Skip to main content

Psykos

Programområde Psykos driver forskning inom områden som har med psykossjukdomar – särskilt schizofreni – att göra.

Vad gör programområdet Psykos?

Programområde Psykos driver forskning inom områden som har med psykossjukdomar – särskilt schizofreni – att göra.

Ett viktigt forskningsprojekt inom programområdet är Karolinska Schizophrenia Project (I KaSP) där vi studerar neuroinflammation och dess betydelse för uppkomst och utveckling av psykos.

Nationella riktlinjer och klinisk nytta

Lena Flyckt är KI:s representant i Psykiatrirådet med uppdraget att öka klinisk psykiatrisk forskning. Programområdet är också involverat i arbetet kring processkartan för området psykos inom psykiatrin och bidrar då med aktuell forskning inom området psykos.

Programområdet har varit delaktigt i framtagandet av regionala och nationella vårdprogram, Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer: riktlinjer för läkemedelsbehandling och riktlinjer för psykosociala insatser inom området psykossjukdomar.

Vi har även varit Stockholms processledare för projektet Bättre Psykosvård som syftade till att implementera Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för psykosociala insatser inom området psykossjukdomar i landet.

Psykiatriska kvalitetsregister

Vi är involverade i arbetet med de psykiatriska kvalitetsregistren och då främst för PsykosR, både vad gäller att öka registreringen i registret, men också vad gäller initierandet av förbättringsarbeten som baserar sig på de psykiatriska kvalitetsregistren.

Forskarskolor

Lena Flyckt driver sedan tre år är en forskarintroduktion vid Norra Stockholms Psykiatri riktad till klinikens personal. Helena Fatouros-Bergman är amanuens för forskarskolan i Psykiatri som ges inom ramen för Karolinska Institutet.

Andra aktiviteter inom programområdet

Tillsammans med en grupp forskare, journalister och brukare arbetar vi för att lyfta psykiatrifonen samt driver en kampanj för att ta bort stigmatiseringen kring psykiatriska sjukdomar.