Skip to main content

Publikationer

Läkemedel som kan orsaka muntorrhet som en biverkning hos äldre. En systematisk review och meta analys

Syfte: Att identifiera och kvantifiera risken för läkemedelsinducerad muntorrhet som biverkning hos äldre

Design: Systematisk review och metaanalys

Litteratursökning genomfördes i databaserna Medline, Embase, Cochrane, Web of Science, och PubMed från 1990 till 2016

PICO: Äldre människor som deltagit i en interventions eller observationsstudie med läkemedel som exponering och xerostomi eller nedsatt salivkörtelfunktion som ett utfall.

Genomförande: Författarna screenade titlar och abstracts efter relevanta artiklar, som sedan lästes i full text. Data extraherades ur inkluderade artiklar. För metaanalysen användes random-effect modell vid poolning av data och I2 statistik för att utforska heterogenicitet.

Resultat: Totalt 52 artiklar inkluderades och 26 artiklar ingick i metaanalysen. Majoriteten av studierna hade moderat metodologisk kvalitet. Av interventionsstudierna visades att urologiska läkemedel ((odds ratio (OR) = 5.91), antidepressiva (OR = 4.74) och psykoleptika (OR = 2.59) var signifikant associerade med muntorrhet. Observationsstudierna visade att antalet läkemedel och flera läkemedelsklasser var signifikant associerade med muntorrhet och hyposalivation.

Slutsats: Läkemedel var signifikant associerat med muntorrhet och hyposalivation hos äldre. Framtagandet av en validerad riskscore för läkemedelsinducerad muntorrhet skulle vara till hjälp vid förskrivning och övervakning av läkemedelsbehandling.

Länk: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111

29071719

Seropositivitet i kombination med rökning är associerad med ökad förekomst av parodontit hos patienter med reumatoid artrit

Parodontit och Reumatoid artrit (RA) är båda kroniska inflammatoriska sjukdomar med ett flertal gemensamma genetiska och miljömässiga riskfaktorer där rökning tillhör en av de viktigaste. Tidigare studier pekar på ett samband mellan dessa sjukdomar baserat på observationer av ökad risk för parodontit hos patienter med RA samt närvaron av RA-associerade antikroppar mot citrullinerade proteiner/peptider (ACPA) och reumatoid faktor (RF) i serum och gingiva hos patienter med parodontit. De bakomliggande mekanismerna bakom sambandet mellan parodontit och RA är dock fortfarande oklara. Syftet med denna studie var att undersöka rökningens effekt på risken för parodontit hos RA patienter som är seropositiva/seronegativa för ACPA och/eller RF.

Studien inkluderade data från 2327 patienter med etablerad RA från det svenska populationsbaserade EIRA-registret (Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis) där samtliga patienter har diagnosticerats av en reumatolog. Av dessa patienter, var 1469 ACPA-positiva och 1505 RF-positiva. Detaljerad information om rökningsvanor samlades in via frågeformulär i samband med att patienterna inkluderades i EIRA-registret. Samtliga analyser för sambandet mellan rökning, ACPA-/RF-status och parodontit justerades för deltagarnas ålder, kön, utbildning och bostadsområde.

I den ACPA-positiva RA gruppen var rökning förknippad med en signifikant (p <0,05) högre förekomst av parodontit, främst hos de som var s.k. ”nuvarande rökare”. Den högsta förekomsten av parodontit, med nästan en trefaldig ökad risk, observerades bland ACPA-positiva manliga rökare. Sambandet mellan rökning och parodontit observerades dock inte hos ACPA-negativa patienter. Analyser baserade på RF-status visade motsvarande resultat som för ACPA-status med en förhöjd risk för parodontit hos RF-positiva rökare, till skillnad från RF-negativa rökare. Förekomsten av parodontit var högst hos dubbelt seropositiva rökare (de som hade antikroppar mot både ACPA och RF).

Sammanfattningsvis visar denna studie att seropositivitet för ACPA eller RF i kombination med rökning ökar risken för parodontit signifikant hos patienter med RA. Dubbelt seropositivitet för både ACPA och RF ökar ytterligare risken för parodontit i kombination med rökning.

Dessa resultat kan vara av vikt för såväl patienter som deras reumatologer/tandläkare, men vidare studier behövs för att undersöka mekanismerna bakom dessa fynd.

Titel: Seropositivity combined with smoking is associated with increased prevalence of periodontitis in patients with rheumatoid arthritis.

Författare: Eriksson K, Nise L, Alfredsson L, Catrina AI, Askling J, Lundberg K, Klareskog L, Yucel-Lindberg T.

Tidskrift: Ann Rheum Dis. 2017 Oct 6. pii: annrheumdis-2017-212091

Länk: http://ard.bmj.com.proxy.kib.ki.se/content/early/2017/10/06/annrheumdis-2017-212091.long

Treponema denticola-chymotrypsin-liknande proteinas kan bidra till carcinogenes i matsmältningsorganen genom immunomodulering

Parodontit bakterier har kopplats till carcinogenes i munhålan och mag-tarmkanalen, men de exakta mekanismerna bakom detta är okända. Bakterien Treponema denticola (Td) är associerad med grav parodontit, en kronisk inflammatorisk sjukdom som leder till tandförlust. Denna anaeroba spiroketbakterie är invasiv på grund av dess virulensfaktor, chymotrypsin-liknande proteas (Td-CTLP). Syftet med denna studie var att undersöka förekomst av proteinaset Td-CTLP i tumörer i matsmältningsorganen samt att belysa de potentiella mekanismerna genom vilka Td bidrar till carcinogenes.

Förekomst av Td proteaset CTLP i olika tumörer från matsmältningsorganen undersöktes med hjälp av immunhistokemi. Skivepitelcancer tumörer från mun, tonsill och matstrupen

tillsammans med mag-, bukspottkörtel- och kolonadenokarcinom färgades in med en Td-CTLP-specifik antikropp. Gingivala biopsier erhållna från patienter med parodontit användes som positiva kontroller. Elektrofores (SDS-PAGE) och Western blot metoderna användes för att in vitro analysera den immunmodulatoriska aktiviteten hos Td-CTLP.

Resultaten av studien visade att Td proteaset Td-CTLP påvisades i majoriteten av tumörproverna från matsmältningsorganen. Proteaset Td-CTLP visade sig konvertera proenzymerna matrix metalloproteinase (MMP) -8 och -9) till sina aktiva former. Dessutom hade Td-CTLP förmåga att bryta ned proteashämmarna tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP-1, TIMP-2), a-1-antikymotrypsin och komplement C1q.

Sammanfattningsvis visar denna studie att förekomsten av Td-CTLP i orodigestive tumörer och dess regulatoriska aktivitet är kritiskt för regleringen av tumörens mikromiljö och inflammation, och kan därmed bidra till carcinogenes i matsmältningsorganen.

Ytterligare studier behövs för att öka förståelsen för mekanismerna av Td och dess virulensfaktor CTLP vid carcinogenes.

Titel: Treponema denticola chymotrypsin-like proteinase may contribute to orodigestive carcinogenesis through immunomodulation.

Författare: Mikko T Nieminen, Dyah Listyarifah, Jaana Hagström, Caj Haglund, Daniel Grenier, Dan Nordström, Veli-Jukka Uitto, Marcela Hernandez, Tülay Yucel-Lindberg, Taina Tervahartiala, Mari Ainola & Timo Sorsa.

Tidskrift: British journal of cancer. 2017 Nov 16. doi: 10.1038/bjc.2017.409.

Länk: http://www.nature.com.proxy.kib.ki.se/articles/bjc2017409

26686060

Seropositivity combined with smoking is associated with increased prevalence of periodontitis in patients with rheumatoid arthritis.

Författare: Eriksson K, Nise L, Alfredsson L, Catrina AI, Askling J, Lundberg K, Klareskog L, Yucel-Lindberg T.

Tidskrift: Ann Rheum Dis. 2017 Oct 6. pii: annrheumdis-2017-212091

28986364

Cancerpatienter som behandlats med kirurgi eller strålbehandling kan få ökad risk för oral infektion och tandkaries

Patienter som drabbas av huvud-hals (H&H) cancer behandlas ofta med kirurgi och/eller strålning, vilket kan öka risken för oral infektion, karies och parodontal sjukdom.

I den här studien har vi undersökt tandvårdskonsumtion och kostnader för patienter med H&H cancer, före och efter cancerdiagnos.

Data har hämtats från svenska regionala och nationella register. Analysen inkluderar 2754 patienter som diagnosticerats med H&H cancer (exponerad kohort) i Stockholms läns landsting mellan 2000-2012 och 13036 matchade personer utan cancer (oexponerad kohort). I analysen subgrupperades den exponerade kohorten till strålbehandlade och icke-strålbehandlade patienter. Den exponerade kohorten genomgick ett högre antal tandvårdsåtgärder per år än den oexponerade, både under diagnosåret och året efter diagnos. Dessutom var antalet signifikant högre för strålbehandlade än för icke strålbehandlade patienter. Tandvårdskonsumtion och kostnader minskade över tid men förblev på en något högre nivå än för den oexponerade kohorten också i ett längre tidsperspektiv (>2 år). Undersökning och preventiva åtgärder utgjorde den största delen av den högre konsumtionen i både ett kort och ett längre tidsperspektiv. Den svenska tandvårdsförsäkringen och sjukvårdsförsäkringen subsidierade tandvårdskostnaderna, vilka var högst i den strålbehandlade subgruppen och lägst i den oexponerade kohorten. Patientkostnaden var emellertid liknande i grupperna. Genom det svenska försäkringssystemet skyddas patienter med H&H cancer från förhöjda tandvårdskostnader. Vidare studier av kostnadseffektiviteten för preventiv tandvård behövs.

Consumption and direct costs of dental care for patients with head and neck cancer: A 16-year cohort study

Lexomboon D, Karlsson P, Adolfsson J, Ekbom A, Naimi-Akbar A, Bahmanyar S, Montgomery S, Sandborgh-Englund G.

28832673

Sämre munhälsa efter demensdiagnos

En patient som får en demensdiagnos förlorar ofta kontakten med tandvården och får allt sämre munhälsa. Forskare vid Karolinska Institutet har med hjälp av registerdata undersökt tandvårdskonsumtion och munhälsa före och efter demensdiagnos hos 58 000 personer som registrerats i Svenska Demensregistret under tidsperioden 2007-2015. Tandhälsorelaterad information hämtades från Tandhälsoregistret.
Studien visar att låg så kallad MMSE-poäng, ett mått på kognitiv förmåga, är en riskfaktor för förlust av tänder. Antalet tandläkarbesök minskade signifikant efter demensdiagnosen och minskningen av tandvårdskonsumtion var mer uttalad hos patienter med snabbare kognitiv försämring. Dålig munhälsa, karies och tandlossning kan ju bland annat leda till smärta, sänkt livskvalitet och svårigheter att äta med försämrat näringsintag som följd. Det i sin tur kan förvärra patientens sjukdom i en ond spiral.

Fereshtehnejad SM, Garcia-Ptacek S, Religa D, Holmer J, Buhlin K, Eriksdotter M, Sandborgh-Englund G. Dental care utilization in patients with different types of dementia: A longitudinal nationwide study of 58,037 individuals.

Alzheimers Dement. 2017 Jul 8. pii: S1552-5260(17)30233-9. doi: 10.1016/j.jalz.2017.05.004. [Epub ahead of print]

28692821

Förebyggande tandvård via hembesök hos äldre på vård- och omsorgsboenden

Studien är första delen i ett projekt om hemtandvård, där vi jämfört A:tandrengöring av tandhygienist B:instruktioner om munvård och C:vård som vanligt. Studien pågick under tre månader med 102 involverade deltagare. Resultatet visade att A ger bäst effekt för att minska tandköttsblödning och B för att minska placknivån. A och B måste således kombineras när man arbetar med förebyggande tandvård via hembesök.

Sjögren, P., Girestam, C.C., Skott, P., Marsson, N., Nova, R., Zimmerman, M. and Wårdh, I. (2016)
Professional Domiciliary Oral Care for Elderly in Nursing Homes—A Randomized Controlled Pilot Trial. Health, 8, 1112-1119

27336307

26405803

Munvård och dödlighet hos äldre med lunginflammation på sjukhus eller sjukhem: en systematisk översikt och meta-analys

Fem inkluderade randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier) visade att förstärkt munvårdsarbete utfört av tandvårdspersonal kan minska dödlighet i lunginflammation medan förstärkt munvårdsarbete utfört av vårdpersonal, inte ger någon påvisbar skillnad jämfört med vanlig vård, hos äldre på sjukhus eller sjukhem.

27590446

Child maltreatment – prevalence ad characteristics of mandatory reports from dental professionals to the social services

En försummad tandhälsa och upprepade tillfällen av uteblivande från bokade tider hos tandvården är en indikator på social problematik, som kan innebära att ett barn eller en familj har behov av socialtjänstens insatser.

26992159

Förekomst av parodontit hos patienter med reumatoid artrit

Studien som har undersökt sambandet mellan parodontit och reumatoid artrit har gjorts i samarbete med institutionen för medicin (avdelningen för reumatologi) och institutet för miljömedicin (IMM).

27203435

26987561

26757332

26332936

26362847

26762521

26686060

26241961

26554752

The influence of immigrant background on the choice of sedation method in pediatric dentistry.
Dalander A, Jansson L, Carlstedt K, Grindefjord M.
Swed Dent J 2015;39:39-45.

25884594

25924855

25808297 

25596019 

25896238

Dental Calculus Is Associated with Death from Heart Infarction

Birgitta Söder,1 Jukka H. Meurman,2 and Per-Östen Söder1

Unique database study linking gingival inflammation and smoking in carcinogenesis

Birgitta Söder1, Leif C. Andersson2, Jukka H. Meurman3 and Per-Östen Söder1

The effect of topical treatment with doxycycline compared to saline on 66 avulsed permanent teeth - a retrospective case-control study.

Tsilingaridis G, Malmgren B, Skutberg C, Malmgren O.

Dent Traumatol. 2015 Jan 8. doi: 10.1111/edt.12161. [Epub ahead of print]

The relationship between oral mucositis and levels of pro-inflammatory cytokines in serum and in gingival crevicular fluid in allogeneic stem cell recipients.

Legert KG, Tsilingaridis G, Remberger M, Ringdèn O, Heimdahl A, Yucel-Lindberg T, Dahllöf G.

Support Care Cancer. 2014 Nov 30. [Epub ahead of print]

Basic oral care for hematology-oncology patients and hematopoietic stem cell transplantation recipients: a position paper from the joint task force of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) and the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT).

Elad S, Raber-Durlacher JE, Brennan MT, Saunders DP, Mank AP, Zadik Y, Quinn B, Epstein JB, Blijlevens NM, Waltimo T, Passweg JR, Correa ME, Dahllöf G, Garming-Legert KU, Logan RM, Potting CM, Shapira MY, Soga Y, Stringer J, Stokman MA, Vokurka S, Wallhult E, Yarom N, Jensen SB.

Support Care Cancer. 2015 Jan;23(1):223-36. doi: 10.1007/s00520-014-2378-x. Epub 2014 Sep 5.

Experiences of Dental Care and Dental Anxiety in Adults with Autism Spectrum Disorder. Blomqvist M, Dahllöf G, Bejerot S. Autism Res Treat 2014; doi:10.1155/2014/238764.

25261281

25232860

25074026

24966693

24704516

24822239

24313837

24372339

23829394

24613649

24647488

24676546

25039643

25073750

25107287

23515945

24952379

24344242

Basic oral care for hematology-oncology patients and hematopoietic stem cell transplantation recipients: a position paper from the joint task force of the MultinationalAssociation of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) and the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT).

Elad S, Raber-Durlacher JE, Brennan MT, Saunders DP, Mank AP, Zadik Y, Quinn B, Epstein JB, Blijlevens NM, Waltimo T, Passweg JR, Correa ME, Dahllöf G, Garming-Legert KU, Logan RM, Potting CM, Shapira MY, Soga Y, Stringer J, Stokman MA, Vokurka S, Wallhult E, Yarom N, Jensen SB.

Support Care Cancer. 2014 Sep 5. [Epub ahead of print]

Outcome of restorative treatment in young patients with amelogenesis imperfecta. A cross-sectional, retrospective study.

Lundgren GP, Dahllöf G.

J Dent. 2014 Aug 5. pii: S0300-5712(14)00222-X. doi: 10.1016/j.jdent.2014.07.017.

Autistic traits predict high self-perceived stress and poor coping in intellectually able adults with autism spectrum disorder.

Hirvikoski T, Blomqvist M.

Autism. 2014 Jul 29. pii: 1362361314543530.

Reduced intensity conditioning and oral care measures prevent oral mucositis and reduces days of hospitalization in allogeneic stem cell transplantation recipients.

Garming Legert K, Remberger M, Ringdén O, Heimdahl A, Dahllöf G.

Support Care Cancer. 2014 Aug;22(8):2133-40.

Human papillomavirus prevalence is high in oral samples of patients with tonsillar and base of tongue cancer.

Nordfors C, Vlastos A, Du J, Ahrlund-Richter A, Tertipis N, Grün N, Romanitan M, Haeggblom L, Roosaar A, Dahllöf G, Donà MG, Benevolo M, Ramqvist T, Munck-Wikland E, Dalianis T.

Oral Oncol. 2014 May;50(5):491-7

Oral bacterial community dynamics in paediatric patients with malignancies in relation to chemotherapy-related oral mucositis: a prospective study.

Ye Y, Carlsson G, Agholme MB, Wilson JA, Roos A, Henriques-Normark B, Engstrand L, Modéer T, Pütsep K.

Clin Microbiol Infect. 2013 Dec;19(12):E559-67. doi: 10.1111/1469-0691.12287.

The relationship between matrix metalloproteinases (MMP-3, -8, -9) in serum and peripheral lymphocytes (CD8+, SD56+) in Down syndrome children with gingivitis.

Tsilingaridis G, Yücel-Lindberg T, Concha Quezada H, Modéer T

J Periodontal Res. 2013 Dec 28. doi: 10.1111/jre.12157.

Geometric Analysis of Maxillary First Premolar Prepared by two Nickel-Titanium Rotary Instruments.

Al-Sudani D 1, Almalki M 2, Al-Shahrani S 3, Ahlquist M 4.

J Contemp Dent Pract. 2014 Mar 1;15(2):174-80.

24206076

23489901

23955531

23432209

Chronic Periodontal Disease: A Proxy of Increased Cancer Risk

Eunice Virtanen1, Per-Östen Söder 2, Jukka H. Meurman 1, 3, Leif C Andersson 4, 5, Birgitta Söder

International Journal of Cancer Research, ISSN:2051-784X, Vol.47, Issue.1 2013

24304291

23911647

22963525

23520976

23471711

23447581

23586625

22935213

23132643

23035667

24649294