Orofacial smärta och käkfunktion (OSK)

På enheten för orofacial smärta och käkfunktion bedrivs vård, utbildning och forskning inom specialiteten bettfysiologi  av specialister i bettfysiologi, tandläkare under specialistutbildning, doktorander och forskare.

                                                                               

Specialiteten bettfysiologi omfattar diagnostik och behandling av funktionsstörningar inom käksystemet med symptom som rörelseinskränkning och smärttillstånd från käkarna och angränsande organsystem. Särskild uppmärksamhet riktas mot sambandet mellan allmänsjukdomar och funktionsstörningar inom käksystemet.

Epidemiologiska studier har visat att käkfunktionsstörningar är 2-3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män och att behandlingsbehovet ligger i intervallet 5–15 procent i den vuxna befolkningen.

Kännetecknande besvär är långvariga, ofta komplexa smärtor i ansikte och huvud samt huvudvärk som kan vara en del i en generaliserad smärta där allmänmedicinska tillstånd påverkar. Käkfunktionsstörningar medför ofta obehag i samband med grundläggande funktioner som att äta, tugga och tala, och det påverkar socialt umgänge och livskvalitet negativt. Hos många personer finns en samsjuklighet med andra smärtor i kroppen eller nedsatt allmän hälsa, vilket gör det viktigt att varje person utreds ur både ett odontologiskt och ett psykosocialt perspektiv.

För behandling krävs remiss från vårdgivare i Storstockholm. Behandlingen utförs antingen av studenter på studentkliniken under handledning av specialister eller i de mer komplexa fallen på specialistkliniken. Behandlingen är i huvudsak inriktad på att minska smärta och obehag, ge personen stöd att hantera sin smärta, förändra belastningsförhållanden för käkleden och käkmuskulaturen, förbättra funktionen och rörelseförmågan, skydda tänder, samt minska risken för att sjukdomen och besvären ska komma tillbaka. Generellt sett har personens medverkan ofta stor betydelse för en lyckad behandling.

Tandvården använder vanligen reversibla behandlingar i första hand. Detta betyder exempelvis att patienterna erbjuds en individanpassad rådgivning som syftar till beteendepåverkan och/eller avlastande behandling med exempelvis en bettskena. Det är även vanligt med olika former av rörelseträning. Det finns ytterligare åtgärder som bland annat syftar till att åstadkomma avslappning och smärtlindring, men som är mindre vanliga i tandvården. Detta kan till exempel vara TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), akupunktur, sjukgymnastik/naprapati. Om detta inte är tillräckligt kan en remiss till neurolog eller smärtklinik bli aktuellt. Om reversibla behandlingar inte är tillräckligt effektiva kan det bli aktuellt med irreversibla behandlingar, som exempelvis käkkirurgiska ingrepp.                                                                       

Utbildning

Utbildningen sker på tre olika nivåer. Grundutbildning ges till blivande tandläkare och tandhygienister, vidareutbildning i form av specialistutbildning sker i samarbete med Folktandvården Stockholms län AB och utbildning på forskanivå ges inom ämnet medicinsk vetenskap med inriktning mot orofacial smärta och käkfunktion.

Forskning

Forskningen vid enheten är fokuserad på att öka kunskapen om mekanismerna bakom långvarig ansiktssmärta med tonvikt på käkmuskelsmärta och könsskillnader. Läs mer om forskning inom ämnet här.

Specialistkliniken

På vår specialistklinik behandlas remitterade patienter med svårare problem än på studentkliniken. Dessa problem kan vara: långvarig och komplex smärta från ansikte och käkar, svårigheter att röra käken eller gapa stort, återkommande huvudvärk, bruxism, attrition och sömnstörningar (obstruktivt sömnapnésyndrom). Våra terapier kan vara avlastning, farmakologisk, fysiologisk, bettstabiliserande och sensorisk stimulering.