En studie om psykisk ohälsa bland studenter

Vi söker nu deltagare från några universitet och högskolor till en studie där vi vill veta mer om hur studenter med psykiska besvär upplever sin studiesituation, både nu och innan covid-19-pandemins utbrott.

Student

Projektets bakgrund och syfte

Psykiska besvär är vanliga bland studenter och många beskriver upplevelser av stress, oro, nedstämdhet, ångest eller sömnsvårigheter. Ibland finns även en oro för att inte klara sina studier. Under 2020 förändrades studenters studiesituation utifrån covid-19 pandemin. En snabb omställningen från campusförlagda studier till distansstudier genomfördes och undervisning och studiesociala kontakter förändrades på olika sätt. Det finns lite vetenskaplig kunskap om hur studenter med psykiska besvär vid universitet och högskolor upplever sin studiesituation och vilka former av stöd som kan underlätta möjligheten att genomföra studier. Projektets syfte är att synliggöra studenternas studiesituation och generera mer kunskap för att bidra till att bättre stödinsatser kan utvecklas.

 

Vi söker dig som:

  • har erfarenhet av en längre period (minst två månader) av psykiska besvär såsom stress, oro, ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter som påverkar eller har påverkat din studiesituation
  • studerar ditt andra eller tredje år på ett utbildningsprogram, dvs. du började studera på universitet eller högskola vårterminen 2019 eller tidigare

Hur går det till?

  • Du kommer att bli intervjuad via telefon vid ett tillfälle under 2021
  • Intervjun tar ca 45 minuter
  • Intervjun sker på svenska
  • Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta när som helst 

 

Här finns mer information om studien 

 

Projektansvarig forskare:

Carin Nyman

Med. dr, forskare / Avdelningen för försäkringsmedicin