Samarbeten & Internationalisering

This page in English

Nationella samarbetenInternationalisering

Enheten för logopedi vid KI samverkar med motsvarande enheter vid landets lärosäten i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå vid årliga utbildningsmöten samt inom nätverk och interaktiva hemsidor för utbildning samt forskningssamarbeten. Samverkan inom forskning sker också med andra lärosäten och organisationer.


Internationalisering

Med begreppet internationalisering menas att skapa förutsättningar och möjligheter för samarbete och förståelse mellan länder. Vid enheten för logopedi bedrivs olika aktiviteter med detta syfte, både inom forskning och inom utbildning.

Ellika Schalling har ansvaret för arbetet med internationalisering vid Logopedprogrammet. Strategiska beslut fattas i CLINTECs utbildningsnämnd, men bereds i en arbetsgrupp med student- och lärarrepresentanter.

Internationaliseringsaktiviteter på hemmaplan

Under läsåret brukar 1-2 seminarier anordnas för studenter och lärare med internationaliseringstema. Detta är ett sätt att fånga upp de erfarenheter som finns bland studenter och lärare av att studera eller undervisa utomlands. Vid några tillfällen inbjuds även en gästföreläsare att tala om ett tema med anknytning till internationalisering.


Internationella samarbeten

SLT Summer School (tidigare Intensivprogrammet, IP)

Det två veckor långa europeiska intensivprogrammet som tidigare finansierats av EU har sedan 2011 övergått i ett självfinansierat konsortium. Programmet är en dryg veckas sommarkurs som ges i augusti och omfattar föreläsningar och seminarier i olika logopediska ämnen. Undervisningen sker på engelska och hålls av lärare från de universitet som ingår i nätverket runt intensivprogrammet. Enheten för logopedi deltar i nätverket med både studenter och lärare. Tjugo universitet från 15 länder i Europa samt USA, Hong Kong och Taiwan ingår i nätverket. Studenter som fullgjort fyra terminer vid Logopedprogrammet har möjlighet att söka till SLT Summer School. Mer information om programmet och ansökningsförfarandet görs tillgängligt i början av vårterminen för studenter på T4 och T6


Studera utomlands

Utbytesstudier

För att kunna studera utomlands inom ett utbytesprogram krävs att du är registrerad på logopedprogrammet och att du har tagit minst 60 hp. Det måste också finnas ett avtal mellan logopedprogrammet vid KI och det universitet du vill läsa vid. Avtalet berättigar också till ett litet resebidrag.

I nuläget finns utbytesavtal mellan logopedprogrammet vid KI och Köpenhamns universitet, University of Illinois  och University of Sao Paulo för lärar- och/eller studentutbyte. Avtal finns också mellan Sheffield University samt Padua University och logopedprogrammet vid KI för lärarutbyte. För frågor kontakta Ellika Schalling (när det gäller utbildningsfrågor) eller den internationella studentkoordinatorn Karen Gustafsson (när det gäller ansökan och allmänna frågor om utbytesstudier).

Global Hälsa, 7,5 hp

Den programöverskridande valbara kursen Global Hälsa vid KI är möjlig att söka för logopedstudenter på termin 7. Logopedprogrammet brukar få cirka sex platser och ansökan  till kursen görs under termin 6. Kursen består av ca tre veckors teoretiska heltidsstudier vid KI om folkhälsofrågor och sedan två veckors fältstudier utomlands.

Mer information om kursen Global hälsa

Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium för fältstudier. Stipendiet kan sökas av studenter som i ett utvecklingsland vill samla in material till en uppsats eller ett examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Mer information om MFS

På egen hand

Det finns också möjlighet att studera utomlands på egen hand, som s.k. free mover. Det innebär att du själv ordnar med studierna och resan. Då finns inte möjlighet till stöd från KI att hitta bostad, resebidrag, försäkringar, garanterad kursplats m.m. Du tar studieuppehåll från KI under din utlandsstudieperiod. Det är viktigt att diskutera planering av studierna tillsammans med kursansvariga vid KI innan resan så det inte blir problem med tillgodoräknanden senare.


Undervisa utomlands

För lärare

Möjligheter att undervisa utomlands finns både inom Norden och inom Europa genom de internationella avtal som finns. Logopedprogrammet har under 2018/19 avtal om lärarutbyte med Köpenhamns universitet och Sheffield University. Såväl resa som uppehälle kan ersättas genom avtalen. Villkoren för dessa s.k. lärarutbyten varierar men det är vanligt att kravet är minst åtta timmars undervisning inom några dagar och att ett avtal finns mellan universiteten. Vill du veta mer, kontakta Ellika Schalling.

Logopedi