Publikationer

Läkemedel som kan orsaka muntorrhet som en biverkning hos äldre. En systematisk review och meta analys

Syfte: Att identifiera och kvantifiera risken för läkemedelsinducerad muntorrhet som biverkning hos äldre

Design: Systematisk review och metaanalys

Litteratursökning genomfördes i databaserna Medline, Embase, Cochrane, Web of Science, och PubMed från 1990 till 2016

PICO: Äldre människor som deltagit i en interventions eller observationsstudie med läkemedel som exponering och xerostomi eller nedsatt salivkörtelfunktion som ett utfall.

Genomförande: Författarna screenade titlar och abstracts efter relevanta artiklar, som sedan lästes i full text. Data extraherades ur inkluderade artiklar. För metaanalysen användes random-effect modell vid poolning av data och I2 statistik för att utforska heterogenicitet.

Resultat: Totalt 52 artiklar inkluderades och 26 artiklar ingick i metaanalysen. Majoriteten av studierna hade moderat metodologisk kvalitet. Av interventionsstudierna visades att urologiska läkemedel ((odds ratio (OR) = 5.91), antidepressiva (OR = 4.74) och psykoleptika (OR = 2.59) var signifikant associerade med muntorrhet. Observationsstudierna visade att antalet läkemedel och flera läkemedelsklasser var signifikant associerade med muntorrhet och hyposalivation.

Slutsats: Läkemedel var signifikant associerat med muntorrhet och hyposalivation hos äldre. Framtagandet av en validerad riskscore för läkemedelsinducerad muntorrhet skulle vara till hjälp vid förskrivning och övervakning av läkemedelsbehandling.

Länk: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111

Medications That Cause Dry Mouth As an Adverse Effect in Older People: A Systematic Review and Metaanalysis.
Tan E, Lexomboon D, Sandborgh-Englund G, Haasum Y, Johnell K
J Am Geriatr Soc 2018 Jan;66(1):76-84

 

Seropositivitet i kombination med rökning är associerad med ökad förekomst av parodontit hos patienter med reumatoid artrit

Parodontit och Reumatoid artrit (RA) är båda kroniska inflammatoriska sjukdomar med ett flertal gemensamma genetiska och miljömässiga riskfaktorer där rökning tillhör en av de viktigaste. Tidigare studier pekar på ett samband mellan dessa sjukdomar baserat på observationer av ökad risk för parodontit hos patienter med RA samt närvaron av RA-associerade antikroppar mot citrullinerade proteiner/peptider (ACPA) och reumatoid faktor (RF) i serum och gingiva hos patienter med parodontit. De bakomliggande mekanismerna bakom sambandet mellan parodontit och RA är dock fortfarande oklara. Syftet med denna studie var att undersöka rökningens effekt på risken för parodontit hos RA patienter som är seropositiva/seronegativa för ACPA och/eller RF.

Studien inkluderade data från 2327 patienter med etablerad RA från det svenska populationsbaserade EIRA-registret (Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis) där samtliga patienter har diagnosticerats av en reumatolog. Av dessa patienter, var 1469  ACPA-positiva och 1505 RF-positiva. Detaljerad information om rökningsvanor samlades in via frågeformulär i samband med att patienterna inkluderades i EIRA-registret. Samtliga analyser för sambandet mellan rökning, ACPA-/RF-status och parodontit justerades för deltagarnas ålder, kön, utbildning och bostadsområde.

I den ACPA-positiva RA gruppen var rökning förknippad med en signifikant (p <0,05) högre förekomst av parodontit, främst hos de som var s.k. ”nuvarande rökare”. Den högsta förekomsten av parodontit, med nästan en trefaldig ökad risk, observerades bland ACPA-positiva manliga rökare. Sambandet mellan rökning och parodontit observerades dock inte hos ACPA-negativa patienter. Analyser baserade på RF-status visade motsvarande resultat som för ACPA-status med en förhöjd risk för parodontit hos RF-positiva rökare, till skillnad från RF-negativa rökare. Förekomsten av parodontit var högst hos dubbelt seropositiva rökare (de som hade antikroppar mot både ACPA och RF).

Sammanfattningsvis visar denna studie att seropositivitet för ACPA eller RF i kombination med rökning ökar risken för parodontit signifikant hos patienter med RA. Dubbelt seropositivitet för både ACPA och RF ökar ytterligare risken för parodontit i kombination med rökning.

Dessa resultat kan vara av vikt för såväl patienter som deras reumatologer/tandläkare, men vidare studier behövs för att undersöka mekanismerna bakom dessa fynd.

Titel: Seropositivity combined with smoking is associated with increased prevalence of periodontitis in patients with rheumatoid arthritis.

Författare: Eriksson K, Nise L, Alfredsson L, Catrina AI, Askling J, Lundberg K, Klareskog L, Yucel-Lindberg T.

Tidskrift: Ann Rheum Dis. 2017 Oct 6. pii: annrheumdis-2017-212091

Länk: http://ard.bmj.com.proxy.kib.ki.se/content/early/2017/10/06/annrheumdis-2017-212091.long

 

Treponema denticola-chymotrypsin-liknande proteinas kan bidra till carcinogenes i matsmältningsorganen genom immunomodulering

Parodontit bakterier har kopplats till carcinogenes i munhålan och mag-tarmkanalen, men de exakta mekanismerna bakom detta är okända. Bakterien Treponema denticola (Td) är associerad med grav parodontit, en kronisk inflammatorisk sjukdom som leder till tandförlust. Denna anaeroba spiroketbakterie är invasiv på grund av dess virulensfaktor, chymotrypsin-liknande proteas (Td-CTLP). Syftet med denna studie var att undersöka förekomst av proteinaset Td-CTLP i tumörer i matsmältningsorganen samt att belysa de potentiella mekanismerna genom vilka Td bidrar till carcinogenes.

Förekomst av Td proteaset CTLP i olika tumörer från matsmältningsorganen undersöktes med hjälp av immunhistokemi. Skivepitelcancer tumörer från mun, tonsill och matstrupen

tillsammans med mag-, bukspottkörtel- och kolonadenokarcinom färgades in med en Td-CTLP-specifik antikropp. Gingivala biopsier erhållna från patienter med parodontit användes som positiva kontroller. Elektrofores (SDS-PAGE) och Western blot metoderna användes för att in vitro analysera den immunmodulatoriska aktiviteten hos Td-CTLP.

Resultaten av studien visade att Td proteaset Td-CTLP påvisades i majoriteten av tumörproverna från matsmältningsorganen. Proteaset Td-CTLP visade sig konvertera proenzymerna matrix metalloproteinase (MMP) -8 och -9) till sina aktiva former. Dessutom hade Td-CTLP förmåga att bryta ned proteashämmarna tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP-1, TIMP-2), a-1-antikymotrypsin och komplement C1q.

Sammanfattningsvis visar denna studie att förekomsten av Td-CTLP i orodigestive tumörer och dess regulatoriska aktivitet är kritiskt för regleringen av tumörens mikromiljö och inflammation, och kan därmed bidra till carcinogenes i matsmältningsorganen.

Ytterligare studier behövs för att öka förståelsen för mekanismerna av Td och dess virulensfaktor CTLP vid carcinogenes.

Titel: Treponema denticola chymotrypsin-like proteinase may contribute to orodigestive carcinogenesis through immunomodulation.

Författare: Mikko T Nieminen, Dyah Listyarifah, Jaana Hagström, Caj Haglund, Daniel Grenier, Dan Nordström, Veli-Jukka Uitto, Marcela Hernandez, Tülay Yucel-Lindberg, Taina Tervahartiala, Mari Ainola & Timo Sorsa.

Tidskrift: British journal of cancer. 2017 Nov 16. doi: 10.1038/bjc.2017.409.

Länk: http://www.nature.com.proxy.kib.ki.se/articles/bjc2017409

Transcriptome analysis reveals mucin 4 to be highly associated with periodontitis and identifies pleckstrin as a link to systemic diseases.
Lundmark A, Davanian H, Båge T, Johannsen G, Koro C, Lundeberg J, et al
Sci Rep 2015 Dec;5():18475

 

Seropositivity combined with smoking is associated with increased prevalence of periodontitis in patients with rheumatoid arthritis.

Författare: Eriksson K, Nise L, Alfredsson L, Catrina AI, Askling J, Lundberg K, Klareskog L, Yucel-Lindberg T.

Tidskrift: Ann Rheum Dis. 2017 Oct 6. pii: annrheumdis-2017-212091

Seropositivity combined with smoking is associated with increased prevalence of periodontitis in patients with rheumatoid arthritis.
Eriksson K, Nise L, Alfredsson L, Catrina A, Askling J, Lundberg K, et al
Ann. Rheum. Dis. 2018 Aug;77(8):1236-1238

 

Cancerpatienter som behandlats med kirurgi eller strålbehandling kan få ökad risk för oral infektion och tandkaries

Patienter som drabbas av huvud-hals (H&H) cancer behandlas ofta med kirurgi och/eller strålning, vilket kan öka risken för oral infektion, karies och parodontal sjukdom.

I den här studien har vi undersökt tandvårdskonsumtion och kostnader för patienter med H&H cancer, före och efter cancerdiagnos.

Data har hämtats från svenska regionala och nationella register. Analysen inkluderar 2754 patienter som diagnosticerats med H&H cancer (exponerad kohort) i Stockholms läns landsting mellan 2000-2012 och 13036 matchade personer utan cancer (oexponerad kohort). I analysen subgrupperades den exponerade kohorten till strålbehandlade och icke-strålbehandlade patienter. Den exponerade kohorten genomgick ett högre antal tandvårdsåtgärder per år än den oexponerade, både under diagnosåret och året efter diagnos. Dessutom var antalet signifikant högre för strålbehandlade än för icke strålbehandlade patienter. Tandvårdskonsumtion och kostnader minskade över tid men förblev på en något högre nivå än för den oexponerade kohorten också i ett längre tidsperspektiv (>2 år). Undersökning och preventiva åtgärder utgjorde den största delen  av den högre konsumtionen i både ett kort och ett längre tidsperspektiv. Den svenska tandvårdsförsäkringen och sjukvårdsförsäkringen subsidierade tandvårdskostnaderna, vilka var högst i den strålbehandlade subgruppen och lägst i den oexponerade kohorten. Patientkostnaden var emellertid liknande i grupperna. Genom det svenska försäkringssystemet skyddas patienter med H&H cancer från förhöjda tandvårdskostnader. Vidare studier av kostnadseffektiviteten för preventiv tandvård behövs.

Consumption and direct costs of dental care for patients with head and neck cancer: A 16-year cohort study

Lexomboon D, Karlsson P, Adolfsson J, Ekbom A, Naimi-Akbar A, Bahmanyar S, Montgomery S, Sandborgh-Englund G.

Consumption and direct costs of dental care for patients with head and neck cancer: A 16-year cohort study.
Lexomboon D, Karlsson P, Adolfsson J, Ekbom A, Naimi-Akbar A, Bahmanyar S, et al
PLoS ONE 2017 ;12(8):e0182877

 

Sämre munhälsa efter demensdiagnos

En patient som får en demensdiagnos förlorar ofta kontakten med tandvården och får allt sämre munhälsa. Forskare vid Karolinska Institutet har med hjälp av registerdata undersökt tandvårdskonsumtion och munhälsa före och efter demensdiagnos hos 58 000 personer som registrerats i Svenska Demensregistret under tidsperioden 2007-2015. Tandhälsorelaterad information hämtades från Tandhälsoregistret.
Studien visar att låg så kallad MMSE-poäng, ett mått på kognitiv förmåga, är en riskfaktor för förlust av tänder. Antalet tandläkarbesök minskade signifikant efter demensdiagnosen och minskningen av tandvårdskonsumtion var mer uttalad hos patienter med snabbare kognitiv försämring. Dålig munhälsa, karies och tandlossning kan ju bland annat leda till smärta, sänkt livskvalitet och svårigheter att äta med försämrat näringsintag som följd. Det i sin tur kan förvärra patientens sjukdom i en ond spiral.

Fereshtehnejad SM, Garcia-Ptacek S, Religa D, Holmer J, Buhlin K, Eriksdotter M, Sandborgh-Englund G. Dental care utilization in patients with different types of dementia: A longitudinal nationwide study of 58,037 individuals.

Alzheimers Dement. 2017 Jul 8. pii: S1552-5260(17)30233-9. doi: 10.1016/j.jalz.2017.05.004. [Epub ahead of print]

Dental care utilization in patients with different types of dementia: A longitudinal nationwide study of 58,037 individuals.
Fereshtehnejad S, Garcia-Ptacek S, Religa D, Holmer J, Buhlin K, Eriksdotter M, et al
Alzheimers Dement 2018 Jan;14(1):10-19

 

Förebyggande tandvård via hembesök hos äldre på vård- och omsorgsboenden

Studien är första delen i ett projekt om hemtandvård, där vi jämfört A:tandrengöring av tandhygienist B:instruktioner om munvård och C:vård som vanligt. Studien pågick under tre månader med 102 involverade deltagare. Resultatet visade att A ger bäst effekt för att minska tandköttsblödning och B för att minska placknivån.  A och B måste således kombineras när man arbetar med förebyggande tandvård via hembesök. 

Sjögren, P., Girestam, C.C., Skott, P., Marsson, N., Nova, R., Zimmerman, M. and Wårdh, I. (2016)
Professional Domiciliary Oral Care for Elderly in Nursing Homes—A Randomized Controlled Pilot Trial. Health, 8, 1112-1119

 

Dental Calculus Links Statistically to Angina Pectoris: 26-Year Observational Study.
Söder B, Meurman J, Söder P
PLoS ONE 2016 ;11(6):e0157797

Gingival Inflammation Associates with Stroke--A Role for Oral Health Personnel in Prevention: A Database Study.
Söder B, Meurman J, Söder P
PLoS ONE 2015 ;10(9):e0137142

 

Munvård och dödlighet hos äldre med lunginflammation på sjukhus eller sjukhem: en systematisk översikt och meta-analys

Fem inkluderade randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier) visade att förstärkt munvårdsarbete utfört av tandvårdspersonal kan minska dödlighet i lunginflammation medan förstärkt munvårdsarbete utfört av vårdpersonal, inte ger någon påvisbar skillnad jämfört med vanlig vård, hos äldre på sjukhus eller sjukhem.

Oral Care and Mortality in Older Adults with Pneumonia in Hospitals or Nursing Homes: Systematic Review and Meta-Analysis.
Sjögren P, Wårdh I, Zimmerman M, Almståhl A, Wikström M
J Am Geriatr Soc 2016 Oct;64(10):2109-2115

Child maltreatment – prevalence ad characteristics of mandatory reports from dental professionals to the social services

En försummad tandhälsa och upprepade tillfällen av uteblivande från bokade tider hos tandvården är en indikator på social problematik, som kan innebära att ett barn eller en familj har behov av socialtjänstens insatser.

Child maltreatment - prevalence and characteristics of mandatory reports from dental professionals to the social services.
Kvist T, Cocozza M, Annerbäck E, Dahllöf G
Int J Paediatr Dent 2017 Jan;27(1):3-10

Förekomst av parodontit hos patienter med reumatoid artrit

Studien som har undersökt sambandet mellan parodontit och reumatoid artrit har gjorts i samarbete med institutionen för medicin (avdelningen för reumatologi) och institutet för miljömedicin (IMM). 

Prevalence of Periodontitis in Patients with Established Rheumatoid Arthritis: A Swedish Population Based Case-Control Study.
Eriksson K, Nise L, Kats A, Luttropp E, Catrina A, Askling J, et al
PLoS ONE 2016 ;11(5):e0155956

 

Aminothiazoles inhibit RANKL- and LPS-mediated osteoclastogenesis and PGE2 production in RAW 264.7 cells.
Kats A, Norgård M, Wondimu Z, Koro C, Concha Quezada H, Andersson G, et al
J. Cell. Mol. Med. 2016 06;20(6):1128-38

Tooth Loss and Prosthetic Treatment in Dependent and Functionally Impaired Individuals with Respect to Age and Gender.
Lantto A, Lundqvist R, Wårdh I
Int J Prosthodont ;29(1):68-70

Periodontal treatment and HbA1c levels in subjects with diabetes mellitus.
Altamash M, Klinge B, Engström P
J Oral Rehabil 2016 Jan;43(1):31-8

Association of periodontitis with persistent, pro-atherogenic antibody responses.
Buhlin K, Holmer J, Gustafsson A, Hörkkö S, Pockley A, Johansson A, et al
J. Clin. Periodontol. 2015 Nov;42(11):1006-14

Periodontitis Increases the Risk of a First Myocardial Infarction: A Report From the PAROKRANK Study.
Rydén L, Buhlin K, Ekstrand E, de Faire U, Gustafsson A, Holmer J, et al
Circulation 2016 Feb;133(6):576-83

Transcriptome analysis reveals mucin 4 to be highly associated with periodontitis and identifies pleckstrin as a link to systemic diseases.
Lundmark A, Davanian H, Båge T, Johannsen G, Koro C, Lundeberg J, et al
Sci Rep 2015 Dec;5():18475

Increased Eotaxin and MCP-1 Levels in Serum from Individuals with Periodontitis and in Human Gingival Fibroblasts Exposed to Pro-Inflammatory Cytokines.
Boström E, Kindstedt E, Sulniute R, Palmqvist P, Majster M, Holm C, et al
PLoS ONE 2015 ;10(8):e0134608

Antibodies to Porphyromonas gingivalis Indicate Interaction Between Oral Infection, Smoking, and Risk Genes in Rheumatoid Arthritis Etiology.
Kharlamova N, Jiang X, Sherina N, Potempa B, Israelsson L, Quirke A, et al
2016 Mar;68(3):604-13

The influence of immigrant background on the choice of sedation method in pediatric dentistry.
Dalander A, Jansson L, Carlstedt K, Grindefjord M.
Swed Dent J 2015;39:39-45.

Pathological periodontal pockets are associated with raised diastolic blood pressure in obese adolescents.
Zeigler C, Wondimu B, Marcus C, Modéer T
BMC Oral Health 2015 Mar;15():41

A Randomized Controlled Trial of Crown Therapy in Young Individuals with Amelogenesis Imperfecta.
Pousette Lundgren G, Morling Vestlund G, Trulsson M, Dahllöf G
J. Dent. Res. 2015 Aug;94(8):1041-7

Long-term follow up of 103 ankylosed permanent incisors surgically treated with decoronation--a retrospective cohort study.
Malmgren B, Tsilingaridis G, Malmgren O
Dent Traumatol 2015 Jun;31(3):184-9 

Idiopathic resorption of impacted mesiodentes: a radiographic study.
Mensah T, Garvald H, Grindefjord M, Robertson A, Koch G, Ullbro C
Eur Arch Paediatr Dent 2015 Jun;16(3):291-6 

Interleukin 34: a new modulator of human and experimental inflammatory bowel disease.
Zwicker S, Martinez G, Bosma M, Gerling M, Clark R, Majster M, et al
Clin. Sci. 2015 Aug;129(3):281-90

Dental Calculus Is Associated with Death from Heart Infarction 

Birgitta Söder,1 Jukka H. Meurman,2 and Per-Östen Söder1

Unique database study linking gingival inflammation and smoking in carcinogenesis

Birgitta Söder1, Leif C. Andersson2, Jukka H. Meurman3 and Per-Östen Söder1

The effect of topical treatment with doxycycline compared to saline on 66 avulsed permanent teeth - a retrospective case-control study.

Tsilingaridis G, Malmgren B, Skutberg C, Malmgren O.

Dent Traumatol. 2015 Jan 8. doi: 10.1111/edt.12161. [Epub ahead of print]

The relationship between oral mucositis and levels of pro-inflammatory cytokines in serum and in gingival crevicular fluid in allogeneic stem cell recipients.

Legert KG, Tsilingaridis G, Remberger M, Ringdèn O, Heimdahl A, Yucel-Lindberg T, Dahllöf G.

Support Care Cancer. 2014 Nov 30. [Epub ahead of print]

Basic oral care for hematology-oncology patients and hematopoietic stem cell transplantation recipients: a position paper from the joint task force of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) and the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT).

Elad S, Raber-Durlacher JE, Brennan MT, Saunders DP, Mank AP, Zadik Y, Quinn B, Epstein JB, Blijlevens NM, Waltimo T, Passweg JR, Correa ME, Dahllöf G, Garming-Legert KU, Logan RM, Potting CM, Shapira MY, Soga Y, Stringer J, Stokman MA, Vokurka S, Wallhult E, Yarom N, Jensen SB.

Support Care Cancer. 2015 Jan;23(1):223-36. doi: 10.1007/s00520-014-2378-x. Epub 2014 Sep 5.

 

Experiences of Dental Care and Dental Anxiety in Adults with Autism Spectrum Disorder. Blomqvist M, Dahllöf G, Bejerot S. Autism Res Treat 2014; doi:10.1155/2014/238764.

Expression of 5-HT3 receptors and TTX resistant sodium channels (Na(V)1.8) on muscle nerve fibers in pain-free humans and patients with chronic myofascial temporomandibular disorders.
Christidis N, Kang I, Cairns B, Kumar U, Dong X, Rosén A, et al
J Headache Pain 2014 Sep;15():63

Effects of experimental tooth clenching on pain and intramuscular release of 5-HT and glutamate in patients with myofascial TMD.
Dawson A, Ghafouri B, Gerdle B, List T, Svensson P, Ernberg M
Clin J Pain 2015 Aug;31(8):740-9

Perceived exertion at work in women with fibromyalgia: explanatory factors and comparison with healthy women.
Palstam A, Larsson A, Bjersing J, Löfgren M, Ernberg M, Bileviciute-Ljungar I, et al
J Rehabil Med 2014 Sep;46(8):773-80

Chronic musculoskeletal pain: review of mechanisms and biochemical biomarkers as assessed by the microdialysis technique.
Gerdle B, Ghafouri B, Ernberg M, Larsson B
J Pain Res 2014 ;7():313-26

NGF-induced mechanical sensitization of the masseter muscle is mediated through peripheral NMDA receptors.
Wong H, Kang I, Dong X, Christidis N, Ernberg M, Svensson P, et al
Neuroscience 2014 Jun;269():232-44

Effect of experimental tooth clenching on the release of β-endorphin.
Dawson A, Ljunggren L, Ernberg M, Svensson P, List T
J Oral Facial Pain Headache 2014 ;28(2):159-64

[pubmed:24822236]

Salivary cortisol and psychological factors in women with chronic and acute oro-facial pain.
Jasim H, Louca S, Christidis N, Ernberg M
J Oral Rehabil 2014 Feb;41(2):122-32

The relationship between matrix metalloproteinases (MMP-3, -8, -9) in serum and peripheral lymphocytes (CD8+ , CD56+ ) in Down syndrome children with gingivitis.
Tsilingaridis G, Yucel-Lindberg T, Concha Quezada H, Modéer T
J. Periodont. Res. 2014 Dec;49(6):742-50

Oral bacterial community dynamics in paediatric patients with malignancies in relation to chemotherapy-related oral mucositis: a prospective study.
Ye Y, Carlsson G, Agholme M, Wilson J, Roos A, Henriques-Normark B, et al
Clin. Microbiol. Infect. 2013 Dec;19(12):E559-67

Human papillomavirus prevalence is high in oral samples of patients with tonsillar and base of tongue cancer.
Nordfors C, Vlastos A, Du J, Ahrlund-Richter A, Tertipis N, Grün N, et al
Oral Oncol. 2014 May;50(5):491-7

Reduced intensity conditioning and oral care measures prevent oral mucositis and reduces days of hospitalization in allogeneic stem cell transplantation recipients.
Legert K, Remberger M, Ringdén O, Heimdahl A, Dahllöf G
Support Care Cancer 2014 Aug;22(8):2133-40

Is treatment under general anaesthesia associated with dental neglect and dental disability among caries active preschool children?
Kvist T, Zedrén-Sunemo J, Graca E, Dahllöf G
Eur Arch Paediatr Dent 2014 Oct;15(5):327-32

The dilemma of reporting suspicions of child maltreatment in pediatric dentistry.
Kvist T, Wickström A, Miglis I, Dahllöf G
Eur. J. Oral Sci. 2014 Oct;122(5):332-8

High self-perceived stress and poor coping in intellectually able adults with autism spectrum disorder.
Hirvikoski T, Blomqvist M
Autism 2015 Aug;19(6):752-7

Outcome of restorative treatment in young patients with amelogenesis imperfecta. a cross-sectional, retrospective study.
Pousette Lundgren G, Dahllöf G
J Dent 2014 Nov;42(11):1382-9

Clinical and biological indicators of dental caries and periodontal disease in adolescents with or without obesity.
Fadel H, Pliaki A, Gronowitz E, Mårild S, Ramberg P, Dahlèn G, et al
Clin Oral Investig 2014 ;18(2):359-68

Adherence of human oral keratinocytes and gingival fibroblasts to nano-structured titanium surfaces.
Dorkhan M, Yücel-Lindberg T, Hall J, Svensäter G, Davies J
BMC Oral Health 2014 Jun;14():75

 Basic oral care for hematology-oncology patients and hematopoietic stem cell transplantation recipients: a position paper from the joint task force of the MultinationalAssociation of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) and the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT).

Elad S, Raber-Durlacher JE, Brennan MT, Saunders DP, Mank AP, Zadik Y, Quinn B, Epstein JB, Blijlevens NM, Waltimo T, Passweg JR, Correa ME, Dahllöf G, Garming-Legert KU, Logan RM, Potting CM, Shapira MY, Soga Y, Stringer J, Stokman MA, Vokurka S, Wallhult E, Yarom N, Jensen SB. 

 Support Care Cancer. 2014 Sep 5. [Epub ahead of print]

Outcome of restorative treatment in young patients with amelogenesis imperfecta. A cross-sectional, retrospective study.

Lundgren GP, Dahllöf G. 

J Dent. 2014 Aug 5. pii: S0300-5712(14)00222-X. doi: 10.1016/j.jdent.2014.07.017. 

Autistic traits predict high self-perceived stress and poor coping in intellectually able adults with autism spectrum disorder. 

Hirvikoski T, Blomqvist M. 

Autism. 2014 Jul 29. pii: 1362361314543530. 

Reduced intensity conditioning and oral care measures prevent oral mucositis and reduces days of hospitalization in allogeneic stem cell transplantation recipients.

Garming Legert K, Remberger M, Ringdén O, Heimdahl A, Dahllöf G. 

Support Care Cancer. 2014 Aug;22(8):2133-40. 

Human papillomavirus prevalence is high in oral samples of patients with tonsillar and base of tongue cancer.

Nordfors C, Vlastos A, Du J, Ahrlund-Richter A, Tertipis N, Grün N, Romanitan M, Haeggblom L, Roosaar A, Dahllöf G, Donà MG, Benevolo M, Ramqvist T, Munck-Wikland E, Dalianis T.

Oral Oncol. 2014 May;50(5):491-7 

Oral bacterial community dynamics in paediatric patients with malignancies in relation to chemotherapy-related oral mucositis: a prospective study.

Ye Y, Carlsson G, Agholme MB, Wilson JA, Roos A, Henriques-Normark B, Engstrand L, Modéer T, Pütsep K. 

 Clin Microbiol Infect. 2013 Dec;19(12):E559-67. doi: 10.1111/1469-0691.12287.

The relationship between matrix metalloproteinases (MMP-3, -8, -9) in serum and peripheral lymphocytes (CD8+, SD56+) in Down syndrome children with gingivitis. 

Tsilingaridis G, Yücel-Lindberg T, Concha Quezada H, Modéer T

J Periodontal Res. 2013 Dec 28. doi: 10.1111/jre.12157.

Geometric Analysis of Maxillary First Premolar Prepared by two Nickel-Titanium Rotary Instruments.

Al-Sudani D 1, Almalki M 2, Al-Shahrani S 3, Ahlquist M 4.

J Contemp Dent Pract. 2014 Mar 1;15(2):174-80.

The Erasmus programme for postgraduate education in orthodontics in Europe: an update of the guidelines.
Huggare J, Derringer K, Eliades T, Filleul M, Kiliaridis S, Kuijpers-Jagtman A, et al
Eur J Orthod 2014 Jun;36(3):340-9

Association between adolescents' self-perceived oral health and self-reported experiences of abuse.
Kvist T, Annerbäck E, Sahlqvist L, Flodmark O, Dahllöf G
Eur. J. Oral Sci. 2013 Dec;121(6):594-9

Cognitive ability and dental fear and anxiety.
Blomqvist M, Ek U, Fernell E, Holmberg K, Westerlund J, Dahllöf G
Eur. J. Oral Sci. 2013 Apr;121(2):117-20

Functional attributes of responding T cells in HCV infection: the recent advances in engineering functional antiviral T cells.
Pasetto A, Aleman S, Chen M
Arch. Immunol. Ther. Exp. (Warsz.) 2014 Feb;62(1):23-30

Chronic Periodontal Disease: A Proxy of Increased Cancer Risk

Eunice Virtanen1, Per-Östen Söder 2, Jukka H. Meurman 1, 3, Leif C Andersson 4, 5, Birgitta Söder 

International Journal of Cancer Research, ISSN:2051-784X, Vol.47, Issue.1 2013

A prospective randomized toxicity study to compare reduced-intensity and myeloablative conditioning in patients with myeloid leukaemia undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.
Ringdén O, Erkers T, Aschan J, Garming-Legert K, Le Blanc K, Hägglund H, et al
J. Intern. Med. 2013 Aug;274(2):153-62

A randomized controlled trial: the efficacy of eluoride rinse combined with calcium pre-rinse to increase overnight salivary fluoride.
Chen M, Strömberg E, Vogel G, Sandborgh-Englund G
Acta Odontol. Scand. 2014 Oct;72(7):557-60

Containing "The Great Houdini" of viruses: combining direct acting antivirals with the host immune response for the treatment of chronic hepatitis C.
Ahlén G, Frelin L, Brenndörfer E, Brass A, Weiland O, Chen M, et al
Drug Resist. Updat. ;16(3-5):60-7

Health-related quality of life and symptoms in patients with experiences of health problems related to dental restorative materials.
Naimi-Akbar A, Svedberg P, Alexanderson K, Carlstedt-Duke B, Ekstrand J, Englund G
Community Dent Oral Epidemiol 2013 Apr;41(2):163-72

Influence of intramuscular granisetron on experimentally induced muscle pain by acidic saline.
Louca S, Ernberg M, Christidis N
J Oral Rehabil 2013 Jun;40(6):403-12

Human fibroblast-derived extracellular matrix constructs for bone tissue engineering applications.
Tour G, Wendel M, Tcacencu I
J Biomed Mater Res A 2013 Oct;101(10):2826-37

Inhibition of microsomal prostaglandin E synthase-1 by aminothiazoles decreases prostaglandin E2 synthesis in vitro and ameliorates experimental periodontitis in vivo.
Kats A, Båge T, Georgsson P, Jönsson J, Quezada H, Gustafsson A, et al
FASEB J. 2013 Jun;27(6):2328-41

Pre-diabetes and diabetes: Medical risk factors and periodontal conditions.
Altamash M, Arledal S, Klinge B, Engström P
Acta Odontol. Scand. 2013 Nov;71(6):1625-31

Reliance on social security benefits by Swedish patients with ill-health attributed to dental fillings: a register-based cohort study.
Naimi-Akbar A, Svedberg P, Alexanderson K, Ekstrand J, Sandborgh-Englund G
BMC Public Health 2012 Aug;12():713

Experimental myalgia induced by repeated infusion of acidic saline into the human masseter muscle does not cause the release of algesic substances.
Ernberg M, Castrillon E, Ghafouri B, Larsson B, Gerdle B, List T, et al
Eur J Pain 2013 Apr;17(4):539-50

Chewing ability and tooth loss: association with cognitive impairment in an elderly population study.
Lexomboon D, Trulsson M, Wårdh I, Parker M
J Am Geriatr Soc 2012 Oct;60(10):1951-6

Determination of the most effective cooling temperature for the prevention of chemotherapy-induced alopecia.
Ekwall E, Nygren L, Gustafsson A, Sorbe B
Mol Clin Oncol 2013 Nov;1(6):1065-1071

 

Publikation