Institutionsråd

This page in English

Vid varje institution skall finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut. En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Prefektens uppgift är att samråda med och förankra sina förslag hos dessa intressenter. Institutionsrådet utgör en sådan plattform där olika företrädare kan mötas.

Det är väsentligt att institutionsrådet har en allsidig sammansättning, varvid särskilt beaktas avvägningen mellan forskning och grundutbildning, jämställdhetsaspekten samt representation av teknisk/administrativ personal och studenter. Med detta avses att det är viktigt att sammansättningen i rådet balanseras så att olika ledamöters åsikter och arbetserfarenhet blir uppmärksammade och att deras talan blir hörd.

Protokoll

Institutionsrådets medlemmar

  Funktion Enhet
Li Tsai Prefekt  
Lars- Olaf Cardell Enhetschef, stf. prefekt Öron-, näs- och halssjukdomar
Magnus Westgren Enhetschef, stf. prefekt Obstetrik/gynekologi
Sigga Kalman Enhetschef Anestesi
Åsa Skjönsberg Enhetschef Audionomi
Bengt Lindholm Sektionschef Baxter Novum
Anette Lohmander Enhetschef Logopedi
Birgitta Janerot Sjöberg Enhetschef Medicinsk bild, funktion och teknologi
Peter Stenvinkel Enhetschef Medicinska njursjukdomar
Claude Marcus Enhetschef Pediatrik
Bo-Göran Ericzon Enhetschef Transplantation
Kent Fridell Enhetschef Radiografi
Lars Henningsohn Enhetschef Urologi
Peter Stenvinkel Enhetschef Medicinska njursjukdomar
Mats Blennow Studierektor forskarutbildn Pediatrik
Paul  Gerdhem Stf studierektor FoU Ortopedi
Annika Sääf-Rothoff Ordf. grundutbildn.kommittén,
lärarrepr.
Logopedi
Olav Rooyacker Forskarrepresentant Anestesi
Eva Ellis Forskarrepresentant Transplantation
Lisa Forsberg Doktorandrepresentant Pediatrik
Galina Drozdova Ombud för lika villkor Obs/gyn
Christina Hebert TA-representant (lab ass) Anestesi
Hélèn Jansson Ordf. arbetsmiljögruppen,
TA-repr. (sekr)
Kirurgi
Björn Anderstam TA-representant (ing) Medicinska njursjukdomar
Ann-Charlott Nordström TA-representant (sekr)  
Pille Ann Härmat Administrativ chef  
Institution