Stress och stresshantering

This page in English

Vi är en av forskargrupperna inom Stockholm Stress Center och vi driver flera projekt om stress och stressrelaterade besvär samt om sjukskrivning med sådana diagnoser.

Stresshantering via Internet

Syftet med detta forskningsprojekt är att få kunskap om effekter av stresshanteringsprogram som tillhandahålls via Internet.

Forskning visar att det finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom psykologiska interventioner. Det finns även ökande vetenskapligt stöd för att insatser som ges via Internet kan ha gynnsam effekt på psykisk hälsa och välbefinnande. I projektet utvecklar vi och testar program för att hantera stress och syftet är att få kunskap om vilka effekter de har och hur de upplevs av användare.

Mer information om projektet

Stress bland disputerade specialistläkare på ett universitetssjukhus

Det finns idag viss kunskap dels om läkares dels om universitetslärares psykosociala arbetsmiljö. Däremot saknas det kunskap om arbetssituationen för läkare som undervisar, dvs om personer som har tre olika arbetsfält, som inte bedriver bara forskning och undervisning utan även har kliniskt arbete. Syftet med projektet är att få kunskap om stressande faktorer bland disputerade läkare, anställda på universitetssjukhus, och om strategier för att hantera sådan stress, med fokus på positiva, verksamma strategier, för att få underlag för hälsofrämjande åtgärder. Data samlas in på två sätt; via en enkät till samtliga disputerade läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, samt via fokusgruppintervjuer. I intervjuerna har syftet varit att identifiera verksamma copingstrategier för att hantera stress, för att få underlag för preventiva strategier.

Läs mer om projektet här

Försäkringsmedicin