Skip to main content

Därför ska du läsa till ortoptist - kursansvarig Agneta Rydberg berättar

- Vad gör en ortoptist?

- En ortoptist arbetar med barn och vuxna som skelar och har olika ögonproblem. Vår syn utvecklas från födelsen upp till cirka 10 års ålder så det är viktigt att olika synfel upptäcks tidigt och att rätt behandling påbörjas. Vuxna som skelar och har samsynsproblem kan ha huvudvärk och se dubbelt och behöver hjälp med prismaglasögon. Inför skelningsoperationer är det ortoptisten som mäter de olika skelningsvinklarna.

Vad syftarutbildningen till och vad lär sig studenterna?

- Utbildningen syftar till att studenten ska förvärva de kunskaper och färdigheter inom barnoftalmologi/ortoptik som behövs för att självständigt och kritiskt kunna utöva sin profession som ortoptist.

Kan du sammanfatta innehållet i utbildningen?

- Kursen är indelad i 9 moment där teori och praktik hela tiden integreras. Första momentet är grundläggande barnoftalmologi och ortoptik med ett par veckors så kallade fältstudier. I moment 2 ingår binokulärseendet och olika diagnostiska metoder samt amblyopibehandling, som sedan följs upp ute på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ute på klinikerna i moment 3. I moment 4 blir det fördjupning inom barnoftalmologi och ortoptik med ortoptiska behandlingsmetoder och ögonmuskelpareser. I moment 5 är det sedan VFU med klinisk tillämpning av de nya teoretiska kunskaperna. Moment 6 och 7 är teori och tar upp kirurgisk behandling av skelningar och fördjupning i barnoftalmologi och ortoptik såsom olika ögonsjukdomar, prematuritet mm. Under den näst sista kursen, som är VFU under 9 veckor, ska studenten slutligen lära sig att arbeta självständigt. I det sista momentet ingår en praktisk sluttentamen med patientfall.

Vad krävs för att få läsa utbildningen?

- Som det ser ut idag så krävs sjuksköterskeexamen, samt oftalmologi för sjuksköterskor 60hp, eller motsvarande. I några fall har vi kunnat ge dispens till optiker med magisterutbildning. Sverige är det enda landet i världen som har sjuksköterska som grund, vilket kan komma att förändras i framtiden.

Varför ska man söka utbildningen?

- Att arbeta som ortoptist är ett fantastiskt roligt och självständigt arbete. Det sker hela tiden en utveckling inom området och möjligheter till att arbeta med forskning och utvecklingsprojekt.

Var kan man arbeta med efter avslutad utbildning?

- De flesta ortoptister arbetar på ögonkliniker ute i landet. Det finns även möjlighet att arbeta privat. Då de som utbildas nu även är sjuksköterskor så kombinerar många arbetet som ögonsjuksköterskor och ortoptist.

Hur kommer yrket att utvecklas i framtiden?

- Det sker ständigt en utveckling med ny förfinad apparatur inom de olika användningsområdena som kräver ny kunskap. Med fler för tidigt födda barn som har större risk att få ögonproblem, och med mer datoranvändande och mobiltelefoner, ipads etc som kan ge samsynsproblem så kommer ett större behov av ortoptister behövas.

Hur ser arbetsmarkanden ut för ortoptister?

- Arbetsmarknaden ser bra ut med många ortoptister som kommer att gå i pension under de kommande åren, samt ett större antal patienter som kommer behöva vår expertis.

Kort om Agneta

Namn: Agneta Rydberg

Roll och funktion: Ortoptist, docent, universitetslektor och utbildningsansvarig för barnoftalmologi och ortoptik.

Om att undervisa på KI: Att undervisa medför ständiga nya utmaningar. Jag tycker det är roligt med studenter som är motiverade och vill lära sig något nytt, det är utvecklande även för mig som undervisar.

Drivkraft: Nyfiken på allt nytt! Jag tycker det är roligt, intressant och spännande med nya utmaningar.