Skip to main content

Suicidologi

Programområdet Suicidologi har som uppdrag att öka samarbete och stödja forskargrupper som bedriver forskning relaterat till självmord och självmordsnära beteende. Målsättning för forskning om självmord är att bidra till ökad kunskap om riskfaktorer samt hur man kan använda denna kunskap för att förebygga framtida självmordsförsök och självmord.

Vad gör programområdet Suicidologi?

Forskningsfrågorna spänner över ett brett fält; om betydelsen för självmordsrisk vid psykisk störning, vid användning av olika psykofarmaka, olika kroppsliga sjukdomar och förhöjd risk för självmordshandlingar, skademetoder, kopplingen till kriminalitet/våld, olika kliniska skattningsskalor och olika biomarkörer.

Vi bedriver både epidemiologiska studier utifrån nationella register och patientnära klinisk forskning. Vi använder bland annat data och biologiska prover från patienter som har gjort självmordsförsök och gör långtidsuppföljningar.

Vi har nära relation till forskarskolorna i psykiatri och till grundutbildning, framför allt på läkarprogrammet, samt ger METIS-kurser inom psykiatri. Ordförande och medlemmar av SLLs Vårdprogramgrupp för suicidnära patienter finns i dessa forskarkonstellationer, det gäller också Svensk psykiatrisk förenings kliniska riktlinjer för suicidnära patienter som publicerats 2013.