Biobank

SLSO Biobank är upprättad för att hantera registrering och kvalitetssäkring av nya och befintliga provsamlingar, "biobanker", tagna för forskning i de lokaler, som tillhör SLSO, eller av SLSOs personal i landstingslokaler.

Biobanksprov

Alla biologiska humana vävnadsprover, t ex helblod, plasma, serum, preparerat DNA, urin, liqvor, vävnader, celler och cellinjer, tagna i samband med forskning, omfattas av biobankslagen. Forskningsprover blir biobankprover omedelbart. Vävnadsprover tagna för vård ändamål hanteras ej av SLSOs biobank.

Biobankslagen

Biobankslagen ska "göra det möjligt att i biobanker ställa humanbiologiskt material till förfogande för forskning, utveckling, vård och behandling utan att den enskilda människans integritet träds förnär".

Lagen innebär att patienter/provgivare ska få information om – och ge sitt samtycke till – att deras prover får sparas för vissa ändamål i en biobank. Dessa ändamål är vård och behandling samt utbildning, forskning, klinisk prövning, kvalitetssäkring och utvecklingsarbete.

Lagen kan ses som ett led i det pågående arbetet med att stärka patientens ställning och öka patientens inflytande över sin egen vård och behandling.

Lagen ska också underlätta för forskare att få tillgång till värdefullt material för forskning och klinisk prövning.

Patientinformation

Patientinformationen och samtycket är det viktigaste vid insamling av prov eftersom det styr vad som får göras med proven. Det finns olika lagar att ta hänsyn till vid utformning av samtyckesinformationen: etikprövningslagen, biobankslagen och personuppgiftslagen.

Patienten kan när som helst ändra sitt samtycke till hur provet får användas eller begära att det skall kasseras.

Länkar

Psykiatri