Skip to main content

STAD Stockholm

STAD är ett kunskapscenter för prevention – med fokus på alkohol och droger. STAD utvecklar och utvärderar förebyggande insatser inom området.

Vad gör programområdet STAD?

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) grundades år 1995 för att utveckla och sprida förebyggande insatser mot alkohol- och narkotikaproblem. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning, en centrumbildning mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

STAD:s verksamhet, med fokus på alkohol- och drogprevention, består av fem strategiska områden:

  • Forskning
  • Metodutveckling
  • Metodimplementering
  • Utvärdering
  • Utbildning

STAD:s verksamhet är forskningsdriven. De preventionsmetoder som STAD arbetar med utvecklas och implementeras i tät samverkan mellan forskning och praktik. För att preventionsinsatserna ska bli så effektiva som möjligt, är utvärdering ett angeläget område för STAD. Utvärderingarna är både formativa och summativa, dvs. de undersöker systematiskt både implementeringsprocesser och slutresultat av de preventionsinsatser som STAD genomför i samhället. Ytterligare en viktig uppgift är att sprida den kunskap om förebyggande arbete som genereras genom STADs arbete. Det görs genom en omfattande utbildningsverksamhet.