Forskning vid KCP

KCP har flera aktiva forskare i verksamheten. Läs mer om dem och deras forskningsområden nedan.

Forskargruppsledare

computer screen with charts and graphs

Tobias Lundgren

Forskargruppens övergripande vision är att med värme och engagemang vara ledande i utveckling av området klinisk psykologi och psykologisk behandling för att minska mänskligt lidande, stärka människors välbefinnande och öka prestationsförmåga. Kontakt: tobias.lundgren@ki.se

 

 

Forskare

Sven Alfonsson

Fil dr, med dr, leg psykolog och leg psykoterapeut. Jag disputerade 2014 vid Uppsala universitet, Institutionen för psykologi med en avhandling om impulsivitet och ätproblematik bland personer med fetma. Min forskning har därefter fokuserat på processer och psykoterapeutiska kompetenser inom kognitiv beteendeterapi samt bedömning och kvalitetssäkring av psykoterapi. Jag har ett särskilt intresse för träning av terapeutiska färdigheter och klinisk handledning i psykoterapi. Metodologiskt har jag ett stort intresse för experimentell single case design och tillämpliga statistiska analyser. På KCP är lärare och kursansvarig på psykoterapeutprogrammets första år. Kontakt: sven.alfonsson@ki.se

Gerhard Andersson

Professor Gerhard Andersson, som är affilierad forskarevid Karolinska Institutet, samt även professor i Linköping, har en omfattande forskning ínom psykoterapiområdet av relevans för KCPs utbildningar. Han medverkar ofta i systematiska översikter samt har en aktiv forskning gällande internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Andersson har publicerat mer än 500 vetenskapliga artiklar och 20 böcker.

Till Gerhard Anderssons webbplats

Farzaneh Badinlou

Fil dr, med dr och postdoktor. Jag disputerade 2018 vid Örebro universitet med en avhandling om minne i form av episodiskt minne i skolåldersbarn. Jag är utbildad i psykologi med inriktning klinisk psykologi och kognitiv beteendeterapi vid Tehran universitet och Uppsala universitet. Jag har tidigare arbetat vid Örebro och Uppsala universitet. Jag har en postdoc-tjänst vid Centrum för Psykiatriforskning på Karolinska institutet. Kontakt: farzaneh.badinlou@ki.se

Maria Beckman

Med dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist inom psykologisk behandling/psykoterapi. Jag disputerade år 2018 på Institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi, med avhandlingen Dissemination of Motivational Interviewing: The Role of Workshop Training and Subsequent Supervision in the Development of Clinical Competence. Jag har en postdoc-tjänst på KCP och min forskning handlar om: 1) Sambandet mellan terapeuters verbala beteenden (relationella och tekniska färdigheter; kompetens och följsamhet) och patienters verbala (in-session) beteenden/utfall; 2) Handledning som en del av inlärning/implementeringen av evidensbaserade psykoterapimetoder; 3) Kvalitetssäkring av evidensbaserade psykoterapimetoder. Jag arbetar även med samma frågeställningar i ett nystartat projekt med psykedeliskassisterad psykoterapi. Kontakt: maria.beckman@ki.se

Hillevi Bergvall

Leg psykolog, doktorand och regional studierektor för PTP i Stockholm. Doktorandprojektet handlar om kvalitetssäkring av kognitiv beteendeterapi (KBT) inom psykiatrisk öppenvård för vuxna. Vi har studerat kompetensutveckling i KBT och metakognitiv förmåga hos psykolog- och psykoterapeutstudenter. I två kliniska studier undersöks terapeuters kompetens och följsamhet till KBT samt kopplingen till utfall för patienter med ångest och depression. Tidigare har jag genomfört en RCT av ACT vid stress inom Socialtjänsten, varit delaktig i uppstarten av WeMind Psykiatri och arbetat med utredning och behandling vid komplex ångest och depression. Kontakt: hillevi.bergvall@ki.se

Benjamin Bohman

Jag är med dr, leg psykolog och leg psykoterapeut. Jag disputerade år 2013 på Institutionen för folkhälsovetenskap (numera Institutionen för global folkhälsa) vid KI på en avhandling med titeln Motivation and Health Behavior in the Prevention of Childhood Obesity. Därefter gjorde jag en postdoktorperiod på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI då jag ansvarade för en studie som integrerade motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med ångeststörningar och depression samt ohälsosamma levnadsvanor. På KCP är jag kursansvarig, lärare och examinator på flera kurser, bl.a. på psykoterapeutprogrammet. Jag arbetar även med kvalitetssäkring av KBT inom såväl utbildning som i klinisk verksamhet. Därutöver leder jag flera forskningsprojekt om bl.a. KBT vid ADHD, ångeststörningar och depression. Kontakt: benjamin.bohman@ki.se

Emma Högberg Ragnarsson

Leg psykolog och doktorand. Mitt forskningsområde handlar om utbildning i evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder. Ett övergripande syfte med doktorandprojektet är att undersöka hur utbildningar och utbildningsnära insatser kan utformas för att optimera nyttan för psykiatrins kliniker och patienter. Inom ramen för mitt doktorandprojekt genomför jag just nu en systematisk översikt och meta-analys där vi tittar på hur olika utbildningskomponenter och -karaktäristika bidrar till beteendeförändring hos KBT-terapeuter, samt en longitudinell enkätstudie där vi undersöker kursdeltagares implementering av kursinnehåll i relation till utbildningsfaktorer och variabler i inre och yttre kontext. Min kliniska bakgrund har jag huvudsakligen inom barn- och ungdomspsykologin, med ca 10 år inom BUP och BUMM. Kontakt: emma.hogberg.ragnarsson@ki.se

Simon Fagernäs

Leg psykolog och doktorand. Min forskning är inom området klinisk handledning av personer som arbetar med psykologisk behandling och psykoterapi. Mer specifikt inriktar jag mig på att utvärdera olika effekter av livehandledning, en metod där handledaren under pågående session kan ge feedback i realtid till behandlaren. Utöver det planerar jag en rad studier som bl.a. utvärderar teorier om handledningens syfte, utvecklar instrument för att underlätta handledning och utforskar terapeuters behov och kliniska utmaningar. Mina intresseområden är behandlingsprocesser, terapeuters kompetensutveckling och metakognitiv terapi. Vid sidan av forskningen på KCP arbetar jag kliniskt som psykolog inom allmänpsykiatrin. Kontakt: simon.fagernas@ki.se

Lars Klintwall

Jag ägnar mig åt psykoterapiforskning inom två områden: autism (tidiga beteendeinterventioner, ffa tillsammans med professor Svein Eikeseth och doktorand Hampus Bejnö) och depression/ångest för ungdomar/vuxna. Det sistnämnda är ett projekt att utveckla en självskattningsmetod för att skapa individuella symptomnätverk, som kan användas både som självhjälp och i bedömningsfas av terapier. Kontakt: lars.klintwall@psychology.su.se

Markus Jansson-Fröjmark

Jag är ursprungligen leg. psykolog, disputerade i psykologi 2005 och har tidigare arbetat vid Örebro och Stockholm universitet. År 2008 tilldelades jag priset till yngre forskare i psykologi av Nationalkommittén för Psykologi och 2010 blev jag docent i psykologi. Min forskning har främst centrerats kring psykologiska faktorer och behandling av insomni. Jag är också involverad i forskning kring försenat sömnfassyndrom, epilepsi, idrottsprestation och autism.

Se följande länkar för mer information: https://www.researchgate.net/profile/Markus_Jansson-Froejmark och https://scholar.google.se/citations?user=3F-spgYAAAAJ&hl=sv&oi=ao.

Johanna Linde

Leg Psykolog, leg psykoterapeut och doktorand. Mitt forskningsområde är utveckling och utvärdering av psykologisk behandling för personer med dysmorfofobi. Jag är intresserad av behandlingsprocesser och i synnerhet betydelsen av skam och självkritik. Jag har ett stort intresse för kliniknära forskning och genomför just nu min andra kliniska studie inom psykiatrin, där vi prövar en behandling särskilt riktad mot skam och självkritik vid dysmorfofobi. Jag har mångårig klinisk erfarenhet av att arbeta med patienter med komplex problematik inom psykiatrisk öppenvård samt vid en specialiserad mottagning för OCD spektrum problematik. Som forskare och som psykolog strävar jag efter att bidra till att hjälpa människor att minska lidande, bli snällare mot sig själva och att leva mer tillfredsställande liv. Kontakt: johanna.linde@ki.se 

Thomas Parling

Fil dr och leg psykolog. Jag disputerade 2011 vid Uppsala universitet, Institutionen för psykologi med ”Anorexia Nervosa – Emotion, Cognition, and Treatment”. Min forskning har centrerats kring psykologisk behandling av depression och ätstörning (anorexia nervosa för vuxna och barn/ungdom, hetsätningsstörning). På KCP är jag projektledare för implementering av psykologisk behandling för patienter i heldygnsvård (för närvarande psykos). Kontakt: thomas.parling@ki.se

Gustaf Reinebo

Leg. psykolog och doktorand vid Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP). Innan tiden vid KCP arbetade jag kliniskt inom vuxenpsykiatrin. Vid KCP arbetar jag dels med undervisning och är även involverad i ett forskningsprojekt om implementering av psykologisk behandling för patienter i heldygnsvård. Jag forskar dessutom inom området idrottspsykologi, med fokus på att utveckla och utvärdera psykologiska interventioner för idrottares prestation och hälsa, samt undersöka psykologiska processers betydelse inom idrotten. Kontakt: gustaf.reinebo@ki.se

Lotta Reuterskiöld

Jag är Fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut. Disputerade vid psykologiska institutionen, Stockholms universitetet 2009 med avhandlingen: Fears, anxieties and cognitive-behavioral treatment of specific phobias in youth. Avhandlingsarbetet har tilldelats två priser. 2009 Stockholms universitets bästa avhandling i psykologi och 2009 Beteendeterapeutiska föreningen utmärkelse i kategorin: Bästa doktorsavhandling. I nuvarande forskning är jag involverad i ett projekt om behandling av fobier med virtual reality (VR), där vi i en studie jämför en-sessionsbehandling för spindelfobi med VR, långtidsuppföljning pågår. Per Carlbring (SU) är forskningsledare och huvudhandledare till Alexander Miloff och jag är bihandledare. Ett annat projekt (KCP/CPF) fokuserar på utveckling, implementering och utvärdering av psykologisk samtalsbehandling baserat på KBT inom heldygnsvården. På KCP är jag kursansvarig, lärare, handledare och examinator på kursen basutbildning i psykoterapeutisk metod för ST-läkare inom BUP. Kontakt: lotta.reuterskiold@ki.se

Se länkar för mer forskningsinformation:
https://www.researchgate.net/profile/Lena_Lotta_Reuterskioeld
https://scholar.google.com/citations?user=qwVL_74AAAAJ

Ingvar Rosendahl

Med dr, statistiker och epidemiolog. Disputerad vid Karolinska Institutet 2005 med avhandlingen ”Modeling individual behavioral changes: the case of tobacco uptake in a cohort of school children”. Nuvarande forskning och dagliga verksamhet är inom beroendeområdet, främst med alkoholvanor och problemspelande. Är även involverad i ett flertal studier gällande utvärdering av olika terapiformer, såsom KBT, ACT och motiverande samtal. Kontakt: Ingvar.rosendahl@ki.se

Hanna Sahlin

Med dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Jag har lång klinisk erfarenhet av att arbeta med Dialektisk beteendeterapi för kvinnor med borderline personlighetssyndrom och självskadebeteende. 2018 disputerade jag vid Karolinska Institutet med avhandlingen "Deliberate self-harm – characteristics, clinical correlates and interventions", som innehöll både tvärsnittsstudier, registerstudier och behandlingsstudier. De ingående behandlingsstudierna fokuserade på implementering/utveckling av nya känsloregleringsbehandlingar för vuxna och ungdomar med självskadebeteende. I min aktuella forskning är jag främst inriktad på emotionsreglering, självskadebeteende och borderline/emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Kontakt: hanna.sahlin@ki.se

Fredrik Santoft

Med dr, leg psykolog. Min forskning handlar om effekten av KBT vid vanliga psykiatriska tillstånd (ångest, depression, stress och insomni) och om vilka processer som kopplar till  behandlingsutfall. Kontakt: fredrik.santoft@ki.se

Shervin Shahnavaz

Med dr, leg psykolog, leg psykoterapeut. Jag disputerade år 2016 med en avhandlingen om KBT vid tandvårdsfobi.  Jag är universitetsadjunkt på KCP och min forskning här är fokuserad på transkulturella aspekter av psykoterapi bland annat metodutveckling för att öka tillgången till psykologiska interventioner i samhället. I samarbete med bland andra professor Gerhard Andersson forskar jag på internetbaserade psykologiska interventioner för arabisk och persisk/daritalande barn och ungdomar samt utveckling av iKomet för samma språkgrupper som ovan.  Jag forskar också på implementering av WHOs  transdiagnostiska KBT-interventionsprogram, PM+ i Sverige. Utöver detta är jag involverad i CPFs pågående forskning om konsekvenserna av Covid-19 för  personer som har eller  har haft  psykisk ohälsa samt en utvärdering av  Child and Family Traumatic Stress Intervention. Som lärare har jag ansvar för kurser i PTSD samt undervisar b.l.a om transkulturella aspekter av psykoterapi. Jag arbetar med hållbarhetsfrågor med fokus på klimatrelaterade strategier  i egenskap av vice ordförande för KIs råd för miljö och hållbar utveckling. Kontakt: shervin.shahnavaz@ki.se

Rikard Sunnhed

Fil dr och leg psykolog. Disputerade 2021 vid Stockholms universitet med en avhandling om effekter, moderatorer och mediatorer för kognitiv terapi och beteendeterapi vid insomni. Jag har med bas i min avhandling ett forskningsintresse för att undersöka och identifiera vad det är i KBT för insomni som medierar effekten i behandlingen. Vilka de nödvändiga eller verksamma komponenterna är för effekt och huruvida patientegenskaper modererar utfallet för de som genomgår behandlingen. Utöver studierna för min avhandling driver jag även ett projekt som studerar effekten av KBT vid insomni förmedlad via mobiltelefonen. På KCP arbetar jag, utöver min forskning, som lärare med undervisning och examination i BAS/VU-teamet. Kontakt: rikard.sunnhed@ki.se