn, adress och telefonnummer också innehåller röntgenbilder, gärna en utskrift i pappersformat eller en CD-skiva.

Specialistkliniken för oral protetik

Specialiteten oral protetik omfattar diagnostik och behandling av fall med missbildningar eller vävnadsförluster inom käk/ansiktsområdet, där behandlingen innebär ersättning av saknad vävnad med proteser av olika slag, samt diagnostik och behandling av fall där rehabiliteringen av psykologiska och sociala skäl är komplicerad. Däri innefattas kliniska aspekter på de protetiska materialen och materialens inverkan på de orala vävnaderna, käkarnas och munhålans förändringar till följd av tandförluster samt tuggfunktionella, fonetiska, estetiska och dietiska problem vid oralprotetiska rekonstruktioner.

Vid specialistkliniken utförs alla typer av protetiska behandlingar, konsultationer och terapiplaneringar. De implantatsystem som vi för närvarande arbetar med är Nobel Biocare system, ASTRA Tech, Biomet/3i samt Straumann.

Vi har även ett nära samarbete med de övriga odontologiska specialiteterna då alla dessa finns representerade i institutionen för odontologis lokaler i Huddinge.

Vi erbjuder tid för ett första besök inom 6 månader och tillämpar priser som ligger i nivå med Folktandvårdens specialistkliniker.

Remiss 

Patienterna remitteras från privattandvård och Folktandvården i Stockholms län.

Specialistkliniken för orofacial smärta och käkfunktion

På specialistkliniken för orofacial smärta och käkfuntion utreds och behandlas barn och vuxna med ansiktssmärta och funktionsstörningar i käkar.

Exempel på tillstånd som utreds och behandlas är smärta i ansikte, käkleder och tuggmuskler, tandpressning och tandgnissling, huvudvärk, käkledsinflammationer, reumatiska sjukdomar som påverkar käksystemet samt sömnapné. 

Patienterna remitteras framförallt från läkare men även från allmän- och specialisttandläkare.

Remiss

Fullständig information hjälper oss att slussa patienterna rätt från början. Därför vore vi tacksamma om remissen förutom namn och adress också anger:

 • Om relevant röntgenundersökning är utförd och i så fall när och var samt om ev förändringar i käkled kan iakttas (bifoga gärna kopia på röntgenutlåtande).
 • Om utredning eller behandling för tillståndet utförts inom sjukvården.
 • Relevant anamnes och status. Ange även om patienten har någon systemsjukdom t.ex. fibromyalgi, reumatoid artrit.
 • Om patienten bör behandlas hos specialist eller till lägre kostnad på studentklinik.
 • Preliminär diagnos om möjligt.
 • Frågeställning: Utredning och eventuell behandling av smärta och käkfunktionsstörning.

Specialistkliniken för ortodonti

Specialistkliniken för ortodonti ansvarar för ortodontibehandling av barn och vuxna som kommer med eller utan remiss samt konsultverksamheten för fyra av länets folktandvårdskliniker.

Kliniken bedriver även bettutvecklingskontroller och ortodontisk/käkortopedisk behandling på barn födda med kraniofaciala anomalier i samarbete med Stockholms Kraniofaciala Team.

Specialistkliniken för parodontologi

På specialistkliniken för parodontologi utreds och behandlas patienter med tandlossningssjukdomar, munslemhinneförändringar, behov av tandimplantatbehandling samt vävnadsproblematik kring implantat.

Före implantatbehandling måste munnen vara inflammationsfri. Det innebär att eventuell tandlossningssjukdom vid egna tänder först måste behandlas. Detta kan oftast utföras av din egen tandläkare eller tandhygienist. Den behandlingen måste vara avslutad innan vi kan genomföra implantatbehandling på ett bra sätt.

Om du är tandlös måste protesen först justeras eftersom den utgör en modell för utformning av den implantatförankrade bron som skruvas fast vid implantatoperationen. Ofta är det bäst att din egen tandläkare genomför den förbehandling som är nödvändig för ett bra behandlingsresultat.

Remiss

Patienterna remitteras från privattandvård och Folktandvården i Stockholms län.

Fullständig information på remissen hjälper oss att se patientens vårdbehov och att kunna slussa patienterna rätt från början. Därför vore vi tacksamma om remissen förutom patientens namn, adress och telefonnummer också innehåller röntgenbilder, gärna en utskrift i pappersformat eller en CD-skiva.

Specialistkliniken för pedodonti

Vi tar emot barn och ungdomar med orala sjukdomar som kräver specialistvård. Vi tar också emot barn med allmänsjukdomar och andra funktionsnedsättningar där systemsjukdomen ökar risken för karies, tandutvecklingsstörning eller parodontal sjukdom. Vidare remitteras barn med tandskador vid olycksfall samt tandvårdsrädsla.

Vi kallar alla patienter som remitteras till oss inom 2-6 veckor efter mottagen remiss.

Remiss

Alla vårdgivare är välkomna att remittera barn och ungdomar till vår klinik.

Remisser i Libretto: Karolinska Institutet, Spec.klinik Barn och Ungdom 4490.

Kontakt

Se kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Tandvård