Skip to main content

Kriterier för att delta i studien

Vi vill träffa familjer innan barnen har utvecklat övervikt eller fetma. Med en tidig insats ökar möjligheten att hitta beteenden och livsstilsvanor som orsakar fetma, samt upptäcka förebyggande vanor. Denna kunskap är otroligt viktig för att förebygga fetma och relaterad ohälsa.

Familjer kan delta i studien om...

  1. Ditt barn är under ett år gammalt.
  2. Båda föräldrar är överviktiga (ett BMI högre än 25) eller...
  3. ...minst en förälder har fetma (ett BMI högre än 30).

Räkna ut ditt BMI.

Tre grupper med deltagare

Familjer som deltar i studien Early STOPP följs från det att barnet är ett till sex år gammalt.

Studien består av två grupper med familjer där föräldrarna har övervikt eller fetma, och en grupp med familjer där föräldrarna är normalviktiga, en så kallad referensgrupp (platserna till referensgruppen är fyllda). För att vi ska kunna se om den här typen av intervention kan förebygga fetma hos barn behöver vi olika grupper att jämföra resultaten med.

Läs mer om vad det innebär att vara med i de olika grupperna nedan (Tre deltagargrupper).

Hälsoundersökning för hela familjen

En gång om året träffar vi alla deltagare för uppföljning. Under studiens gång gör vi också ett antal olika hälsoundersökningar och mätningar på både föräldrar och barn.

Läs mer om våra mätningar nedan (Hälsoundersökningar)

Tre deltagargrupper

Genom studien Early STOPP följer vi barns kost-, sömn-, och fysiska aktivitetsvanor. Deltagande familjer delas in i tre olika grupper.

Interventions- och referensgrupper

Totalt 200 familjer, där föräldrarna är överviktiga eller har fetma, rekryteras till två olika interventionsgrupper (en högintensiv interventionsgrupp och en lågintensiv interventionsgrupp) som erbjuds råd om barnens livsstilsvanor.

Vi behöver också en referensgrupp med 50 familjer där båda föräldrar är normalviktiga. Denna grupp är viktig för att få ytterligare kunskap om förskolebarns hälsa och livsstilsvanor.

Mer information och blanketter för samtycke

I nedan dokument finns mer information om vad det innebär att vara med i studien och respektive grupp. Längst ned i dokumenten finns också blankett för samtycke för deltagande i studien.

Information och blankett för samtycke för interventionsgrupperna (Pdf-fil, 89 Kb)
Information och blankett för samtycke för referensgruppen (Pdf-fil, 90 Kb)

Hälsoundersökningar

MätningarVi gör ett antal olika hälsoundersökningar och mätningar på både föräldrar och barn som deltar i studien. En gång om året träffar vi alla deltagare för uppföljning.

Mätningar på barnen

Föräldrarna får svara på enkätfrågor och fylla i dagböcker om sina egna och barnets mat- och sömnvanor, vanor kring fysisk aktivitet, barnets psykosociala hälsa och livskvalitet samt sitt föräldraskap.

Vi följer barnens vikt, längd och midjemått. En gång per år mäter vi fysisk aktivitet och sömn med hjälp av en rörelsemätare, och vi undersöker hur barnens motorik utvecklas. Vi erbjuder barnen möjlighet att ta blodprover tre gånger under perioden som studien pågår.

Mätningar på föräldrarna

Vi mäter även föräldrarnas vikt, längd, midjemått och blodtryck. En gång per år mäter vi den fysiska aktivitet och sömn med hjälp av en rörelsemätare placerad på armen. Föräldrar får ta blodprov tre gånger under studiens gång om de önskar. Proverna svarar på frågor om hur kolesterolnivåerna ser ut (blodfetter), om det finns en risk för diabetes, grad av inflammation i kroppen (kan vara förhöjd vid fetma) och hur hormonprover ser ut.

Hantering av personliga uppgifter

Deltagande är helt frivilligt. Ingen obehörig får tillgång till din familjs uppgifter. All data förvaras så att inga individer ska kunna identifieras.

Samtal med coach

En grupp familjer lottas till att ha individuella samtal var tredje till var sjätte månad med en personlig coach. I samtalen används motiverande samtal som metod för att stödja familjens förändringsarbete.

Coachen är en person med sjukvårdsutbildning och kunskaper på området fetma hos barn. Alla coacher i studien får fortlöpande utbildning och handledning i motiverande samtal.

Fokus i samtalen är hur man som familj kan uppnå hälsosamma vanor för barnet vad gäller kost, sömn och fysisk aktivitet. Familjerna får stöd i hur de kan hålla fast vid bra vanor och tillsammans med coachen har de möjlighet att arbeta fram strategier för att förändra beteenden och livsstilsvanor. Vi ber familjen tänka igenom hur de vill att rutinerna ska se ut i deras familj och hur de som föräldrar ska nå dessa mål.

Samrtal med coach

Kost, sömn och fysisk aktivitet

Kost

Vi grundar våra råd till familjerna på vetenskap och beprövad erfarenhet. I samtalen hjälper vi familjerna att hitta en balans i vardagen. När och vad ska barn äta och varför? Dessa frågor har en central roll i samtalen, då det enorma utbudet av mat och dryck och variationen på kvalitén på livsmedel gör att många barn idag inte har en bra kosthållning.

En viktig del av barns matbeteende är hur du som förälder agerar inför och under måltidssituationerna med barnet. Dessa frågor får också stort utrymme i samtalen.

Mat?

Sömn

En kanske inte så omtalad påverkan på hälsan är sömn. De flesta av oss har ändå erfarenheter av vilken betydelse sömnbrist har. Idag vet vi att det finns ett samband mellan barns sömnkvalitet och deras vikt. I småbarnsåren påverkas även föräldrarna i hög grad av hur barnet sover. Hur utvilade vi är påverkar hur vi klarar av vardagen, vår ork och vad vi har energi till att göra.

Sömn är viktigt
Goda sovvanor är viktigt för hälsan.

Fysisk aktivitet

I samtalen pratar vi både om aktivitet och stillasittande hos barn och hur du som förälder kan påverka detta. Små barn är spontant aktiva i sin lek. Beroende på vilket bostadsområde familjen bor i och vart barnet oftast vistas behöver du som förälder ibland vara mer aktiv i att uppmuntra barnet till fysisk aktivitet.

Hur ni tar er till och från platser i vardagen är också av betydelse. Finns det tillfällen då barnet kan gå eller cykla själv istället för att sitta i vagn eller åka bil?

Datoranvändning och TV-tittande bidrar till att både vuxna och barn blir mer stillasittande. Hur ska du som förälder hantera detta och vilka rutiner har ni i er familj?

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är bra för hela familjen.

Webbenkäter

Klicka på länken nedan för att logga in till webbenkäter som du fyller i inför besöket hos oss. Inloggningsuppgifter och instruktioner ska du ha fått hemskickade tillsammans med kallelsen till ditt besök. Om du saknar några uppgifter, kontakta någon av oss i projektgruppen så hjälper vi dig.

Logga in till webbenkäter

Frågor kring enkäter

Om du har frågor om enkäterna, kontakta Viktoria Svensson via mejl viktoria.svensson@karolinska.se, eller på telefonnummer 08-585 861 04.

Kontakta oss via e-post

Blanketter

Relaterat